Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityczne estetyki teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/F/PolEstTr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityczne estetyki teatru
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi współczesnymi formami teatru politycznego (na przykładzie Polski, Europy i USA).

Szerokie zdefiniowanie pojęcia „polityczności” we współczesnych sztukach scenicznych.

Przedstawienie związku pomiędzy heterogenicznymi strategiami polityczności a formą i estetyką dzieła scenicznego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą omówieniu pojęcia „polityczności” we współczesnym teatrze, na wybranych przykładach z Polski, Europy i USA - a przede wszystkim analizie tego, w jaki sposób forma i estetyka teatru reaguje na rozmaite aspekty politycznych działań twórców - lub w jaki sposób polityczność wytwarzana jest właśnie przez decyzje o charakterze estetycznym i produkcyjnym. Pojęcie polityczności omówione zostanie poprzez bazowe konteksty teoretyczne, ale przede wszystkim poprzez praktyczną analizę dzieła teatralnego. Studentom zaprezentowane zostaną nagrania wybitnych przedstawień. Każdy ze spektakli prezentuje odmienną wersję teatru politycznego. Polityczność każdego ze spektakli realizuje się poprzez odmienne strategie estetyczne i formalne. Zajęcia będą poświęcone także związkom polityczności z zagadnieniami krytyki instytucjonalnej, nowych dramaturgii i publicznej instytucji kultury. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego, krytycznego odbioru dzieł teatralnych i dowiedzenie, że „polityczność” teatru nie jest zjawiskiem jednorodnym.

Omawiane spektakle:

"Mt 9,7 (On wstał i poszedł do domu)" Rafała Urbackiego

"Mikro-Dziady" Anny Smolar, Marty Malikowskiej i Jana Sobolewskiego

"Kwestia techniki" w reżyserii Michała Buszewicza

"Polska" Agaty Maszkiewicz

"Komplex Ristić" w reżyserii Olivera Frljicia.

"Quotations from a Ruined City" w reżyserii Rezy Abdoha

"Paradise Now? Re//mix Living Theatre" Komuny Warszawa

Literatura:

1. Podstawowa:

Ewelina Godlewska-Byliniak, "Alternatywna motoryka. Niepełnosprawność i tożsamość w ujęciu Rafała Urbackiego", "Dialog" 7-8/2019.

Paweł Mościcki, „Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej”, Wstęp, Rozdziały 1-2, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

"Złe aktorstwo. Z Janem Sobolewskim rozmawia Monika Kwaśniewska", "Didaskalia" nr 136.

2. Uzupełniająca:

"Choreografia:polityczność" pod redakcją Marty Keil, Warszawa-Poznań-Lublin 2018.

Judith Butler, "Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.

„Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie”, red. Monika Kwaśniewska, Grzegorz Niziołek, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

studentka po zakończeniu kursu powinna:

K_W05 Zdefiniować pojęcie „polityczności” we współczesnych sztukach scenicznych.

K_W11 Wymienić przykłady strategii artystycznych, które łączą się z politycznym wymiarem dzieła teatralnego.

Umiejętności

studentka po zakończeniu kursu powinna:

K_U03 Interpretować dzieło teatralne pod kątem związków polityczności i estetyki.

K_U04 Analizować różnorodność form rozumienia pojęcia „polityczności” we współczesnych sztukach scenicznych.

Kompetencje społeczne

studentka po zakończeniu kursu powinna

K_K01 Współdziałać z innymi w krytycznej dyskusji.

K_K04 Wyrażać własne sądy w sprawach omawianych podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Na ocenę końcową ma wpływ aktywność na zajęciach, jak też ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej i towarzyszącej jej rozmowy.

Proszę o przygotowanie pracy pisemnej, w której kategoria polityczności zostanie wskazana i przeanalizowana na podstawie samodzielnie wybranego dzieła (może być to spektakl oglądany na żywo, spektakl znany jedynie z nagrania lub opisów; ewentualnie tekst dramatu).

Praca o objętości maksymalnie 7200 znaków ze spacjami.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jakimiak, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Agnieszka Jakimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.