Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotografia i teatr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/F/FiTr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotografia i teatr
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem kursu Fotografia i teatr jest zapoznanie studentek i studentów z nieopisanym jeszcze zjawiskiem fotografii teatralnej. Uczestnicy kursu mają możliwość poznania unikalnych zbiorów fotografii teatralnej od samych początków jej istnienia. Zajęcia pozwalają rozszerzyć wiedzę z dziedziny fotografii oraz teatru, uczą odczytywania nie tylko wartości estetycznych, ale także dokumentacyjnych prezentowanych ikonografii.

Pełny opis:

W prowadzonych badaniach nad fotografią teatralną ciekawi mnie zarówno jej przeszłość jak i teraźniejszość, wartość dokumentacyjna oraz estetyczna, ale przede wszystkim zastanawia złożona, wieloletnia i już nierozłączna relacja między fotografią a teatrem.

Kurs ma na celu rozwinięcie wrażliwości wizualnej wyposażenie uczestników w warsztat badawczy w zakresie dokumentów ikonograficznych (archiwa, bazy cyfrowe). Kurs ma wzbogacić także wiedzę o muzeach i galeriach sztuki, bieżących wystawach fotograficznych, aktualnościach z dziedziny fotografii teatralnej. Przygotowanie projektu, kończącego kurs (stworzenie mini książki fotograficznej w formie foto-eseju) rozwija umiejętności narracji wizualnej.

Zakres poszczególnych tematów:

- początki historii fotografii, moment powstania nowej sztuki, punkt przecięcia ze sztuką teatru, twórczość fotografów (m.in. L. J. Daguerre, W. H. Talbot, Nadar, E. Atget, J.H. Lartigue, H. Cartier-Bresson, A. Sander, W. Evans) oraz polskich mistrzów reportażu i portretu (m.in. B. Dziworski, T. Rolke);

- wybrane tematy: m.in. portret w malarstwie, znaczenie „decydującego momentu”, fotografia portretowa, reportażowa, dokumentacja, rola detalu, kategoria pamięci, przemiany w sztuce aktorskiej oraz inscenizacji, kostium, scenografia, światło

- wybitni twórcy dziewiętnastowiecznej (m.in. K. Beyer, W. Rzewuski, J. Mieczkowski), dwudziestowiecznej (m.in. E. Hartwig, W. Plewiński) oraz współczesnej fotografii teatralnej (m.in. M. Hueckel);

- fotografia i teatr Tadeusza Kantora.

Zajęcia wymagają uczestnictwa w bieżącym życiu teatralnym oraz kulturalnym (muzea, galerie sztuki), pogłębiają wiedzę o zjawiskach we współczesnej fotografii teatralnej (m.in. Konkurs Fotografii Teatralnej).

Literatura:

Podstawowa:

S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996

J. Berger, O patrzeniu, Warszawa 2009

A. Rouille, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

I. Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009

W. Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, 2010

W. Plewiński, Szkice z kultury, 2011

E. Hartwig, Kulisy teatru, Warszawa 1975

M. Hueckel, Teatr, Warszawa 2015

W. Plewiński, Plewiński. Na scenie, Kraków – Warszawa, 2018

M. Markiewicz, Czym jest fotografia teatralna, „Teatr” 2012 nr 5

J. Got, Fotograficzna dokumentacja teatru w Polsce, [w:] Teatr i teatrologia, Kraków 1994, s. 88-107

J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, Gdańsk 2006

A. Kędziora, Ikonografia teatralna "Tygodnika Ilustrowanego" (1859-1939). Tom 1i 2, Kraków 2018

A. Wanicka, Fotografia i teatr. Pierwsze spotkanie, w: Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, pod red. M. Ziętkiewicz i M. Biernackiej, Warszawa 2015, s. 59-74

54 portrety aktorki na szkle. Katalog szklanych negatywów Walerego Rzewuskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, [w:] Helena Modrzejewska i teatr jej epoki, pod red. Alicji Kędziory i Emila Orzechowskiego, Kraków 2019

Bloki fotograficzne w czasopismach teatralnych: „Didaskalia”, 2008, nr 87, s.32-46;„Teatr”, 2009, nr 11, s.54-70

Uzupełniająca:

M. Kozloff, The Theatre of the Face. Portrait Photography Since 1900, Phaidon 2007

L. Lechowicz, Historia fotografii cz.1, 1839-1939, Łódź 2012

S. Zuffi, Historia portretu. Przez sztukę do wieczności, Warszawa 2001

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student/studentka

K_W10

rozumie relacje teatru i fotografii od XIX wieku po współczesność

K_W17

ma podstawową wiedzę na temat metod pracy historyka teatru w badaniach nad ikonografią teatralną, zna zasoby najważniejszych archiwów i zbiorów ikonograficznych

K_W22

ma bieżącą orientację w życiu teatralnym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dotyczących fotografii teatralnej, rozumie konieczność permanentnego uczestnictwa w kulturze

UMIEJĘTNOŚCI

Student/studentka

K_U02

umie wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować informacje oraz materiały źródłowe (w języku polskim i obcym) dotyczące ikonografii teatralnej

K_U05

potrafi przeprowadzić analizę formalną i artystyczną oraz interpretację ikonografii teatralnej, z wykorzystaniem pojęć i metod podstawowych oraz wiedzy historyczno-teatralnej

K_U09

potrafi przygotować mini – książkę fotograficzną w formie foto-eseju oraz opatrzyć pracę wymaganym aparatem naukowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K03

rozumie społeczne znaczenie teatru i szeroko pojmowanej kultury oraz potrzebę dokumentacji zjawisk teatralnych w działaniach instytucjonalnych oraz amatorskich

K_K04

jest przygotowany/a do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach, realizujących lub organizujących projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z dokumentacją zjawisk teatralnych oraz wykorzystaniem narracji wizualnej

K_K06

uczestniczy w bieżącym życiu teatralnym i kulturalnym (muzea i galerie sztuki), uczęszcza do teatru oraz na wystawy, jest odbiorcą Konkursu Fotografii Teatralnej oraz pokonkursowej wystawy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

- przygotowywanie się do zajęć,

- znajomość tekstów,

- aktywny udział w dyskusji w czasie zajęć,

- przygotowanie i zaprezentowanie projektu kończącego kurs.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Agnieszka Wanicka
Prowadzący grup: Agnieszka Wanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Agnieszka Wanicka
Prowadzący grup: Agnieszka Wanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agnieszka Wanicka
Prowadzący grup: Agnieszka Wanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agnieszka Wanicka
Prowadzący grup: Agnieszka Wanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu Fotografia i teatr jest zapoznanie studentek i studentów z nieopisanym jeszcze zjawiskiem fotografii teatralnej. Uczestnicy kursu mają możliwość poznania unikalnych zbiorów fotografii teatralnej od samych początków jej istnienia. Zajęcia pozwalają rozszerzyć wiedzę z dziedziny fotografii oraz teatru, uczą odczytywania nie tylko wartości estetycznych, ale także dokumentacyjnych prezentowanych ikonografii.

Pełny opis:

W prowadzonych badaniach nad fotografią teatralną ciekawi mnie zarówno jej przeszłość jak i teraźniejszość, wartość dokumentacyjna oraz estetyczna, ale przede wszystkim zastanawia złożona, wieloletnia i już nierozłączna relacja między fotografią a teatrem.

Kurs ma na celu rozwinięcie wrażliwości wizualnej wyposażenie uczestników w warsztat badawczy w zakresie dokumentów ikonograficznych (archiwa, bazy cyfrowe). Kurs ma wzbogacić także wiedzę o muzeach i galeriach sztuki, bieżących wystawach fotograficznych, aktualnościach z dziedziny fotografii teatralnej. Przygotowanie projektu, kończącego kurs (stworzenie mini książki fotograficznej w formie foto-eseju) rozwija umiejętności narracji wizualnej.

Zakres poszczególnych tematów:

- początki historii fotografii, moment powstania nowej sztuki, punkt przecięcia ze sztuką teatru, twórczość fotografów (m.in. L. J. Daguerre, W. H. Talbot, Nadar, E. Atget, J.H. Lartigue, H. Cartier-Bresson, A. Sander, W. Evans) oraz polskich mistrzów reportażu i portretu (m.in. B. Dziworski, T. Rolke);

- wybrane tematy: m.in. portret w malarstwie, znaczenie „decydującego momentu”, fotografia portretowa, reportażowa, dokumentacja, rola detalu, kategoria pamięci, przemiany w sztuce aktorskiej oraz inscenizacji, kostium, scenografia, światło

- wybitni twórcy dziewiętnastowiecznej (m.in. K. Beyer, W. Rzewuski, J. Mieczkowski), dwudziestowiecznej (m.in. E. Hartwig, W. Plewiński) oraz współczesnej fotografii teatralnej (m.in. M. Hueckel);

- fotografia i teatr Tadeusza Kantora.

Zajęcia wymagają uczestnictwa w bieżącym życiu teatralnym oraz kulturalnym (muzea, galerie sztuki), pogłębiają wiedzę o zjawiskach we współczesnej fotografii teatralnej (m.in. Konkurs Fotografii Teatralnej).

Literatura:

Podstawowa:

S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996

J. Berger, O patrzeniu, Warszawa 2009

A. Rouille, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

I. Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009

W. Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, 2010

W. Plewiński, Szkice z kultury, 2011

E. Hartwig, Kulisy teatru, Warszawa 1975

M. Hueckel, Teatr, Warszawa 2015

W. Plewiński, Plewiński. Na scenie, Kraków – Warszawa, 2018

M. Markiewicz, Czym jest fotografia teatralna, „Teatr” 2012 nr 5

J. Got, Fotograficzna dokumentacja teatru w Polsce, [w:] Teatr i teatrologia, Kraków 1994, s. 88-107

J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, Gdańsk 2006

A. Kędziora, Ikonografia teatralna "Tygodnika Ilustrowanego" (1859-1939). Tom 1i 2, Kraków 2018

A. Wanicka, Fotografia i teatr. Pierwsze spotkanie, w: Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, pod red. M. Ziętkiewicz i M. Biernackiej, Warszawa 2015, s. 59-74

54 portrety aktorki na szkle. Katalog szklanych negatywów Walerego Rzewuskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, [w:] Helena Modrzejewska i teatr jej epoki, pod red. Alicji Kędziory i Emila Orzechowskiego, Kraków 2019

Bloki fotograficzne w czasopismach teatralnych: „Didaskalia”, 2008, nr 87, s.32-46;„Teatr”, 2009, nr 11, s.54-70

Uzupełniająca:

M. Kozloff, The Theatre of the Face. Portrait Photography Since 1900, Phaidon 2007

L. Lechowicz, Historia fotografii cz.1, 1839-1939, Łódź 2012

S. Zuffi, Historia portretu. Przez sztukę do wieczności, Warszawa 2001

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agnieszka Wanicka
Prowadzący grup: Agnieszka Wanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agnieszka Wanicka
Prowadzący grup: Agnieszka Wanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)