Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka w teatrze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/MuzwT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka w teatrze
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty dla specjalności Krytyka-Historia-Teoria WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat: historii muzyki w teatrze oraz różnorodnych gatunków i stylów muzyki teatralnej (opera i inne sceniczne dzieła muzyczne, teatr instrumentalny, muzyka w teatrze dramatycznym, instalacje dźwiękowe, performanse muzyczne itd.)

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat: historii muzyki w teatrze oraz różnorodnych gatunków i stylów muzyki teatralnej (opera i inne sceniczne dzieła muzyczne, teatr instrumentalny, muzyka w teatrze dramatycznym, instalacje dźwiękowe, performanse muzyczne itd.)

Zrozumienie znaczenia badań nad historią muzyki w teatrze oraz związków muzyki z innymi elementami dzieła scenicznego. Celem zajęć jest przedstawienie technik i środków kompozytorskich stosowanych w muzyce teatralnej, uzmysłowienie studentowi zależności między muzyką, tekstem, gestem aktorskim oraz oprawą plastyczną przedstawienia, wykształcenie umiejętności analizy tekstu słownego i muzycznego oraz wykorzystania nabytej wiedzy w kontekście całościowej interpretacji i oceny dzieła teatralnego.

Nabycie umiejętności: świadomego odbioru i komentowania muzyki teatralnej; prawidłowego posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami z dziedziny muzyki w odniesieniu do inscenizacji; konstruowania ocen krytycznych w formie indywidualnej wypowiedzi, głosu w dyskusji bądź recenzji pisemnej.

Zakres poszczególnych tematów:

1. Historia opery

2. Historia innych form muzyki teatralnej (operetka, musical, Musiktheater itd.)

3. Zarys najnowszych tendencji w dziedzinie scenicznych form muzycznych

4. Muzyka jako oprawa przedstawień teatru dramatycznego

5. Związki między librettem a partyturą muzycznego dzieła scenicznego

6. Historia techniki i estetyki inscenizacji dzieł teatru muzycznego

7. Muzyka teatralna jako zwierciadło realiów historycznych i społecznych epoki.

8. Zarys najnowszych tendencji inscenizacyjnych i reżyserskich w teatrze muzycznym.

9. Teoria i praktyka krytyki teatru muzycznego.

10. Specyfika aktorstwa w teatrze operowym.

11. Analiza tekstu muzycznego i słownego w dziele operowym

12. Historia estetyki śpiewu i przemian w wykonawstwie instrumentalnym w teatrze muzycznym

13. Związki oprawy muzycznej z pozostałymi elementami teatru dramatycznego

14. Dylematy i perspektywy współczesnego teatru muzycznego

15. Muzyka teatralna jako tekst.

Literatura:

1. Podstawowa:

P. Kamiński, „Tysiąc i jedna opera”, t. 1-2, Kraków 2015.

„Opera w kulturze”, red. M. Sokalska, Kraków 2016.

„Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego”, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2010.

P. Salabar, Symbioza muzyki i dramatu, czyli kompozytor w teatrze, "Estetyka i Krytyka" 2007, nr 1.

2. Uzupełniająca:

„Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty”, red. J. Mianowski, R.D. Golianek, Toruń 2010.

A. Borkowska-Rychlewska, „Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania”, Poznań 2013.

„Libretto i przekład”, red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Scharakteryzować historię podstawowych form i przejawów muzyki w teatrze K_W04

EM 2 Wskazać różnice funkcjonalne między poszczególnymi rodzajami muzyki teatralnej K_W03

EM 3 Scharakteryzować najnowsze tendencje w polskim i zagranicznym teatrze muzycznym K_W05

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Interpretować podstawowe środki wyrazu w teatrze muzycznym K_U04

EM 5 Wykorzystać nabytą wiedzą w ocenie spektaklu z udziałem muzyki K_U05

EM 6 Interpretować dzieło teatru muzycznego w szerszym kontekście historyczno-estetycznym K_U06

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Świadomie uczestniczyć w odbiorze muzyki teatralnej K_K04

EM 8 Wyrażać sądy na temat jakości muzyki i jej wykonania w powiązaniu z pozostałymi elementami dzieła scenicznego. K_K05

EM 9 Współdziałać w rozwijaniu szerokiej dyskusji na temat funkcji i znaczenia muzyki w teatrze K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kozińska, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Dorota Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kozińska, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Dorota Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kozińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Dorota Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kozińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Dorota Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kozińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Dorota Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kozińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Dorota Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kozińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Dorota Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)