Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie instytucjami 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/AOP/ZInst1-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami 1
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 1
Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawami zasad organizacji i zarządzania w kontekście funkcjonowania instytucji kultury (teatru)

2. Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami z dziedziny pojęć teorii organizacji i zarządzania.

3. Nabycie umiejętności budowy struktur organizacyjnych w różnych typach organizacji.

4. Stworzenie podstaw dla umiejętności definiowania funkcji zarządzania i ich praktycznego zastosowania na różnych poziomach funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Kierunki rozwoju teorii organizacji i zarządzania, w ujęciu historycznym m.in:

1.1 podejście klasyczne

1.2 behawioralna teoria zarządzania

1.3 ilościowa teoria zarządzania

1.4 podejście systemowe

1.5 relacyjność teorii zarządzania

1.6 zarządzanie zasobami

rodzaje zarządzania

2. Teatr jako system

3. Organizacja

3.1 rodzaje organizacji

3.2 cykl życia organizacji

3.3 cykl działania zorganizowanego

4. Teatr jako artystyczna instytucja kultury – umocowania prawne; Teatr a organizator.

5. Struktury organizacyjne

5.1 rola struktury w organizacji

5.2 modele struktur organizacyjnych

5.3 parametry struktur organizacyjnych

6. Struktura organizacyjna teatru i jego organy

7. Zarządzanie organizacją

7.1 funkcje zarządzania

7.2 postawa menedżera

7.3 umiejętności menedżera

7.4 role kierownicze

8. Wewnętrzne regulacje prawne określające reguły zarządzania teatrem.

9. Podejmowanie decyzji w organizacji

9.1 istota decyzji i modele decyzyjne

9.2 proces podejmowania decyzji

9.3 bariery w podejmowaniu racjonalnych decyzji

9.4 informacyjne wsparcie procesu decyzyjnego

10. Zadania teatru – działalność programowa. Realizacja premiery teatralnej. Tryb uzgodnień i zatwierdzeń zadań artystycznych. Produkcja środków inscenizacji – procedury decyzyjne.

11. Proces kontroli w zarządzaniu

11.1 pojęcie kontroli, audytu i controllingu

11.2 funkcje i zadania kontroli

11.3 proces kontrolowania i rodzaje kontroli

11.4 zadania i rodzaje controllingu

12. Organy kontrolne teatru; Gospodarka finansowa teatru; Zewnętrzne regulacje kontrolne: prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych.

Literatura:

1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006

2. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001

3. K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Wymienić najważniejsze zasady organizacji i zarządzania K_W02

EM 2 definiować podstawową terminologię dyscypliny p.n. „teoria organizacji i zarządzania” ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej terminologii wiedzy o teatrze. K_W14

EM 3 charakteryzować instytucje kultury, ich strukturę i funkcje zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem instytucji teatralnych K_W03

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 potrafi w praktyce posługiwać się podstawowymi pojęciami, teoriami i metodami z zakresu organizacji i zarządzania K_U12

EM 5 potrafić pokazać problem, przeanalizować go za pomocą odpowiednio dobranych metod i narzędzi oraz opracować i zaprezentować wnioski K_U01

EM 6 Wykorzystać, poszerzać i zdobywać wiedzę oraz rozwijać zawodowe umiejętności, korzystając z różnorodnych źródeł, w języku polskim i obcym K_U13

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszej edukacji i ustawicznego samokształcenia K_K01

EM 8 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach, realizujących lub organizujących projekty teatralne lub kulturalne w zakresie projektowania organizacji i systemu zarządzania K_K04

Metody i kryteria oceniania:

EM 1 Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 40%

Aktywność w dyskusji – 60%

EM 2 Rozmowa ze studentami – 100%

EM 3 Ocena kreatywności myślenia podczas analizy przypadków – 100%

EM 4 Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 40%

Aktywność w dyskusji – 60%

EM 5 Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 40%

Aktywność w dyskusji – 60%

EM 6 Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 40%

Aktywność w dyskusji – 60%

EM 7 Rozmowa ze studentami – 100%

EM 8 Rozmowa ze studentami – 100%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Krzysztof Torończyk
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Krzysztof Torończyk
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Krzysztof Torończyk
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Krzysztof Torończyk
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Krzysztof Torończyk
Prowadzący grup: Krzysztof Torończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Brzezińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Olga Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-03 - 2023-01-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Brzezińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Olga Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.