Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/Pro3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 5 rok III
Przedmioty podstawowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Studenci w trakcie ćwiczeń i wykładów zapoznają się z teorią i technikami improwizacji teatralnej. Uczą się posługiwać narzędziami improwizacji w tworzeniu a vista scen dramatycznych, komediowych i musicalowych, oraz wykorzystywać poznane techniki we własnym procesie twórczym.

Pełny opis:

Studenci pod kierunkiem prowadzącego biorą aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych, grach improwizacyjnych i dyskusjach, w trakcie których przyswajają wiedzę na temat improwizacji teatralnej (system Keitha Johnstone'a i Violi Spolin):

1. Podstawowe zasady improwizacji w oparciu o koncepcje Keitha Johnstone’a i Violi Spolin

2. Czynniki wpływające na przebieg i jakość improwizacji

3. Zorientowane na zaufanie i spontaniczność techniki budowania zespołu za pomocą gier improwizacyjnych

4. Kształtowanie umiejętności narracyjnych i opowiadania historii

5. Budowanie postaci i relacji z partnerem w improwizacji:

a. Zastosowanie „Koła emocji” R. Plutchika w budowaniu postaci i relacji w scenie

b. Koncepcja „Statusu” K. Johnstone’a w budowaniu postaci i relacji w scenie

6. Budowanie scen dwuosobowych

7. Budowanie scen zbiorowych

8. Analiza i praktyczne zastosowanie gier improwizacyjnych w budowaniu scen dramatycznych, komediowych i musicalowych

a. Formaty gier dramaturgicznych

b. Formaty gier musicalowych

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po zakończeniu kursu student zna i rozumie:

1. Podstawowe zasady improwizacji teatralnej wg systemu Keitha Johnstone’a i Violi Spolin [K_W03]

2. Koncepcję emocji Roberta Plutchika i potrafi odnieść ją do formy gry aktorskiej [K_W03, K_W06]

3. Koncepcję wysokiego i niskiego „Statusu” wg K. Johnstone’a i potrafi odnosić je do formy gry aktorskiej [K_W03, K_W06]

4. Zależności pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą w procesie improwizacji teatralnej [K_W09]

UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

1. Potrafić posługiwać się technikami intuicyjnymi i nieanalitycznymi w swojej kreacji scenicznej [K_U01]

2. Używać pełni potencjału twórczego, wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania artystycznego [K_U01]

3. Działać na rzecz zespołu, dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła [K_U04]

4. Elastycznie przystosowywać się do nieustająco zmieniających się warunków i sytuacji scenicznych, będąc otwartym na kontakt z publicznością [K_U12]

5. Sprawnie budować postać sceniczną i improwizować tekst dramatyczny oraz piosenki w ramach założonej postaci [K_U05, K_U12, K_U13]

6. Posiadać umiejętność odejścia od zapisanego tekstu muzycznego i literackiego improwizując z użyciem muzycznych, werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną [K_U13]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po zakończeniu kursu student jest gotów do:

1. Korzystania z umiejętności improwizacyjnych (opartych na uważnym słuchaniu i szybkiej adaptacji do zmiennych warunków) w innych działaniach artystycznych, oraz w życiu prywatnym [K_K02, K_K03, K_K05]

2. Łączenia zdobytej wiedzy i umiejętności, i wykorzystywania jej w działaniach a vista przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych [K_K02]

3. Świadomego korzystania w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznego radzenia sobie ze stresem; umiejętnego zarządzania nimi w pracy indywidualnej i zespołowej [K_K03]

4. Wykazywania się pewnością siebie w relacjach interpersonalnych; rozwijania potencjału inteligencji emocjonalnej tworząc empatyczne więzi zawodowe i społeczne [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach na zajęciach (70%)

2. Realizacja projektów w grupach trzyosobowych (20%)

3. Egzamin w formie publicznego pokazu, podczas którego studenci uczestniczą w dwóch grach improwizacyjnych, w trakcie których prezentują improwizowane sceny dialogowe i śpiewane. (10%)

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wiesław Komasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Majchrzak, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krzysztof Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Malajkat, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Malajkat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Oskar Hamerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)