Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologie teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/GTK/ET-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologie teatru
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest po pierwsze zapoznanie studentów ze stanem wiedzy na temat obecnej sytuacji ekologiczno-klimatycznej, po drugie z historią światowych ruchów pro-ekologicznych oraz ze wspierającymi je manifestacjami artystycznymi, po trzecie z najważniejszymi pojęciami i koncepcjami etyki środowiskowej (m.in. różnorodność biologiczna i kulturowa, solidarność pokoleniowa i międzygatunkowa, antropocen). Wiedza ta ma następnie służyć do wspólnej krytycznej analizy współczesnych dzieł z pola sztuk performatywnych.

Pełny opis:

Podstawowe bloki tematyczne:

1. Obecny stan wiedzy na temat zmian klimatycznych i ekosystemowych oraz prognozy na przyszłość.

2. Rozwój myśli ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem XX-wiecznych teorii i koncepcji.

3. Najważniejsze ekologiczne manifestacje artystyczne w XX i XXI wieku.

4. Różne wymiary ekologicznej odpowiedzialności teatru: środowiskowy, społeczny, mentalny.

5. Eko-krytyka: analiza spektakli i tekstów dramatycznych z perspektywy eko-filozoficznej.

Literatura:

I. Podstawowa (w kolejności omawiania):

1. Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś, Szymon Malinowski, Nauka o klimacie, Warszawa 2019.

2. Jem Bendell, Głęboka adaptacja: mapa nawigacyjna katastrofy klimatycznej, University of Cumbria. Institute of Leadership and Sustainability, 2018.

3. Naomi Klein, To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, przeł. Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa 2016.

4. David Peterson del Mar, Ekologia, przeł. Jan Karłowski, Poznań 2010.

5. A Companion to Environmental Philosophy, red. Dale Jamieson, Wiley-Blackwell, 1991 (wybrane rozdziały)

6. Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, red. J. Baird Callicott, Robert Frodeman, Macmillan 2008 (wybrane hasła)

7. Bruno Latour, Polityka natury, tłum. Agata Czarnacka, Warszawa 2009 (fragmenty).

8. Mieczysław Limanowski, Rok polski i dusza zbiorowa, 1916, [w:] tegoż: Był kiedyś teatr Dionizosa, wstęp, wybór i oprac. Zbigniew Osiński, Warszawa 1994.

9. Jerzy Grotowski, Wędrowanie za Teatrem Źródeł, Teatr Źródeł, [w:] tegoż, Teksty zebrane, Warszawa 2012.

10. Włodzimierz Staniewski, Po nowe środowisko naturalne teatru, 1980, przedruk w: Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech Dudzik, Warszawa 2007.

11. Tadeusz Kornaś, Węgajty, [w:] tegoż, Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny, Tyniec-Kraków 2012.

12. Larry K. Fried, Theresa May, Greening up our houses. A Guide to a More Ecologically Sound Theatre, New York 1994.

13. Baz Kershaw, Theatre Ecology. Environments and Performance Events, New York 2009 (fragmenty).

14. T. J. Demos, Decolonizing Nature. Contemporary Art. And the Politics od Ecology, 2016 (wybrane rozdziały).

15. D. Głazek, Sztuka ziemi dzisiaj, „Kultura współczesna” nr 1(67)/2011.

16. Ecocritism. The Essential Reader, red. Ken Hiltner, London-New York 2015 (wybrane rozdziały).

17. Timothy Morton, Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics, Cambridge 2007 (fragment).

II. Uzupełniająca (w kolejności alfabetycznej):

1. „Autoportret”, numer 3 [42] 2013, temat numeru „Zrównoważony rozwój?”.

2. Guy Cools, Pascal Gielen, The ethics of Art. Ecological Turns in the Performin Arts, Amsterdam 2014.

3. Critical Care. Architecture and Urbanism for a Broken Planet, red. Angelika Fitz, Elke Krasny, Wiedeń, Cambridge, London 2019.

4. Jerzy Grotowski, Hipoteza robocza. Teatr Laboratorium po dwudziestu latach, [w:] tegoż, Teksty zebrane, Warszawa 2012;

5. Felix Guattari, The Three Ecologies, tłum. Ian Pindar, Paul Sutton, London 2000.

6. Alison Hodge, Włodzimierz Staniewski i aktor naturalizowany, „Dialog” 2003, nr 5.

7. Tomasz Kubikowski, Przeżyć na scenie, Warszawa 2015.

8. Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980, przeł. Anna Górka, Wrocław 2008.

9. Theresa J. May, Remembering the Mountain: Grotowski’s Deep Ecology. [w:] Performing Nature: Explorations in Ecology and the Arts, red. G. Giannachi, S. Nigel, Bern 2005.

10. Andre Naess, The Shallow and the Deep, Long‐Range Ecology Movement: A Summary, „Inquiry” nr 16/1973.

11. Mariusz Orski, Próba o Teatrze Źródeł, „Dialog” 1982, nr 4.

12. Zbigniew Taranienko, Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Lublin 1997.

13. The Green Studies Reader. From Romanticism to Ecocriticism, red. Laurence Coupe, New York 2000.

14. Harald Welzer, Wojny klimatyczne. Co będziemy zabijać w XXI wieku, przeł. M. Sutowski, Warszawa 2000.

15. Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Wrocław 2007.

Efekty uczenia się:

Przedstawić w zarysie obecny stan wiedzy naukowej na temat najważniejszych przeszłych i prognozowanych zmian klimatycznych i ekosystemowych.

K_W02

Scharakteryzować najważniejsze pojęcia i nurty etyki środowiskowej. K_W05

Wymienić i opisać najważniejsze XX-wieczne pro-ekologiczne manifestacje artystyczne. K_W02

Analizować i interpretować spektakle teatralne oraz inne zjawiska performatywne z perspektywy ekokrytycznej. K_U04

Stosować różne poziomy rozumienia ekologii w sferze kultury (środowiskowy, społeczny, mentalny) K_U05

W odpowiedzialny i krytyczny sposób oceniać ekologiczne aspekty i skutki zjawisk kulturowych. K_K03

W świadomy ekologicznie sposób uczestniczyć w kulturze. K_K04

Konstruować argumenty w interakcji z grupą i z poszanowaniem rozmówców. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Formą zaliczenia jest po pierwsze przygotowanie grupowo prezentacji wybranego tematu, a po drugie – wyboru: samodzielna krótka praca pisemna (eko-krytyczna analiza wybranego zjawiska kulturowego) lub stworzenie eko-akcji performatywnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Zofia Smolarska
Prowadzący grup: Zofia Smolarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)