Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/AW/EG3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty ATM sem 5 rok III
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
typ zajęć:

WA warsztat + ćwiczenia

Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU EMISJA GŁOSU

• wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającym możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolenym działać w każdych warunkach i przestrzeni (I – IV rok)

• wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu (I – IV))

• praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu (I – IV rok)

• rozwijanie technik emisyjnych i impostacyjnych w celu wypracowania kondycji głosowej (II – IV rok)

• wyrównanie brzmienia samogłosek między rejestrami na przestrzeni funkcjonalnej skali głosu (I – IV rok)

• wyrobienie umiejętności prowadzenia frazy muzycznej (I – IV rok)

• rozwiązywanie problemów związanych z emisją i impostacją głosu wynikających z potrzeb innych przedmiotów praktycznych (I – IV rok)

Pełny opis:

III ROK EMISJA GŁOSU

1. podsumowanie wiedzy zdobytej na I i II roku studiów w powiązaniu z budowaniem narzędzi do samodzielnej pracy nad głosem

2. świadome używanie rezonatorów

3. budowanie sprawności w łączeniu rejestrów – wyrównanie barwy głosu

4. praca nad dostosowaniem środków wyrazu i ekspresji do kubatury pomieszczenia – ćwiczenia na scenie

5. trening kondycji wokalnej niezbędnej do wykonywania coraz bardziej wymagającego wokalnie repertuaru

6. kształtowanie podstaw osobowości muzycznej studenta

Literatura:

Literatura uzupełniająca

H. Sobierajska - „Uczymy się śpiewać”

K.De Vore Starr Cookman - „The Voice Book”

F.Sinatra -„Tips on popular singing”

Jeremy Fisher &Gillyanne Kayes - This is a Voice

Jannette nelson - The Voice Exercise Book

Theodore Dimon - Anatomy of the voice

Efekty uczenia się:

W01 - zna zasady posługiwania się głosem w mowie i śpiewie umożliwiające mu swobodną i twórczą realizację różnych koncepcji artystycznych (K_W04)

W02 - ma wiedzę z zakresu technik wokalnych, obejmującą wymagania współczesnego rynku pracy, samodzielnie rozwija tę wiedzę (K_W08)

U03 - potrafi samodzielnie stosować techniczne i artystyczne środki wyrazu w działaniach wokalnych oraz szlifować umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K_U07 K_U08)

U04 - swobodnie interpretuje utwory reprezentujące różne style muzyczne, doskonali się i kształtuje swoje umiejętności w wybranym stylu (K_U06)

U05 - posługuje się emisją głosu, która rozwija jego aparat głosowy, nie powodując uszczerbku na zdrowiu (K_U09)

K06 - w sposób ciągły pracuje nad samodoskonaleniem w zakresie emisji głosu; rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności w tym zakresie, co przekłada się na jego postawę wobec współrealizatorów działań artystycznych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

wykład problemowy

ćwiczenia indywidualne

analiza przypadków

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Zaliczenie przedmiotu jest dwuelementowe: na zajęciach z Emisji głosu - w formie indywidualnego pokazu przed prowadzącym, podczas którego studenci prezentują utwór zadany do opracowania w oparciu o indywidualne problemy techniczne oraz podczas wszystkich publicznych prezentacji egzaminacyjnych (egzamin z Techniki mowy, Interpretacji piosenki i wszystkich praktycznych egzaminach aktorskich). Ocena wystawiana jest na podstawie analizy pracy studenta w semestrze a także efektu pracy scenicznej w ramach wszystkich praktycznych pokazów egzaminacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Monika Malec, Anna Serafińska, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Małgorzata Kustosz-Piątosa, Monika Malec, Anna Serafińska, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA warsztat A, 45 godzin więcej informacji
WA warsztat B, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA warsztat A - zaliczenie na ocenę
WA warsztat B - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA warsztat A, 45 godzin więcej informacji
WA warsztat B, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA warsztat A - zaliczenie na ocenę
WA warsztat B - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu emisja głosu na III roku studiów jest pogłębianie umiejętności posługiwania się głosem w mowie i śpiewie oraz rozwijanie indywidualności muzycznej studenta w zakresie działań wokalnych.

Warunkiem udziału w zajęciach jest ukończenie kursu emisji głosu tożsamego z poziomem II roku studiów o specjalności aktorstwo i wokalistyka

Pełny opis:

Semestr 5 - identyfikacja problemów wokalnych studenta i znalezienie metod pracy indywidualnej nad nimi oraz zdefiniowanie jego potrzeb w zakresie wokalnego rozwoju w wybranym stylu muzycznym wyznacza kierunek pracy w tym roku akademickim. Zajęcia emisji głosu służą permanentnemu treningowi kondycji niezbędnej do wykonywania coraz bardziej wymagającego wokalnie repertuaru oraz kształtowania osobowości muzycznej studenta. W toku pracy przedmiot wspiera także inne działania studenta (np. w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów emisyjnych w zakresie pracy nad rolą w teatrze muzycznym).

Semestr 6 –w przypadku studentów kontynuujących naukę - kontynuacja pracy rozpoczętej w semestrze 5 rozszerzona o podstawy improwizacji głosem. Studentów uczęszczających na zajęcia wyłącznie w semestrze 6 obowiązuje program semestru 5.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

H. Sobierajska - „Uczymy się śpiewać”

K.De Vore Starr Cookman - „The Voice Book”

F.Sinatra -„Tips on popular singing”

Jeremy Fisher &Gillyanne Kayes - This is a Voice

Jannette nelson - The Voice Exercise Book

Theodore Dimon - Anatomy of the voice

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Zaliczenie przedmiotu jest dwuelementowe: na zajęciach z Emisji głosu - w formie indywidualnego pokazu przed prowadzącym, podczas którego studenci prezentują utwór zadany do opracowania w oparciu o indywidualne problemy techniczne oraz podczas wszystkich publicznych prezentacji egzaminacyjnych (egzamin z Techniki mowy, Interpretacji piosenki i wszystkich praktycznych egzaminach aktorskich). Ocena wystawiana jest na podstawie analizy pracy studenta w semestrze a także efektu pracy scenicznej w ramach wszystkich praktycznych pokazów egzaminacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

podsumowanie wiedzy zdobytej na I i II roku studiów w powiązaniu z budowaniem narzędzi do samodzielnej pracy nad głosem

- świadome używanie rezonatorów

- budowanie sprawności w łączeniu rejestrów – wyrównanie barwy głosu

- praca nad dostosowaniem środków wyrazu i ekspresji do kubatury pomieszczenia – ćwiczenia na scenie

- trening kondycji niezbędnej do wykonywania coraz bardziej wymagającego wokalnie repertuaru

Pełny opis:

W tym semestrze studenci uczą się jak używać nabytych umiejętności technicznych w różnorodnych stylistycznie utworach muzycznych i teatralnych oraz tego jak dostosować brzmienie i natężenie głosu do przestrzeni w której grają.

Literatura:

Estill Voice Training- Level 1 & 2- Jo Estill, Kim Steinhauer, Mary Mc Donald Klimek

Patsy Rodenburg- The Right to Speak

The Actor's Voice- Gilyanne Kayes

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Janusz Szrom, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)