Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System teatralny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/AOP/SysTr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System teatralny
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: przedmioty dla specjalności Animacja-Organizacja-Produkcja WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

- analiza różnych aspektów działania teatru w Polsce oraz definiowanie przyczyn obecnej sytuacji polskiego teatru

- rozpoznawanie cech relacji poszczególnych elementów życia teatralnego i powiązania go z polityką kulturalną.

Pełny opis:

1. Struktura teatru

Omówienie najważniejszych elementów składowych teatru. Funkcje dominujące we współczesnym polskim teatrze.

2. Uczestnictwo w kulturze

Profil współczesnego widza. Zmiany sposobów odbierania kultury. Poszerzenie pola kultury

3. Publiczność teatralna

Statystyczny obraz publiczności. Rozwój widowni. Metody edukacji teatralnej widza.

4. Teatr popularny / teatr masowy

Typy i nazwy w przeszłości – ludowy, popularny, powszechny, masowy. Przykłady współczesnych „scen ludowych”.

5. Promocja teatru

Teatr i czas wolny. Teatr jako rozrywka. Teatr jako produkt.

6. Środowisko teatralne. Praca w teatrze

Problemy kształcenia dla teatru. Analiza sytuacji szkolnictwa teatralnego. Relacje profesjonalizmu do amatorstwa w teatrze.

7. Środowisko teatralne. Reprezentacja

Organizacje teatralne, związki zawodowe. Relacje dyrektorzy teatrów a pracownicy. Orędownictwo na rzecz teatru

8. Artyści

Strategie funkcjonowania artystów teatru w przestrzeni społecznej i medialnej. Relacje z władzami, relacje wewnątrzśrodowiskowe.

9. Teatr jako instytucja

Analiza funkcjonowania instytucja teatru. Podstawy prawne, uwarunkowania polityczne i społeczne.

10. Teatr publiczny

Dzieje. Zadania. Misja.

11. Festiwalizacja życia kulturalnego.

Historia festiwali i ich współczesne znaczenie. Repertuar kontra wydarzenia.

12. Teatr – instytucja lokalna.

Teatr kulturalnego miasta.

13. Europejskie systemy teatralne.

Teatr w Niemczech. Teatr w Wielkiej Brytanii. Teatr we Francji.

14. Europejskie systemy teatralne 2.

Teatr w Europie Środkowej i Wschodniej

15. Podsumowanie

Synteza najważniejszych zagadnień omawianych na zajęciach.

Literatura:

Podstawowa:

- Dragan Klaić, Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, Instytut Teatralny, Warszawa 2014

- Małgorzata Dziewulska, Teatr zdradzonego przymierza, PIW, Warszawa 1984.

- Frédéric Martel, Theater. O zmierzchu teatru w Ameryce, tłum. Piotr Szymanowski, Warszawa 2012. (wybrane fragmenty)

- Poszerzenie pola kultury, Gdańsk, 2012 (wybrane fragmenty)

- Teatr masowy – teatr dla mas, red. Małgorzata Leyko, Łódź 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (wybrane fragmenty)

- Andrzej Hausbrandt, Problemy struktury teatru, „Dialog” nr 1/1972 [pdf]

- Tomasz Szlendak, Wielozmysłowa kultura iwentu, „Kultura Współczesna” nr 4/2010.

Uzupełniająca:

- Grzegorz Niziołek, „Dwa tysiąclecia prawie i ani jednego boga!”. „Didaskalia” nr 99/2010 [pdf]

- Piotr Olkusz, Lokalny protest w czasach koprodukowania globalnego sukcesu, „Teatr” nr 9/2013 [on-line: teatr-pismo.pl]

- Piotr Olkusz, Wojna angielsko-niemiecka pod flaga biało-czerwoną, „Dialog” nr 10/2012

- Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990–2005, pod redakcją Tomasza Platy, Izabelin 2006 Wydawnictwo „Świat Literacki”.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Wymienić elementy struktury teatru K_W02

EM 2 Określić przyczyny współczesnej sytuacji teatru K_W05

EM 3 Porównać systemy teatralne. K_W20

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Posługiwać się terminami dotyczącymi społecznych funkcji teatru K_U03

EM 5 Interpretować relacje między poszczególnymi aktorami życia teatralnego. K_U04

EM 6 Wykorzystywać przykłady z dziejów teatrów do analizy współczesnych tendencji w życiu teatralnym K_U05

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Dbać o umotywowane argumenty zawarte we własnej opinii K_K01

EM 8 Oceniać lub skrytykować stanowisko prezentowane przez innych uczestników dyskusji K_K04

EM 9 Wyrażać sądy w sprawach dotyczących systemu teatralnego. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach

- praca pisemna na zakończenie kursu

- Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)