Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pisarski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WarPis-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pisarski
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych umiejętności w zakresie pisania tekstów o charakterze recenzenckim, krytycznym oraz dziennikarskim, od form prostych (zapowiedź spektaklu), przez bardziej skomplikowane (reportaż) po najbardziej wymagające (esej).

Pełny opis:

Zajęcia mają w całości charakter praktyczny, warsztatowy. Na każde kolejne spotkanie studenci (cała grupa bądź jej część) przygotowują własne teksty autorskie. Zostają one podczas zajęć poddane analizie przez prowadzącego i innych studentów (zachowana zostaje zasada anonimowości autorstwa; teksty omawiane są bez ujawnienia nazwisk autorów). Następnie prowadzący na żywo, na widocznym dla wszystkich ekranie komputera, przeprowadza redakcję tekstu, zwracając uwagę zarówno na kwestie stosunkowo drobne (zasady pisowni, interpunkcja itp.), jak i zasadnicze (kompozycja tekstu, jego sens itp.).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student po zakończeniu kursu:

K_W19 - ma świadomość kulturowej funkcji języka jako środka komunikacji oraz narzędzia i tworzywa w pracy pisarza, badacza i krytyka - P6S_WG

Umiejętności:

student po zakończeniu kursu:

K_U09 - potrafi przygotować podstawowe dla wiedzy o teatrze rodzaje prac pisemnych – recenzję, sprawozdanie, referat, rozprawkę, umie zebrać i opracować bibliografię (w języku polskim i obcym) oraz opatrzyć pracę wymaganym aparatem naukowym - P6S_UW, P6S_UU

Kompetencje społeczne:

student po zakończeniu kursu

K_K04 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach, realizujących lub organizujących projekty badawcze, działania teatralne lub kulturalne - P6S_KO, P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym - zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach oraz systematyczności w dostarczaniu zadanych tekstów.

W semestrze letnim - zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach, systematyczności w dostarczaniu zadanych tekstów (50 proc.) i końcoworocznej pracy zaliczeniowej (tekstu o znacznym stopniu trudności, wedle tematu zaproponowanego przez wykładowcę; 50 proc).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)