Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat: projekt 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WarProj2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat: projekt 2
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wiedzy o współczesnych projektach artystycznych w odniesieniu do zjawisk historycznych.

2. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie nazywania i oceny zjawisk artystycznych związanych z kulturą współczesną.

3. Studenci zdobywają odpowiednie kompetencje społeczne, przygotowujące do pracy w instytucjach kultury.

4. Studenci poznają różnorodne projekty z pogranicza sztuk performatywnych, sztuk wizualnych i aktywizmu społecznego.

Pełny opis:

Zajęcia teoretyczno-praktyczne, polegające na czytaniu i omawianiu tekstów związanych z instytucją krytyczną, projektami artystyczno-społecznymi, omawianiem konkretnych przykładów ciekawych projektów artystycznych.

Zakres poszczególnych tematów:

1. Instytucja krytyczna, jej charakterystyka i cele działania.

2. Podstawowe kompetencje osób zajmujących się tworzeniem projektów w odniesieniu do zawodu kuratora i dramaturga.

3. Różnorodne strategie programowe i ich wpływ na debatę publiczną.

4. Idea sztuki społecznie zaangażowanej („stosowane sztuki społeczne”).

5.Skuteczność sztuki/ Sztuka a aktywizm.

6.Wpływ projektów artystycznych na polityki miejskie.

7. Festiwale artystyczne.

8. Międzynarodowe projekty artystyczne.

9. Odbiorca/widz projektu artystycznego.

10. Omówienie wybranych projektów artystycznych (festiwale, wystawy, projekty teatralne, przeglądy tematyczne, najciekawsze instytucje i ich programy, itp.)

11. Projekty partycypacyjne. (Oni Artura Żmijewskiego)

12. Rozwój poprzez kulturę, polityki kreatywne.

13. Metody działań animacyjnych.

Literatura:

1. Podstawowa:

- Piotr Piotrowski, Muzeum krytyczne

- Dragan Klaić, Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją

- Dragan Klaić, Mobilność wyobraźni

- „Notatnik Teatralny” nr 58-59/2010 („Zawód: Dramaturg”)

- Małgorzata Dziewulska, Teatr zdradzonego przymierza

- „Krytyka Polityczna” nr 40-41 („Instytucja krytyczna”)

- Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk (wybrane teksty)

2. Uzupełniająca:

- Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski (wybrane teksty)

- Etnografia/Animacja/Sztuka, red. Tomasz Rakowski

- Claire Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni

- Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna

- Piknik Golgota Polska. Sztuka-Religia-Demokracja, red. Agata Adamiecka-Sitek, Iwona Kurz

- Bojana Kunst, Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Potrafić scharakteryzować najciekawsze współczesne projekty artystyczne krytycznie analizujące rzeczywistość społeczną. [K_W05]

EM 2 Znać najważniejsze instytucje i festiwale oraz potrafić opisać ich działalność programową. [K_W12]

EM 3 Wskazać i krytycznie zrelacjonować najważniejsze publikacje dotyczące różnorodnych projektów artystycznych. [K_W20]

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Potrafić wyszukiwać informacje na temat najnowszych zjawisk w kulturze. [K_U01]

EM 5 Potrafić wyszukiwać informacje na temat różnorodnych grantów na wydarzenia teatralne. [K_U03]

EM 6 Potrafić wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną przy tworzeniu własnych projektów kuratorskich. [K_U08]

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Potrafić ocenić wpływ projektów artystycznych na zjawiska społeczne. [K_K03]

EM 8 Posiadać kompetencje, by krytycznie uczestniczyć we współczesnej debacie publicznej. [K_K05]

EM 9 Potrafić realizować misję publiczną w oparciu o realizowane projekty artystyczne. [K_K06]

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdy student przygotuje co najmniej jeden referat w roku. Obowiązuje systematyczne czytanie lektur zadawanych na zajęcia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT konwersatorium ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)