Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki performans

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/F/HistSztP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki performans
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny:

Przekazanie studentom wiedzy na temat historii sztuki performans

(od historycznej awangardy po sztukę współczesną).

Cele szczegółowe:

1.Zwrócenie uwagi studentów na związki między sposobami kształtowania narracji teatralnej i performatywnej.

2. Poszerzenie wiedzy o performatywne aspekty znanych zajwisk sztuki współczesnej ( np. futuryzm).

3. Przekazanie wiedzy o wzajemnych związkach i przepływach inspiracji między środowiskami teatru i sztuk wizualnych w drugiej połowie XX wieku.

4. Powiązanie wiedzy na temat historii sztuki performans z ustaleniami teoretycznymi performatyki.

Pełny opis:

Historia sztuki performans, od wystąpień I awangardy na początku XX w. po twórczość najmłodszych przedstawicieli nurtu. Pokreślenie znaczenia i wpływu tych zjawisk dla „przełomu performatywnego” w historii sztuki XX wieku (przejście od pojmowania dzieła sztuki jako obiektu do konceptualizowania dzieła sztuki jako procesu).

Zakres poszczególnych tematów:

1. Terminologia: geneza terminu „sztuka performans” (performance art) w odniesieniu do takich terminów, jak happening, body art, land art, performatyka.

2. Początki sztuki performans - sztuka I awangardy(futuryści włoscy, dada, teatr szkolny Bauhausu).

3. Sztuki wizualne a performans (Jackson Pollock, minimaliści amerykańscy).

4. John Cage – muzyka i sztuka jako eksperyment.

5. Rewolucja życia codziennego - Guy Debord i sytucjoniści.

6. Happening lat 60. (Allan Kaprow, Fluxus, Claes Oldenburg).

7. Performans i pamięć: akcjoniści wiedeńscy (Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto Muehl, Rudolf Schwarzkogler).

8. Performans a zaangażowanie polityczne i społeczne (Joseph Beuys).

9. Związek sztuki performans z feminizmem II fali i sztuką ciała (Carolee Schneeman, Marina Abramovic, Orlan).

10. Akademia Ruchu – sztuka performans w Polsce.

11. Sztuka performans i nowe media (Laurie Anderson, The Wooster Group).

12. Performans a estetyka relacyjna (Rirkrit Tiravanija, Liam Gillick, Pierre Huyghe).

13. Estetyka relacyjna a polscy artyści: twórczość Joanny Rajkowskiej i Pawła Althamera.

14. Sztuka partycypacyjna: wystawy performatywne ( Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Dominique Gonzales-Foerster).

14. Najmłodsze pokolenie choreografów konceptualnych a klasyka sztuki performans (Xavier LeRoy, Jerome Bel, Tino Seghal).

Literatura:

1. Podstawowa:

Roselee Goldberg, „Performance Art”, Thames & Hudson, London 2011 (lub wydania wcześniejsze).

From Diversion to Subversion. Games, Play, and Twentieth-Century Art., Edited by David J. Getsy, 2011.

Jerzy Luty „John Cage. Filozofia muzycznego przypadku”, Atut, Wrocław 2011.

Literatura na świecie, nr 1-2/1996, numer poświęcony Cage'owi

Jon Erikson, The Spectacleof the Anti-Spectacle: Happenings and the Situationist Internationist, „Discourse”, Spring 1992, s. 36-58.

Michael Kirby „Happenings”, w: „Happenings and Other Acts”, ed. by Mariellen R. Sandford, Routledge, London 1995.

Allan Kaprow „The Legacy of Jackson Pollock”, tegoż: „The Blurring of Art and Life”, University of California Press, London 1993.

Donald Judd „Konkretne przedmioty”, w: katalog do wystawy „Nowy porządek, Art Stations, Poznań, 2011.

Joseph Beuys „Każdy artystą”, w: „Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny”, Czytelnik, Warszawa 1987.

Carolee Schneeman „Imaging Her Erotics”, The MIT Press, Cambridge, London 2002.

„Akademia Ruchu”, red. Tomasz Plata, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2003.

Nicolas Bourriaud „Estetyka relacyjna”, MOCAK, Kraków, 2012.

Claire Bishop, Sztuczne Piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Bęc zmiana, Warszawa 2015.s

„Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej”, Krytyka Polityczna, Warszawa, 2010.

Polityka potrzebuje rytuału. Z Arturem Żmijewskim rozmawia Jakub Majmurek, http://www.krytykapolityczna.pl/Serwiskulturalny/ZmijewskiPolitykapotrzebujerytualu/menuid-431.html

Obowiązują fragmenty książek i tekstów omawiane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 zdefiniować pojęcie, wymienić i scharakteryzować najważniejszych twórców sztuki performans; znać literaturę przedmiotu K_W05

Umiejętności:

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 2 interpretować historyczne i współczesne dzieła sztuki performans K_U07

Kompetencje personalne i społeczne:

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 3 swobodnie poruszać się w polu współczesnej sztuki performans (między teatrem a sztukami wizualnymi) K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)