Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/AOP/PedTr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika teatru
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: przedmioty dla specjalności Animacja-Organizacja-Produkcja WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

• Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z obszaru pedagogiki teatralnej na przykładach działalności teatrów w Polsce oraz zagranicą.

• Celem przedmiotu jest nabycie świadomości oraz podstawowych umiejętności pedagoga teatru (zapoznanie z aktywnymi i angażującymi widza metodami edukacyjnymi )

• Celem jest zrozumienie mechanizmów procesu twórczego; polegającego na projektowaniu otwartych, twórczych, angażujących sytuacji edukacyjnych, bazujących na języku teatru i komentujących współczesny teatr.

• Rozbudzenie praktycznej refleksji w temacie „disabled theter”/ teatru dla życia: uczestniczenie w światowym Kongresie Assitej 2014, uczestnictwo w projekcie „teatr jako przestrzeń emancypacji”

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

• Pedagogika teatralna a edukacja teatralna, kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki teatralnej w Polsce i na świecie.

• Mapowanie teatrów, zajmujących się praktyczną edukacją teatralną w Polsce i na świecie.

• Teatr w szerokim kontekście społecznym: uczestnictwo w warsztatach oraz sympozjum „ Teatr jako przestrzeń emancypacji” podczas Światowego Kongresu Teatrów dla dzieci i Młodzieży Asstiej, maj 2014 :

Disabled theater// teatr dla życia// teatr jako miejsce twórczej inkluzji.

• Pedagogika teatru i zabawy. Ćwiczenia integrujące grupę i wprowadzające w temat., korzystanie z podstawowych metod pedagogiki teatralnej w kontekście praktycznej pracy z grupą.

• Projektowanie działań warsztatowych do spektakli teatralnych. Praca w grupach. Konstruowanie wydarzenia edukacyjnego z uwzględnieniem dramaturgii całości. Od projektu do realizacji.

• Improwizacja.

Literatura:

Lech Śliwonik – Teatr dla życia. SCENA nr 5 wznowiony (I-III 1999)

M.Konopczyński, Metoda twórczej resocjalizacji, Teoria i Praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.

- Wojciech Retz – Teatr dla spotkania. SCENA 2005 nr 1

- Justyna Sobczyk – Spotkanie dwóch światów? SCENA 2004 nr 3

- Magdalena Dakowska – Tworzenie dla życia. SCENA 2007 nr 5

-http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/153408.html

http://kulturaenter.pl/pedagog-jest-zawsze-pomiedzy/2012/12/

http://katedrakultury.pl/wp-content/uploads/2013/02/Creative-Communities3.pdf

E.

• Uzupełniająca:

• Zakrzewska- Manterys,2001,„Upośledzeni umysłowo.Poza granicami człowieczeństwa”,WUW

• Zakrzewska- Manterys,2003, Dziecko upośledzone- nieuchronność stereotypu, w Niepełnosprawność intelektualna a style życia, red. A. Gustavsson, Jan Tossbro, E. Zakrzewska, Wydawnictwo IfiS PAN

• Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych – red. Irena Jajte-Lewkowicz, Agnieszka Piasecka. Łódź 2006

Wojciech Chudy – Trud życia i rozwój osobowy

Lech Śliwonik – Zamurowany

Andrzej Golejewski – Teatr jako terapia...

Jana Pilatova – Teatr jako wyzwanie

Toon Baro – Teatr – terapeutyczny ekran

• Ploch Leszek, Twórcza inkluzja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie i jej właściwości, w Kręgu niepełnosprawności- teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska, l. Konopska

Tomaszewska -Jan Dorman własną drogą, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2012

K. Miłobędzka, W widnokęgu odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia, Biuro Literackie, Wrocław 2008

K. Miłobędzka - „Teatr Jana Dormana”, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, Poznań 1990 r

Efekty uczenia się:

EM 1 Zna podstawy teoretyczne pedagogiki teatru, potrafi wskazać konkretne przykłady działań edukacyjnych. K_W02

EM 2 Potrafi wyjaśnić zasady, na których bazuje i rozwija się współczesna pedagogika teatralna. K_W05 K_W11

EM 3 zna teorię dot. disabled theatre/teatru dla życia/ community arts: teatru w kontekście działań społecznych K_W13

EM 4 Potrafi projektować warsztat edukacyjny w kontekście spektaklu teatralnego K_U023

EM 5 Potrafi przeprowadzić proste ćwiczenia warsztatowe w grupie. K_U01

EM 6 Potrafi opisać spektakl, w którym grają aktorzy amatorzy, ze szczególnym uwzględnieniem aktorów- osób niepełnosprawnych K_U04

K_U13

EM 7 Mieć świadomość możliwości działań teatralnych w kontekście różnych uwarunkowań społecznych. K_K01

K_K03

EM 8 Potrafić działać w zespole. K_K04

EM 9 Potrafi w grupie wypowiadać swoją opinię z szacunkiem dla drugiej osoby. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

EM 1 Ocena poziomu wiedzy 100%

EM 2 Aktywność w dyskusji 100%

EM3 Ocena poziomu wiedzy - 50%, aktywność w dyskusji 50%

EM 4 Praca pisemna -ocena jakości projektu 100%

EM5 Ocena jakości , ocena pracy w zespole 100%

EM6 Aktywność w dyskusji 100%

EM7 Ocena poziomu wiedzy 100%

EM8 Ocena jakości współpracy 100%

EM9 Aktywność w dyskusji, jakość wypowiedzi 100%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Justyna Sobczyk
Prowadzący grup: Justyna Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Justyna Sobczyk
Prowadzący grup: Justyna Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Justyna Sobczyk
Prowadzący grup: Justyna Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Justyna Sobczyk
Prowadzący grup: Justyna Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Justyna Sobczyk
Prowadzący grup: Justyna Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Justyna Sobczyk
Prowadzący grup: Justyna Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)