Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat muzyczno-rytmiczny (drama)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/WMR-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat muzyczno-rytmiczny (drama)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 7 rok IV
Przedmioty fakultatywne ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Warsztat body percussion

Pełny opis:

Wykonywanie utworów na body percussion w efekcie połączenia sztuki aktorskiej, muzyki i ruchu, na zasadzie kolektywnego podejmowania decyzji - koordynatorem, twórcą i wykonawcą jest grupa studentów.

Najważniejszym elementem jest wybrany utwór na body percussion, a jego interpretacja jest podstawowym czynnikiem w procesie twórczym, będącym punktem wyjścia do pozostałych działań:

1. gry aktorskiej realizowanej głosowo

2. ruchu - mimiki, gestyka, taniec

3. przestrzeni scenicznej - ewentualnie oświetlenie, rekwizyty

Etapy pracy warsztatowej:

1. Ćwiczenia wstępne do body percussion

2. Wybranie utworu muzycznego

3. Analiza formalna utworu muzycznego (pod kątem wszystkich elementów muzyki)

4. Eksperymentowanie, poszukiwanie metod i środków wyrazu możliwych do zastosowania w pracy artystycznej

5. Pierwsze próby, budowanie całości, interpretacja utworu muzycznego

6. Finalizacja działań - wykonanie

Literatura:

Literatura body percussion

Efekty uczenia się:

K_W01 - posiada podstawową wiedzę z zakresu literatury body perscussion; poszerza zakres tej wiedzy poprzez

indywidualną pracę i poszukiwania

K_W03 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i para-scenicznych formach ruchu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

K_W04 - zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje, orientuje się w budowie formalnej utworów w stopniu niezbędnym w pracy aktora dramatycznego i aktora teatru muzycznego

K_U01 używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania , jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_U02 analizuje podstawowy tekst muzyczny pod kątem możliwości jego

przystosowania dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

K_U04 działa na rzecz zespołu dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

K_U05 posługuje się środkami wyrazu artystycznego – muzyczno-ruchowego - w połączeniu z opanowaniem technik im służących w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

K_U06 - posiada umiejętności w zakresie interpretacji utworów body percussion na poziomie odpowiednim do wykorzystania w pracy aktora teatru muzycznego

K_U07 doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu sprawności i ekspresji ciała w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

K_U13 posiada umiejętność improwizacji z użyciem muzycznych, werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną

K_K01 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności ; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

K_K02 łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją w działaniach a vista przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Semestr 1 i 2 – zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja minimum 50 %.

Zaliczenie otrzymuje student, który:

1. wywiązał się z poszczególnych zadań przydzielonych przez prowadzącego oraz przez grupę

2. zna elementy opracowywanego dzieła muzycznego, orientuje się w budowie formalnej, posiada umiejętność w zakresie interpretacji opracowywanego utworu.

3. działa na rzecz zespołu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Magdalena Wajzner-Barska
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Magdalena Wajzner-Barska
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)