Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia dla młodego widza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/DMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia dla młodego widza
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Przemioty spcecjalności ANIMACJA-PEDAGOGIKA WOTM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w polskim i obcym dramacie dla dzieci i młodzieży, szczególnie w perspektywie możliwości i środków wyrazowych teatru lalek. Analiza i interpretacja wybranych dramatów z użyciem różnych metodologii badawczych i z uwzględnieniem najnowszych kierunków dramatologii. Zajęcia mogą być przeprowadzone zdalnie.

Pełny opis:

Analiza dramatologiczna szczególnie interesujących współczesnych sztuk dla młodego widza (z elementami klasyki – Wilkowski). Uwzględnieni zostaną tacy autorzy, jak Marta Guśniowska, Monika Milewska, Malina Prześluga, Michał Walczak, Anna Andraka, Kuba Kapral, Tomasz Kaczorowski i inni.

W przypadku sztuk obcych omówione zostaną teksty Suzanne Lebeau, Karin Serres, Phillippe'a Dorina, Martina Baltscheita oraz Ingeborg von Zadow.

Analizowanie i interpretowanie nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży ma nie tylko przynieść studentom orientację w tym gatunku literackim, ale zwrócić uwagę na jej nowoczesność i aktualność oraz potencjał teatralny.

Literatura:

1. Teksty wskazanych dramatów zaczerpnięte z antologii, zbiorów autorskich oraz czasopism („Dialog”, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”)

3. Halina Waszkiel, „Dramaturgia polskiego teatru lalek”, Warszawa 2013

4. „Dziecko i teatr w przestrzeni kultury”, pod red. Marty Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Teatr w świecie”, t. II: „Świat w teatrze”, Poznań 2007

6. „Kulturowe konteksty baśni”, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Rozigrana córa mitu”, Poznań 2005; t. II: „W poszukiwaniu straconego królestwa”, Poznań 2006

8. „Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej”, t. I pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. II pod red. Marty Karasińskiej, Poznań 2009

10. Weronika Kostecka, "Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką", Warszawa 2014

11. Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. Halina Waszkiel, IBL PAN, Warszawa 2020

12. „Spotkanie jako sztuka”, pod redakcją Anny Marii Czernow i Joanny Żygowskiej, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2020

13. Halina Waszkiel, "Lalki wobec końca antropocenu", [w:] "LALKA NOVA: nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, Wydział Lalkarski wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wrocław 2022

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student

K_W02 zna terminologię nauk humanistycznych, szczególnie wiedzy o teatrze, na poziomie rozszerzonym

K_W03 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat różnorodnych metodologii nauk humanistycznych oraz ich zastosowania w dziedzinie wiedzy o teatrze

K_W04 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o historii teatru i dramatu, integrującą jej różne zakresy i aspekty

Umiejętności

Student

K_U01 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kierować własną karierą zawodową, wykorzystując różnorodne źródła i metody, w tym kontakty ze specjalistami, w języku polskim i obcym

K_U03 posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na samodzielne formułowanie i rozwiązywanie oryginalnych problemów, z uwzględnieniem krytycznej analizy stanu badań, również w perspektywie interdyscyplinarnej

K_U04 posiada umiejętność syntetycznego i interdyscyplinarnego łączenia i wykorzystania wiedzy z innych nauk humanistycznych i społecznych

K_U06 umie dokonać pogłębionej analizy tekstu dramatycznego z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych

Kompetencje personalne i społeczne

Student

K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia i rozwoju, inspiruje i uczestniczy w działaniach edukacyjnych

K_K02 wykorzystuje możliwości wyboru dróg dalszego kształcenia, osobistego rozwoju i kariery zawodowej

K_K03 ma pogłębioną świadomość społecznego znaczenia teatru i szeroko pojmowanej kultury, inspiruje i uczestniczy w działaniach animatorskich

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach jako podstawa zaliczenia.

Egzamin ustny na zakończenie semestru.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w polskim i obcym dramacie dla dzieci i młodzieży, szczególnie w perspektywie możliwości i środków wyrazowych teatru lalek. Analiza i interpretacja wybranych dramatów z użyciem różnych metodologii badawczych i z uwzględnieniem najnowszych kierunków dramatologii. Zajęcia mogą być przeprowadzone zdalnie.

Pełny opis:

Analiza dramatologiczna szczególnie interesujących współczesnych sztuk dla młodego widza (z elementami klasyki – Wilkowski). Uwzględnieni zostaną tacy autorzy, jak Marta Guśniowska, Monika Milewska, Malina Prześluga, Michał Walczak, Anna Andraka, Kuba Kapral, Tomasz Kaczorowski i inni.

W przypadku sztuk obcych omówione zostaną teksty Suzanne Lebeau, Karin Serres, Phillippe'a Dorina, Martina Baltscheita oraz Ingeborg von Zadow.

Analizowanie i interpretowanie nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży ma nie tylko przynieść studentom orientację w tym gatunku literackim, ale zwrócić uwagę na jej nowoczesność i aktualność oraz potencjał teatralny.

Literatura:

Literatura ogólna:

Literatura:

1. Teksty wskazanych dramatów zaczerpnięte z antologii, zbiorów autorskich oraz czasopism („Dialog”, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”)

3. Halina Waszkiel, „Dramaturgia polskiego teatru lalek”, Warszawa 2013

4. „Dziecko i teatr w przestrzeni kultury”, pod red. Marty Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Teatr w świecie”, t. II: „Świat w teatrze”, Poznań 2007

6. „Kulturowe konteksty baśni”, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Rozigrana córa mitu”, Poznań 2005; t. II: „W poszukiwaniu straconego królestwa”, Poznań 2006

8. „Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej”, t. I pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. II pod red. Marty Karasińskiej, Poznań 2009

10. Weronika Kostecka, "Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką", Warszawa 2014

11. Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. Halina Waszkiel, IBL PAN, Warszawa 2020

12. „Spotkanie jako sztuka”, pod redakcją Anny Marii Czernow i Joanny Żygowskiej, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2020

Literatura szczegółowa:

1.Dramaturgia dla młodego widza / Dramaturgia dla dzieci / Dramaturgia dla teatru lalek (omówienie literatury ogólnej)

2. Jan Wilkowski i Leon Moszczyński: "Guignol w tarapatach"

Lit.: ● Jan Wilkowski i Leon Moszczyński, "Guignol w tarapatach", [w:] Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: "Dramat polski. Reaktywacja", pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN. ● Hasło „efekt obcości, V-effekt” w: Dariusz Kosiński, "Słownik teatru", Kraków 2006. ● Hasło „efekt obcości” w: Patrice Pavis, "Słownik terminów teatralnych", Wrocław 2002.

3. Krystyna Miłobędzka: "Ptam" i "Ojczyzna"

Lit.: ● Krystyna Miłobędzka, "Ptam" i "Ojczyzna" [w:] Krystyna Miłobędzka, "Siała baba mak. Gry słowne dla teatru", Wrocław 1995. ● Krystyna Miłobędzka, "W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia", Wrocław 2008, s. 51-60. ● Joanna Żygowska, "Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej", Kraków 2018, s. 127-151.

4. Monika Milewska: "Dzieje sławnego Rodryga"

Lit.: ● Monika Milewska, "Dzieje sławnego Rodryga", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 16, Poznań 2001. ● Agata Adamiecka-Sitek, "Wstęp" [w:] "Nowe Historie 1: Ustanawianie historii", Warszawa 2010.

5. Michał Walczak: "Ostatni tatuś" oraz "Janosik. Naprawdę prawdziwa historia"

Lit.: ● Michał Walczak, "Ostatni tatuś", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 27, Poznań 2008; lub [w:] Michał Walczak, "Podróż do wnętrza pokoju", t. 2, Kraków 2009. ● Michał Walczak, "Janosik. Naprawdę prawdziwa historia", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 30, Poznań 2010.

6. Marta Guśniowska: "A niech to Gęś kopnie!" oraz "Marvin"

Lit.: ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 37, Poznań 2014. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 40, Poznań 2016. ● Halina Waszkiel, "Lekarstwo na zło. Sztuki Marty Guśniowskiej", „Teatr” 2011, nr 11.

7. Marta Guśniowska: "Ony"

„Dialog” 2013, nr 7-8; lub: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013.

8. Malina Prześluga: "Dziób w dziób" oraz "Pan Lampa"

● „Dialog” 2013, nr 7-8; albo: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013.

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 40, Poznań 2016

9. Malina Prześluga: "Chodź na słówko" oraz "Ile żab waży księżyc"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 44, Poznań 2018.

10. Anna Andraka: "Wolf"

● https://www.teatrminiatura.pl/media/zinnia_entry_files/wolf_anna_andraka_1.pdf

● Halina Waszkiel, "Anna Andraka" [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 4

11. Tomasz Kaczorowski: "[●REK]in Pol" oraz "Opowieść o tym, jak przeżyć godnie życie"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 44, Poznań 2018

● Tomasz Kaczorowski, "Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie", Warszawa 2021

● Halina Waszkiel,"Tomasz Kaczorowski" [Cykl: Nowi dramatopisarze],„Teatr Lalek” 2021, nr 1

● Joanna Żygowska, "Wyobraź sobie" [w:] Tomasz Kaczorowski, "Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie", Warszawa 2021

12. Kuba Kapral, "Śmieciory" oraz "NieWażny głos"

● Tekst "Śmieciorów" w wersji elektronicznej

● https://teatrminiatura.pl/media/zinnia_entry_files/NieWazny_glos_Jakub_Kapral.pdf

● Halina Waszkiel, "Kuba Kapral" [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 2-3

13. Suzanne Lebeau, "Olbrzymek" oraz Karin Serres, "Jagoda i niedźwiedzie"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 38, Poznań 2015. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 34, Poznań 2012.

14. Phillippe Dorin, "Czekając na Tomcia Palucha" oraz Martin Baltscheit, "Wrona i Niedźwiedź albo Słońce świeci wszystkim"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 20, Poznań 2004. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 43, Poznań 2018.

15. Ingeborg von Zadow, "Chodź teraz idź"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 43, Poznań 2018.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w polskim i obcym dramacie dla dzieci i młodzieży, szczególnie w perspektywie możliwości i środków wyrazowych teatru lalek. Analiza i interpretacja wybranych dramatów z użyciem różnych metodologii badawczych i z uwzględnieniem najnowszych kierunków dramatologii. Zajęcia mogą być przeprowadzone zdalnie.

Pełny opis:

Analiza dramatologiczna szczególnie interesujących współczesnych sztuk dla młodego widza (z elementami klasyki – Wilkowski). Uwzględnieni zostaną tacy autorzy, jak Marta Guśniowska, Monika Milewska, Malina Prześluga, Michał Walczak, Anna Andraka, Kuba Kapral, Tomasz Kaczorowski i inni.

W przypadku sztuk obcych omówione zostaną teksty Suzanne Lebeau, Karin Serres, Phillippe'a Dorina, Martina Baltscheita oraz Ingeborg von Zadow.

Analizowanie i interpretowanie nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży ma nie tylko przynieść studentom orientację w tym gatunku literackim, ale zwrócić uwagę na jej nowoczesność i aktualność oraz potencjał teatralny.

Literatura:

Literatura ogólna:

Literatura:

1. Teksty wskazanych dramatów zaczerpnięte z antologii, zbiorów autorskich oraz czasopism („Dialog”, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”)

3. Halina Waszkiel, „Dramaturgia polskiego teatru lalek”, Warszawa 2013

4. „Dziecko i teatr w przestrzeni kultury”, pod red. Marty Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Teatr w świecie”, t. II: „Świat w teatrze”, Poznań 2007

6. „Kulturowe konteksty baśni”, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Rozigrana córa mitu”, Poznań 2005; t. II: „W poszukiwaniu straconego królestwa”, Poznań 2006

8. „Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej”, t. I pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. II pod red. Marty Karasińskiej, Poznań 2009

10. Weronika Kostecka, "Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką", Warszawa 2014

11. Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. Halina Waszkiel, IBL PAN, Warszawa 2020

12. „Spotkanie jako sztuka”, pod redakcją Anny Marii Czernow i Joanny Żygowskiej, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2020

Literatura szczegółowa:

1.Dramaturgia dla młodego widza / Dramaturgia dla dzieci / Dramaturgia dla teatru lalek (omówienie literatury ogólnej)

2. Jan Wilkowski i Leon Moszczyński: "Guignol w tarapatach"

Lit.: ● Jan Wilkowski i Leon Moszczyński, "Guignol w tarapatach", [w:] Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: "Dramat polski. Reaktywacja", pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN. ● Hasło „efekt obcości, V-effekt” w: Dariusz Kosiński, "Słownik teatru", Kraków 2006. ● Hasło „efekt obcości” w: Patrice Pavis, "Słownik terminów teatralnych", Wrocław 2002.

3. Krystyna Miłobędzka: "Ptam" i "Ojczyzna"

Lit.: ● Krystyna Miłobędzka, "Ptam" i "Ojczyzna" [w:] Krystyna Miłobędzka, "Siała baba mak. Gry słowne dla teatru", Wrocław 1995. ● Krystyna Miłobędzka, "W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia", Wrocław 2008, s. 51-60. ● Joanna Żygowska, "Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej", Kraków 2018, s. 127-151.

4. Monika Milewska: "Dzieje sławnego Rodryga"

Lit.: ● Monika Milewska, "Dzieje sławnego Rodryga", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 16, Poznań 2001. ● Agata Adamiecka-Sitek, "Wstęp" [w:] "Nowe Historie 1: Ustanawianie historii", Warszawa 2010.

5. Michał Walczak: "Ostatni tatuś" oraz "Janosik. Naprawdę prawdziwa historia"

Lit.: ● Michał Walczak, "Ostatni tatuś", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 27, Poznań 2008; lub [w:] Michał Walczak, "Podróż do wnętrza pokoju", t. 2, Kraków 2009. ● Michał Walczak, "Janosik. Naprawdę prawdziwa historia", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 30, Poznań 2010.

6. Marta Guśniowska: "A niech to Gęś kopnie!" oraz "Marvin"

Lit.: ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 37, Poznań 2014. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 40, Poznań 2016. ● Halina Waszkiel, "Lekarstwo na zło. Sztuki Marty Guśniowskiej", „Teatr” 2011, nr 11.

7. Marta Guśniowska: "Ony"

„Dialog” 2013, nr 7-8; lub: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013.

8. Malina Prześluga: "Dziób w dziób" oraz "Pan Lampa"

● „Dialog” 2013, nr 7-8; albo: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013.

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 40, Poznań 2016

9. Malina Prześluga: "Chodź na słówko" oraz "Ile żab waży księżyc"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 44, Poznań 2018.

10. Anna Andraka: "Wolf"

● https://www.teatrminiatura.pl/media/zinnia_entry_files/wolf_anna_andraka_1.pdf

● Halina Waszkiel, "Anna Andraka" [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 4

11. Tomasz Kaczorowski: "[●REK]in Pol" oraz "Opowieść o tym, jak przeżyć godnie życie"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 44, Poznań 2018

● Tomasz Kaczorowski, "Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie", Warszawa 2021

● Halina Waszkiel,"Tomasz Kaczorowski" [Cykl: Nowi dramatopisarze],„Teatr Lalek” 2021, nr 1

● Joanna Żygowska, "Wyobraź sobie" [w:] Tomasz Kaczorowski, "Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie", Warszawa 2021

12. Kuba Kapral, "Śmieciory" oraz "NieWażny głos"

● Tekst "Śmieciorów" w wersji elektronicznej

● https://teatrminiatura.pl/media/zinnia_entry_files/NieWazny_glos_Jakub_Kapral.pdf

● Halina Waszkiel, "Kuba Kapral" [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 2-3

13. Suzanne Lebeau, "Olbrzymek" oraz Karin Serres, "Jagoda i niedźwiedzie"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 38, Poznań 2015. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 34, Poznań 2012.

14. Phillippe Dorin, "Czekając na Tomcia Palucha" oraz Martin Baltscheit, "Wrona i Niedźwiedź albo Słońce świeci wszystkim"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 20, Poznań 2004. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 43, Poznań 2018.

15. Ingeborg von Zadow, "Chodź teraz idź"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 43, Poznań 2018.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w polskim i obcym dramacie dla dzieci i młodzieży, szczególnie w perspektywie możliwości i środków wyrazowych teatru lalek. Analiza i interpretacja wybranych dramatów z użyciem różnych metodologii badawczych i z uwzględnieniem najnowszych kierunków dramatologii. Zajęcia mogą być przeprowadzone zdalnie.

Pełny opis:

Analiza dramatologiczna szczególnie interesujących współczesnych sztuk dla młodego widza (z elementami klasyki – Wilkowski). Uwzględnieni zostaną tacy autorzy, jak Marta Guśniowska, Monika Milewska, Malina Prześluga, Michał Walczak, Anna Andraka, Kuba Kapral, Tomasz Kaczorowski i inni.

W przypadku sztuk obcych omówione zostaną teksty Suzanne Lebeau, Karin Serres, Phillippe'a Dorina, Martina Baltscheita oraz Ingeborg von Zadow.

Analizowanie i interpretowanie nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży ma nie tylko przynieść studentom orientację w tym gatunku literackim, ale zwrócić uwagę na jej nowoczesność i aktualność oraz potencjał teatralny.

Literatura:

Literatura szczegółowa (kolejne tematy):

1.Dramaturgia dla młodego widza / Dramaturgia dla dzieci / Dramaturgia dla teatru lalek (omówienie literatury ogólnej)

2. Jan Wilkowski i Leon Moszczyński: "Guignol w tarapatach"

Lit.: ● Jan Wilkowski i Leon Moszczyński, "Guignol w tarapatach", [w:] Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: "Dramat polski. Reaktywacja", pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN. ● Hasło „efekt obcości, V-effekt” w: Dariusz Kosiński, "Słownik teatru", Kraków 2006. ● Hasło „efekt obcości” w: Patrice Pavis, "Słownik terminów teatralnych", Wrocław 2002. ● Opis premiery "Guignola w tarapatach" w reż. Jana Wilkowskiego w Elektronicznej Encyklopedii Teatru Polskiego (zakładka: Przedstawienia).

3. Krystyna Miłobędzka: "Ptam" i "Ojczyzna"

Lit.: ● Krystyna Miłobędzka, "Ptam" i "Ojczyzna" [w:] Krystyna Miłobędzka, "Siała baba mak. Gry słowne dla teatru", Wrocław 1995, lub [w:] Krystyna Miłobędzka, "Gdzie baba siała mak. Gry słowne dla teatru", Biuro Literackie, Wrocław 2012. ● Krystyna Miłobędzka, "W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia", Wrocław 2008, s. 51-60. ● Joanna Żygowska, "Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej", Kraków 2018, s. 127-151.

4. Monika Milewska: "Dzieje sławnego Rodryga"

Lit.: ● Monika Milewska, "Dzieje sławnego Rodryga", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 16, Poznań 2001, lub [w:] Monika Milewska, "<Podróż na księżyc> i w kilka innych miejsc", Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022 ● Agata Adamiecka-Sitek, "Wstęp" [w:] "Nowe Historie 1: Ustanawianie historii", Warszawa 2010.

5. Michał Walczak: "Ostatni tatuś" oraz "Janosik. Naprawdę prawdziwa historia"

Lit.: ● Michał Walczak, "Ostatni tatuś", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 27, Poznań 2008; lub [w:] Michał Walczak, "Podróż do wnętrza pokoju", t. 2, Kraków 2009. ● Michał Walczak, "Janosik. Naprawdę prawdziwa historia", „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 30, Poznań 2010.

6. Marta Guśniowska: "A niech to Gęś kopnie!" oraz "Marvin"

Lit.: ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 37, Poznań 2014. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 40, Poznań 2016. ● Halina Waszkiel, "Lekarstwo na zło. Sztuki Marty Guśniowskiej", „Teatr” 2011, nr 11.

7. Marta Guśniowska: "Ony"

„Dialog” 2013, nr 7-8; lub: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013.

8. Malina Prześluga: "Dziób w dziób" oraz "Pan Lampa"

● „Dialog” 2013, nr 7-8; albo: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013.

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 40, Poznań 2016

9. Malina Prześluga: "Chodź na słówko" oraz "Ile żab waży księżyc"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 35, Poznań 2013. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 44, Poznań 2018.

10. Anna Andraka: "Wolf"

● https://www.teatrminiatura.pl/media/zinnia_entry_files/wolf_anna_andraka_1.pdf

● Halina Waszkiel, "Anna Andraka" [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 4

11. Tomasz Kaczorowski: "[●REK]in Pol" oraz "Opowieść o tym, jak przeżyć godnie życie"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 44, Poznań 2018

● Tomasz Kaczorowski, "Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie", Warszawa 2021

● Halina Waszkiel,"Tomasz Kaczorowski" [Cykl: Nowi dramatopisarze],„Teatr Lalek” 2021, nr 1

● Joanna Żygowska, "Wyobraź sobie" [w:] Tomasz Kaczorowski, "Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie", Warszawa 2021

12. Kuba Kapral, "Śmieciory" oraz "NieWażny głos"

● Tekst "Śmieciorów" w wersji elektronicznej

● https://teatrminiatura.pl/media/zinnia_entry_files/NieWazny_glos_Jakub_Kapral.pdf

● Halina Waszkiel, "Kuba Kapral" [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 2-3

13. Suzanne Lebeau, "Olbrzymek" oraz Karin Serres, "Jagoda i niedźwiedzie"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 38, Poznań 2015. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 34, Poznań 2012.

14. Philippe Dorin, "Czekając na Tomcia Palucha" oraz Martin Baltscheit, "Wrona i Niedźwiedź albo Słońce świeci wszystkim"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 20, Poznań 2004. ● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 43, Poznań 2018.

15. Ingeborg von Zadow, "Chodź teraz idź"

● „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 43, Poznań 2018.

Literatura ogólna (jak wyżej, w informacjach podstawowych):

1. Teksty wskazanych dramatów zaczerpnięte z antologii, zbiorów autorskich oraz czasopism („Dialog”, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”)

3. Halina Waszkiel, „Dramaturgia polskiego teatru lalek”, Warszawa 2013

4. „Dziecko i teatr w przestrzeni kultury”, pod red. Marty Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Teatr w świecie”, t. II: „Świat w teatrze”, Poznań 2007

6. „Kulturowe konteksty baśni”, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Rozigrana córa mitu”, Poznań 2005; t. II: „W poszukiwaniu straconego królestwa”, Poznań 2006

8. „Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej”, t. I pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. II pod red. Marty Karasińskiej, Poznań 2009

10. Weronika Kostecka, "Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką", Warszawa 2014

11. Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. Halina Waszkiel, IBL PAN, Warszawa 2020

12. „Spotkanie jako sztuka”, pod redakcją Anny Marii Czernow i Joanny Żygowskiej, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2020

13. Halina Waszkiel, "Lalki wobec końca antropocenu", [w:] "LALKA NOVA: nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, Wydział Lalkarski wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wrocław 2022

Uwagi:

Zajęcia mogą być przeprowadzona online lub zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)