Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura popularna: komiks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/O/KP3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna: komiks
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Fakultet stanowi bezpośrednią kontynuację i rozwinięcie zajęć "Kultura popularna", koncentrując się na komiksie jako emblematycznym wytworze popkultury. Przy jego pomocy omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące całej współczesnej kultury masowej, ale także zjawiska specyficzne przede wszystkim dla medium komiksowego. Studenci zapoznają się z wybranymi wybitnymi komiksami, utworami symptomatycznymi dla tej formy, a także istotnymi tekstami krytycznymi dotyczącymi komiksu i kultury popularnej.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Początki komiksu

2. Język komiksu

3. Nostalgia, powtarzalność i seryjność

4. Paski komiksowe

5. [Super]bohater

6. Czytanie komiksu superbohaterskiego

7. Uniwersum

8. Popart

9-10. Powieść graficzna

11. Krąg L'Association i komiks frankofoński

12. Manga i anime

13. Historia i współczesność komiksu polskiego

14. Alan Moore i komiksowe dekonstrukcje

15 Podsumowanie

Literatura:

Literatura podmiotu

• Charles M. Schulz, Fistaszki zebrane, przeł. M. Rusinek, Nasza Księgarnia, Warszawa 2008–2022 (wybór);

• Wybrane komiksy superbohaterskie;

• Alison Bechdel, Fun Home. Tragikomiks rodzinny, przeł. W. Szot, S. Buła, wyd. 2, Timof i Cisi Wspólnicy, Warszawa 2010;

• Joann Sfar, Klezmerzy I. Podbój Wschodu, przeł. K. Koła-Bielawska, wyd. 2, Kultura Gniewu, Warszawa 2019;

• Rumiko Takahashi, Ranma 1/2, t. 1, przeł. M. Nowak-Kreyer, Egmont, Warszawa 2004 (fragment);

• Ghost in the Shell, reż. Mamoru Oshii, 1995;

• Wybrane komiksy polskie;

• Alan Moore, Dave Gibbons, Strażnicy, przeł. J. Drewnowski, wyd. 2, Egmont, Warszawa 2013.

Literatura przedmiotu

• Scott McCloud, Zrozumieć komiks, przeł. M. Błażejczyk, Kultura Gniewu, Warszawa 2015 (fragmenty);

• Simon Reynolds, Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością, przeł. F. Łobodziński, Kosmos Kosmos, Warszawa 2018 (fragment);

• Umberto Eco, Świat Charliego Browna [w:] tegoż, Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, przeł. P. Salwa, WAB, Warszawa 2010;

• Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, wstęp J. Burszta, przeł. A. Jankowski, wyd. 2, Nomos, Kraków 2013 (fragment);

• Art Spiegelman, Co łączy faszyzm z komiksem?, przeł. P. Tarczyński, "Książki" 20119, nr 5;

• Tomasz Żaglewski, Kinowe uniwersum superbohaterów. Analiza współczesnego filmu superbohaterskiego, PWN, Warszawa 2017 (fragment);

• Hal Foster, Andy Paperbag, "Zeszyty Artystyczne" 2003, nr 10;

• Scott McCloud, Zrozumieć mangę [w:] tegoż, Stworzyć komiks, przeł. H. Brychczyński, Kultura Gniewu, Warszawa 2022;

• Karol Sienkiewicz, Superpłaska głębia, "Przekrój" 2021, nr 3573.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student po zakończeniu kursu:

K_W06 ma podstawową wiedzę o najważniejszych teoriach dotyczących powstania i rozwoju komiksu

K_W13 zna i rozumie elementy różnorodnych komiksów oraz posiada umiejętność ich analizy i interpretacji

K_W21 ma podstawową wiedzę na temat współczesnych obszarów kultury popularnej, ich specyfiki i funkcjonowania oraz związanych z nimi rodzajów aktywności zawodowej

UMIEJĘTNOŚCI

Student po zakończeniu kursu:

K_U02 umie wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować informacje i materiały źródłowe (w języku polskim i obcym), przydatne dla określonych celów

K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze – potrafi sformułować problem, przeanalizować go za pomocą odpowiednio dobranych metod i narzędzi oraz opracować i zaprezentować wnioski

K_U07 potrafi uczestniczyć w dyskusji, umie zaprezentować i uargumentować własne stanowisko, przedstawić wątpliwości i sugestie, prowadzić merytoryczną polemikę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

K_K01 ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszej edukacji i ustawicznego samokształcenia

K_K06 uczestniczy w bieżącym życiu kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej; przy ocenie uwzględniana jest także indywidualna aktywność Studenta.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)