Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/SL1-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć będzie przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej. W ramach realizacji tego celu student nabędzie kompetencje w zakresie realizowania własnego projektu badawczego.

Pełny opis:

1. Omówienie wymogów merytorycznych i formalnych, jakie musi spełniać praca licencjacka;

2. Przeprowadzenie rozmów indywidualnych w celu ustalenia indywidualnych zainteresowań i sformułowania tematów oraz wskazania właściwego promotora pracy;

3. Indywidualne prezentacje bibliografii i źródeł. Konsultacja i dyskusja w grupie.

4. Indywidualne prezentacje dotyczące problemu badawczego (ew. stawianych hipotez badawczych), pytań badawczych oraz wybranych metod badawczych. Konsultacja i dyskusja w grupie o adekwatności wybranych metod.

5. Indywidualne prezentacje konspektu pracy.

6. Prezentacja kolejnych fragmentów pracy i krytyczna dyskusja nad nimi; definitywna konstrukcja całości – we współpracy z promotorami;

7. Przygotowanie do obrony.

Zakres tematyczny: polityka kulturalna i organizacja życia teatralnego, zarządzanie i marketing w instytucjach kultury, ekonomiczne aspekty teatru, socjologiczne aspekty życia teatralnego

Literatura:

Zależnie od tematu pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu:

EM 1 Zna i rozumie zasady przygotowania samodzielnej pracy naukowej. K_W12

EM 2 Zna i rozumie wybrane metody badawcze, przydatne do analizy życia teatralnego. K_W16

EM 3 Zna i rozumie kryteria „naukowości” pracy badawczej. K_W17

Umiejętności student po zakończeniu kursu:

EM 4 Potrafi gromadzić, krytycznie oceniać i weryfikować informacje i materiały źródłowe (w języku polskim i obcym) K_U02

EM 5 Potrafi samodzielnie sformułować i opracować oryginalny problem badawczy, z uwzględnieniem krytycznej analizy stanu badań, również w perspektywie interdyscyplinarnej K_U03

EM 6 Potrafi napisać oryginalną, spełniającą wymogi formalne i merytoryczne pracę naukową na podstawie samodzielnych badań. K_U09

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu:

EM 7 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki i rzetelności w pracy naukowej. K_K01

EM 8 Jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu teatralnym oraz upowszechniania wiedzy o teatrze. K_K04

EM 9 Jest gotów do dalszego rozwoju naukowego, zarówno samodzielnego i niesformalizowanego, jak i podjęcia studiów magisterskich. K_K02 K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny i ich procentowy udział w ocenie końcowej

EM 1 – EM 9 Aktywność w dyskusji - 30%

Prezentacja problemu badawczego i metod, bibliografii konspektu oraz kolejnych fragmentów pracy licencjackiej -70%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Kamila Lewandowska, Janusz Majcherek, Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Michał Mizera, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Michał Mizera, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Lewandowska, Michał Mizera, Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Kamila Lewandowska, Michał Mizera, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Paweł Płoski, Agata Siwiak, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Michał Mizera, Agata Siwiak, Paweł Sztarbowski, Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)