Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka kulturalna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/AOP/PK-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka kulturalna 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Grupa treści podstawowych WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem polityki kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji tej polityki w obszarze teatru.

Studenci zdobędą wiedzę o systemach finansowania kultury na całym świecie i towarzyszących im modelach administracyjnych, a także uwarunkowaniach społeczno-polityczno-ideologicznych kształtujących te systemy.

Studenci poznają sposób funkcjonowania teatrów w sektorze publicznym i prywatnym oraz zaznajomią się z problematyką wpływu wybranych systemów wspierania kultury na działalność artystyczną.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych bloków tematycznych obejmujących 60 godzin (30 spotkań):

1. Co to jest polityka kulturalna? Cele, zakres, narzędzia, podmioty.

2. Polityka kulturalna – główne problemy i zagadnienia.

3. Teatr a państwo – modele mecenatu państwa i mechanizmów finansowania kultury w Europie.

4. Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych.

5. Polityka kulturalna w Polsce.

6. Zasada przedłużonego ramienia (arm’s length)

7. Relacje samorządów oraz instytucji artystycznych w Polsce i Europie.

8. Miejskie polityki kulturalne – Polska.

9. Miejskie polityki kulturalne – Europa.

10. Kultura w sektorze non-profit.

11. Kultura w sektorze prywatnym (I). Artyści a rynek pracy.

12. Kultura w sektorze prywatnym (II). Przemysły kultury i kreatywne.

13. Kultura w sektorze prywatnym (II). Prywatne finansowanie kultury.

14. Przesłanki publicznego finansowania kultury w dyskursie ekonomicznym (wprowadzenie do ekonomiki kultury).

15. Ekonomia a teatr.

16. Przesłanki publicznego finansowania kultury w dyskursie politycznym/ideologicznym.

17. Polityka kulturalna w demokracji, teoria wyboru publicznego.

18. Paternalizm państwa – autonomia sztuki.

19. Przesłanki publicznego finansowania kultury w dyskursie społecznym.

20. Uczestnictwo w kulturze – problem czy problematyzacja?

21. Pierre Bourdieu i społeczne uwarunkowania praktyk kulturowych.

22. Współczesne tendencje w polityce kulturalnej (I). Nowe Zarządzanie Publiczne.

23. Autonomizacja teatrów i innych typów instytucji kultury w Polsce i Europie. Projekty reform ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

24. Współczesne tendencje w polityce kulturalnej (II). Instrumentalizacja kultury.

25. Kreatywność i klasa kreatywna a polityka kulturalna.

26. Współczesne tendencje w polityce kulturalnej (III). Mierzenie wartości kultury.

27. Problem „eksperckości” w polityce kulturalnej.

28. Polityka kulturalna Unii Europejskiej.

29. Polityka kulturalna na poziomie globalnym (UNESCO, OECD i in.)

30. Podsumowanie zajęć i przygotowanie do zaliczenia.

Wykład konwersatoryjny – zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o charakterze autorskim z użyciem treści multimedialnych, połączone z dyskusją dydaktyczną z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służące wspomaganiu studenta w formułowaniu argumentacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Rozumieć pojęcie polityki kulturalnej oraz znać narzędzia i mechanizmy wykorzystywane przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie kultury.

EM 2 Wyjaśnić pojęcia interwencjonizmu, paternalizmu, perfekcjonizmu, autonomizacji, autonomii w odniesieniu do polityki kulturalnej.

EM 3 Scharakteryzować przemiany dokonujące się w sektorze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów, m.in. demokratyzacja polityki kulturalnej, deinstytucjonalizacji.

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Analizować i porównywać mechanizmy finansowania teatrów w ujęciu międzynarodowym.

EM 5 Analizować i porównywać mechanizmy polityki kulturalnej na różnych szczeblach: miejskim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

EM 6 Wykorzystywać źródła: artykuły prasowe, bazy danych, raporty, opracowania, dokumentacje w celu uzyskiwania aktualnych informacji na temat życia teatralnego i polityki kulturalnej w dziedzinie teatru.

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Konstruować i wyrażać argumenty na temat decyzji zarządczych i politycznych osób mających wpływ na życie teatralne.

EM 8 Inicjować dyskusje na zajęciach.

Wiedza

student po zakończeniu kursu:

1. Ma pogłębioną wiedzę o miejscu wiedzy o teatrze w systemie nauk humanistycznych i jej powiązaniach z innymi naukami, pozwalającą na integrowanie różnych dyscyplin naukowych [K_W01] [P7S_WG; P7S_WK].

2. Ma rozszerzoną, zintegrowaną wiedzę na temat relacji i powiązań teatru z innymi rodzajami twórczości artystycznej, pozwalającą na formułowanie ujęć syntetycznych i interdyscyplinarnych[K_W08]

3. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieła teatralnego wedle różnorodnych tradycji, teorii lub szkół badawczych.[K_W10]

4. Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury, zwłaszcza instytucjach teatralnych, zna stwarzane przez nie możliwości własnej aktywności i rozwoju zawodowego [K_W14]

Umiejętności

student po zakończeniu kursu:

1.Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na samodzielne formułowanie i rozwiązywanie oryginalnych problemów, z uwzględnieniem krytycznej analizy stanu badań, również w perspektywie interdyscyplinarmej.[K_U03]

2. Posiada umiejętność syntetycznego i interdyscyplinarnego łączenia i wykorzystania wiedzy z innych nauk humanistycznych i społecznych.[K_U04]

3. Ma podstawowa umiejętności w zakresie zarządzania instytucjami kultury, a w szczególności instytucjami teatralnymi.[K_U13]

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu:

1. Ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia i rozwoju, inspiruje i uczestniczy w działaniach edukacyjnych.[K_K01]

2. Ma pogłębioną świadomość społecznego znaczenia teatru i szeroko pojmowanej kultury, inspiruje i uczestniczy w działaniach animatorskich.[K_K03]

3. Upowszechnia nowe dokonania teatralne oraz aktualny dorobek wiedzy o teatrze.[K_K06]

EM 9 Wyrażać opinie dotyczące wpływu kwestii związanych z zarządzaniem teatrami na ich działalność artystyczną.[K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (20% oceny)

2. Prezentacja indywidualna (80% oceny)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Lewandowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Kamila Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Lewandowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Kamila Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Lewandowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Kamila Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Danych Brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)