Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny D2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WP3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat praktyczny D2
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Podczas warsztatu osoby studiujące zapoznają się z metodami kreacji autorskiej wypowiedzi performatywnej, budowanej od początku, nie czerpiącej z tekstu dramatycznego. Szczególny nacisk zostanie położony na proces, jakim jest świadome kształtowanie koncepcji artystycznej.

Pełny opis:

Podczas warsztatu osoby studiujące zapoznają się z metodami kreacji autorskiej wypowiedzi performatywnej, budowanej od początku, nie czerpiącej z tekstu dramatycznego. Zajęcia noszą podtytuł "W tej sali". Uczestniczki i uczestnicy zajęć będą rozwijać propozycje artystyczne (budowane indywidualnie lub w zespołach) w oparciu o materiał, jakiego dostarcza konkretna sala wykładowa, w której warsztat się odbywa. Sala i proces pracy staną się więc tematem artystycznego namysłu. Studiujący samodzielnie wskażą punkt wyjścia dla swoich działań (np element znajdujący się w pomieszczeniu, widok z okna etc), a następnie rozpoczną pracę koncepcyjną, której celem jest jak najpełniejsze określenie formuły możliwej wypowiedzi artystycznej. Koncepcja rozwijana będzie dzięki serii dyskusji i ćwiczeń, opartych na twórczych restrykcjach. Szczególnie podkreślanym tematem będzie konstytutywna dla sztuk performatywnych relacja pomiędzy materialnością, a ideą.

Istotny nacisk zostanie położony na proces, jakim jest świadome kształtowanie koncepcji artystycznej; na swoistość tego procesu oraz metody pracy z ograniczeniami - szczególne rozumienie teatralnego recyclingu oraz praktyki zero waste.

Ważną rolę w pracy odegra wypracowywana na bieżąco metoda feedbacku - twórczych, konstruktywnych omówień prowadzonych przez wszystkie uczestniczki i uczestników zajęć.

Literatura:

Podstawowa:

1. Alice Chauchat, "10 twierdzeń o choreografii", przeł. Bartosz Wójcik, w: "Choreografia: polityczność", red. Marta Keil, Warszawa-Poznań-Lublin 2018.

2. Rejestracja spektaklu "Taki pejzaż" Agaty Maszkiewicz (Komuna Warszawa 2019).

Literatura uzupełniająca będzie proponowana indywidualnie, pod kątem poszczególnych propozycji twórczych studentek i studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_W15 Znać i rozumieć podstawowe problemy związane z tworzeniem koncepcji artystycznej. P6S_WG, P6S_WK

K_W13 Znać podstawowe metody kreacji autorskiego spektaklu. P6S_WG, P6Z_WT

Umiejętności

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_U05 Analizować elementy tworzące sytuację performatywną. P6S_UW, P6S_UK

KU_12 Stworzyć prostą, autorską wypowiedź performatywną. P6S_UK

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_K04 Współdziałać w pracy twórczej. P6S_KO, P6S_KR

K_K01 Konstruować i przyjmować pozytywną informację zwrotną dotyczącą pracy twórczej. P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie I semestru na podstawie obecności i aktywności.

Zaliczenie II semestru na ocenę, na podstawie obecności, aktywności oraz pracy końcowej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)