Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/F/TAnim
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr animacji
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Teatr animacji, teatr ożywionej materii, teatr lalek - specyfika gatunku. Lalki dla widzów dorosłych i najwybitniejsi twórcy tego gatunku w XX i XXI wieku.

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie się z wybranymi twórcami światowego lalkarstwa XX i XXI wieku, współczesne kierunki i zainteresowania twórców teatru lalek na świecie.

2. Przyswojenie wiedzy w zakresie ogólnego celu przedmiotu.

3. Umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą w szerokim spektrum potencjalnych możliwości absolwenta WOT.

Literatura:

Bibliografia:

- Henryk Jurkowski, Aktor i jego nieożywiony sobowtór, DIDASKALIA 2001, nr 43-44;

- Marek Waszkiel, Animacja we współczesnym lalkarstwie; wersja online: https://www.marekwaszkiel.pl/2018/05/30/animacja-we-wspolczesnym-lalkarstwie/;

- Henryk Jurkowski, Metamorfozy teatru lalek w XX wieku, Errata, Warszawa 2002;

- Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i wstęp Halina Waszkiel, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2020;

- Halina Waszkiel, Jan Wilkowski. Dramatopisarz, https://www.youtube.com/watch?v=FacyQWpvl5Y&t=18s [wykład online];

- Marek Waszkiel, Dewajtis polskiego lalkarstwa / Dewajtis of Polish Puppetry, TEATR LALEK 2018, nr 1 (131), ss. 7-10 (wersja polska), ss. 11-15 (wersja angielska); [wersja skrócona online: https://www.marekwaszkiel.pl/2017/11/19/jan-wilkowski/;

- Marek Waszkiel, Jan Wilkowski – artysta teatru, https://www.marekwaszkiel.pl/2021/06/15/jan-wilkowski-artysta-teatru/ [wykład online].

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Frank Soehnle, TEATR LALEK 2020, nr 4 (142), ss. 21-26 [wersja polska, czytaj: https://www.marekwaszkiel.pl/2020/12/15/lalkarze-swiata-frank-soehnle/].

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Hoichi Okamoto, TEATR LALEK 2021, nr 2-3 (144-145), ss. 46-57 [wersja polska, czytaj: https://www.marekwaszkiel.pl/2021/07/04/lalkarze-swiata-hoichi-okamoto].

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Duda Paiva, TEATR LALEK 2021, nr 1 (143), ss. 2-12 [wersja polska, czytaj: https://www.marekwaszkiel.pl/2021/04/12/lalkarze-swiata-duda-paiva].

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Scharakteryzować epoki, okresy i kierunki w sztuce lalkarskiej

EM 2 Rozpoznać podstawowe zjawiska lalkarskie i wskazać literaturę przedmiotu

EM 3 Rozróżniać techniki lalkowe i ich możliwości animacyjne

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Pokazać zjawiska dotyczące sztuki lalkarskiej w szerokim kontekście historycznym, współczesnym i kulturowym;

EM 5 Posługiwać się profesjonalną terminologią dotyczącą tej dziedziny sztuki

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 6 Wyrażać opinie w sprawach związanych z historią i współczesnością teatru lalek

EM 7 Uczestniczyć w niezależnych i zbiorowych badania, polegających na gromadzeniu informacji, ich analizowaniu i interpretowaniu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na podstawie obecności i aktywności i pracy [pisemnej na zadany temat lub rozmowy indywidualnej

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot trwa jeden semestr, podstawowe informacje o przebiegu zajęć znajdują się w informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie, zakres przedmiotu, cele

2. Teatr animacji, teatr ożywionej materii, teatr lalek – wprowadzenie

3. Lalka stara - lalka nowa. Nowe widzenie historii lalkarstwa

4. Josef Skupa (Czechosłowacja), Sergiej Obrazcow (ZSRR)

5. Jan Wilkowski (Polska)

6. Henk Boerwinkel (Holandia), Margareta Niculescu (Rumunia), Josef Krofta (Czechy)

7. Philippe Genty (Francja), Frank Soehnle (Niemcy)

8. Hoichi Okamoto (Japonia)

9. Andrzej Dziedziul, Piotr Tomaszuk (Polska)

10. Neville Tranter (Australia/Holandia)

11. Duda Paiva (Brazylia/Holandia)

12. Ilka Schōnbein (Niemcy)

13. Ingvild Aspeli (Norwegia),

14. Belova-Iacobelli (Belgia/Chile), Zero en Conducta (Hiszpania)

15. Młody polski teatr ożywionej materii (Natalia Sakowicz)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)