Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/AOP/PdstProd-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji 1
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: przedmioty dla specjalności Animacja-Organizacja-Produkcja WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Produkcja spektakli to samo sedno pracy w teatrze. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w praktykę produkcji teatralnej, zadań realizowanych w teatrze przez producenta i kierownika produkcji. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Studenci pracują na materiałach dotyczących spektakli faktycznie zrealizowanych w ostatnich latach, próbując wcielić się w rolę producenta i kierownika produkcji wybranych tytułów. Warsztatom towarzyszy omówienie różnych aspektów pracy przy produkcji fizycznej spektaklu, m.in. roli komunikacji i relacji w zespole, współpracy z techniką teatralną, elementów zarządzania projektami, tworzenia harmonogramów i budżetów, prawa warunkującego pracę przy produkcji.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje dwa bloki tematyczne:

1. Warsztaty produkcji teatralnej oparte na pracy z materiałami dotyczącymi spektakli zrealizowanych przez prowadzącego:

- analiza scenariusza i przygotowanie karty spektaklu,

- harmonogram produkcji,

- budżet produkcji,

- scenografia,

- kostiumy,

- rekwizyty,

- charakteryzacja,

- światło

- dźwięk,

- multimedia,

- próby generalne i premiera

- rozliczenie produkcji, dokumentacja produkcji.

2. Aspekty produkcji teatralnej:

- komunikacja i relacje – podstawowe kompetencje i narzędzia pracy producenta i kierownika produkcji,

- elementy zarządzania projektami,

- współpraca z pracowniami teatralnymi i pracownikami techniki, rola wykonawców zewnętrznych,

- elementy zamówień publicznych,

- dokumenty prawne BHP i PPOŻ obowiązujące w teatrze,

- specyfika koprodukcji,

- pozyskiwanie środków na produkcję,

- produkcja a promocja i sprzedaż spektaklu,

- produkcja spektakli w różnym otoczeniu instytucjonalnym (teatr publiczny, organizacja pozarządowa, teatr prywatny, eventy).

Literatura:

C. Gillett, J. Sheehan, 2017, The Production Manager’s Toolkit. Successful Production Management in Theatre and Performing Arts, New York and London.

F. B. Vogel, B. Hodges (red.), 2006, The Commercial Institute Guide to Producing Plays and Musicals, New York.

W. Baumol, W. Bowen, 1966, Performing arts – The Economic Dilemma, New York.

D. Throsby, G. Withers, 1979, The Economics of the Performing Arts, New York.

Materiały audiowizualne: The American Theatre Wing

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student ma podstawową wiedzę o usytuowaniu wiedzy o teatrze w systemie nauk humanistycznych, jej powiązaniach z innymi naukami oraz o jej przedmiotowej i metodologicznej specyfice. K_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych metodologii, stosowanych w naukach humanistycznych oraz ich odniesienia do wiedzy o teatrze. K_W03

Student zna i rozumie relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami sztuki teatru. K_W15

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, ich strukturze i funkcjach oraz organizacyjnych, prawnych i marketingowych aspektach ich działalności – ze szczególnym uwzględnieniem instytucji teatralnych. K_W20

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi samodzielnie poszerzać i zdobywać wiedzę oraz rozwijać zawodowe umiejętności, korzystając z różnorodnych źródeł, w języku polskim i obcym. K_U01

Student umie wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować informacje i materiały źródłowe (w języku polskim i obcym), przydatne dla określonych celów. K_U02

Student potrafi uczestniczyć w dyskusji, umie zaprezentować i uargumentować własne stanowisko, przedstawić wątpliwości i sugestie, prowadzić merytoryczną polemikę. K_U07

Student ma podstawowe umiejętności umożliwiające przygotowanie/produkcję przedsięwzięcia teatralnego. K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student wykorzystuje możliwości wyboru dróg dalszego kształcenia, osobistego rozwoju i kariery zawodowej. K_K02

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach, realizujących lub organizujących projekty badawcze, działania teatralne lub kulturalne. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium – zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści o charakterze autorskim z użyciem treści multimedialnych, połączone z dyskusją i pracą warsztatową w zespołach. Zajęcia prowadzone w oparciu o analizę zadanych materiałów: tekstów naukowych i branżowych, dokumentów teatralnych, materiałów audiowizualnych.

Metody wykorzystywane do realizacji programu:

- dyskusja wokół tekstu naukowego i branżowego,

- warsztaty – praca zespołowa na materiale dotyczącym faktycznie zrealizowanych produkcji teatralnych,

- analiza przykładowych dokumentów teatralnych i materiałów audiowizualnych

- wizyta studyjna (nieobligatoryjna).

Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aldona Machnowska-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Machnowska-Góra, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aldona Machnowska-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Machnowska-Góra, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aldona Machnowska-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Machnowska-Góra, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aldona Machnowska-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Aleksandra Wiśniewska
Prowadzący grup: Aleksandra Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Aleksandra Wiśniewska
Prowadzący grup: Aleksandra Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Maria Wilska
Prowadzący grup: Maria Wilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Aleksandra Wiśniewska
Prowadzący grup: Aleksandra Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)