Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WP1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat praktyczny 2
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

cele przedmiotu:

- przećwiczyć poznawane elementy warsztatu reżysera.

- dokonać reżyserskiej (w odróżnieniu od filologicznej) lektury tekstu;

- zanalizować wszelkie konteksty kulturowe i wyciągnąć wnioski interpretacyjne;

- klarownie formułować i prezentować swoje pomysły w sposób, który jest w stanie uruchomić pracę zespołu współpracowników (przede wszystkim aktorów).

Pełny opis:

Student powinien postrzegać teatr jako miejsce spotkania wyobraźni z konkretem;

- operować przestrzenią, czasem, światłem, dźwiękiem w celu wyrażania pomysłów i budowania systemu znaków do odczytania przez widzów;

- formułować zadania dla współpracowników przy zastosowaniu dyscypliny myśli, mówić w sposób zwarty, treściwy, krótki, a nade wszystko zaprzęgający wrażliwość, wyobraźnię, inteligencję i umiejętności współrealizatorów (w pierwszym rzędzie aktora) do pracy w żądanym przez reżysera kierunku.

Zakres poszczególnych tematów:

1.Rola reżysera jako autora przedstawienia teatralnego.

2. Aranżacja miejsca, jako systemu znaków.

3. Obiektywny opis sytuacji.

4. Źródła pozwalające na usytuowanie dzieła w pełnym jego kontekście.

3. Analiza tekstu dramatu we wszelkich jego możliwych kontekstach.

5. Interpretacja tekstu w odniesieniu do potrzeb współczesnego widza.

6. Formułowanie zadań aktorskich.

7 Próba teatralna jako forma organizacji pracy.

Zajęcia grupowe (pół rocznika – ok. 10-12 osób).

Seminarium połączone z ćwiczeniami praktycznymi.

Udział w ćwiczeniach kolegów.

Prezentacja własnego projektu inscenizacji wybranego tekstu

Literatura:

• Podstawowa:

Eugenio Barba Spalić dom. Rodowód reżysera, Instytut im. J. Grotowskiego 2011

Edward Csatò Paradoks o reżyserze W.A.iF. 1970

Michaił A. Czechow O technice aktora Wydawnictwo AKASHA 1995

Zygmunt Hübner Sztuka reżyserii W.A.iF. 1982

Wojciech Szulczyński Reżyseria teatralna Wyd. UJ 2010

• Uzupełniająca:

Wybrane pozycje związane z opracowywanym tekstem: opracowania krytyczne, krytyczno-literackie, materiały ikonograficzne, recenzje związane z dziejami scenicznymi omawianego dzieła.

Inne:

Czasopisma - Teatr, Didaskalia, Dialog

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 - wskazać relacje pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi elementami związanymi z działaniem reżysera w teatrze. [K_W13]

EM 2 - analizować tekst dramatu we wszelkich jego możliwych kontekstach [K_W10]

EM 3 - scharakteryzować rodzaj teatru wynikający z rodzaju dramatu (styl, epoka) [K_W15] [K_W23]

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 - sporządzić plan inscenizacji uwzględniający wszystkie elementy tak skomplikowanego narzędzia, jakim jest teatr, czyli zaprojektować tok pracy nad przedstawieniem (obsada, szkice scenograficzne, dobór i projekt zastosowania muzyki itp.) [K_U07]

EM 5 - klarownie formułować myśli i otworzyć się na dyskusję, w której znajduje argumenty na obronę swojego pomysłu oraz jest gotowy do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanego projektu i wysłuchania oceny krytycznej [K_U12]

EM 6 - sformułować zadania dla współpracowników, a zwłaszcza zadania aktorskie [K_U13]

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 - inspirować do aktywnej pracy twórczej zespół współpracowników: aktorów i współrealizatorów [K_K04]

EM 8 - określić rodzaj widowni i teatru, w którym realizacja znalazłaby optymalne warunki [K_K03]

EM 9 - docenić i skoordynować udział w planowanej pracy innych artystów (współrealizatorów, aktorów) oraz współpracowników technicznych i administracyjnych [K_K03] [K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.

Semestr 1 – zaliczenie (bez oceny) na podstawie obecności i pracy w ciągu semestru.

Semestr 2 – Zaliczenie z oceną na podstawie: obecności, ocen cząstkowych ze wszystkich ćwiczeń w ciągu roku, dostarczenia pracy pisemnej stanowiącej prezentację pomysłu inscenizacyjnego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)