Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat interpretacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WInt-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat interpretacyjny
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć student powinien rozwijać:

1. umiejętność praktycznego wykorzystania poznawanych na innych zajęciach technik mowy

2. umiejętność wyboru i analizy tekstu literackiego

3. umiejętność interpretowania tekstu literackiego na poziomie sensów

4. umiejętność przełożenia interpretacji na sposób mówienia tekstu (dobór środków aktorskich, zwłaszcza z zakresu retoryki, artykulacji etc.)

5. umiejętność pamięciowego opanowania tekstu

6. umiejętność projektowania pejzażu wewnętrznego (termin zaczerpnięty ze Stanisławskiego: chodzi o to, aby widzieć to o czym się mówi)

7. umiejętność świadomego i kontrolowanego wykorzystywania technik wzbudzania emocji na tekście (fizykalizacja ciała, praca z pamięcią emocjonalną, wyobraźnią, monologiem wewnętrznym, zasady monologowania i zasady zbiorowego mówienia tekstu)

8. sztukę autoprezentacji w mówieniu

9. umiejętność pracy własnej poza zajęciami, na zajęciach oraz pracy zespołowej i pracy z reżyserem

10. otwartość na eksperymentowanie, własną inicjatywę twórczą i prowadzenie przez reżysera

Wiedza:

K_W06

K_W02

Umiejętności:

K_U02

K_U01

K_U04

Kompetencje:

K_K01

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie indywidualnego pokazu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Praca nad monologiem w dramacie i prozie.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będziemy się zajmować:

- monologiem bohatera dramatu - monologiem wewnętrznym, próbą ukazania sposobu myślenia postaci i podjęcia decyzji istotnej dla funkcjonowania wobec innych bohaterów dramatu

- poprzez zagadnienia biomechaniki Meyerholda ukierunkowanie studenta tak, by wypowiadane słowa były zgodne z działaniem zewnętrznym lub w sposób paradoksalny ukazywały ich przeciwieństwo

- uzmysłowieniem studentowi sposobów ukazania swojej wypowiedzi poprzez formę i styl

Literatura:

Wybór monologów z klasycznej literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz prozy polskiej i zagranicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Praca nad monologiem w dramacie i prozie.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będziemy się zajmować:

- monologiem bohatera dramatu - monologiem wewnętrznym, próbą ukazania sposobu myślenia postaci i podjęcia decyzji istotnej dla funkcjonowania wobec innych bohaterów dramatu

- poprzez zagadnienia biomechaniki Meyerholda ukierunkowanie studenta tak, by wypowiadane słowa były zgodne z działaniem zewnętrznym lub w sposób paradoksalny ukazywały ich przeciwieństwo

- uzmysłowieniem studentowi sposobów ukazania swojej wypowiedzi poprzez formę i styl

Literatura:

Wybór monologów z klasycznej literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz prozy polskiej i zagranicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności sugestywnego i ekspresyjnego prezentowania tekstu literackiego na scenie wskutek jego aktorskiej interpretacji.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć będą proszeni o uruchomienie swojej intuicji twórczej, wyobraźni i wiedzy dla wyboru i przedstawienia materiału literackiego w ramach pokazu egzaminacyjnego w sesji letniej. Materiał zostanie wybrany spośród propozycji pedagoga lub spośród propozycji studentów, skonfrontowanych i ostatecznie zatwierdzonych przez pedagoga.

Wybór materiału powinien być określony za pośrednictwem dyskusji o dostępnej i aktualnej literaturze światowej istotnej dla wrażliwości zebranych na zajęciach twórców.

W trakcie dyskusji skonfrontowane zostaną wybory estetyczne, sposoby rozumienia tekstu, pomysły na publiczną prezentację tekstu przez aktora. Kolejnym etapem będzie przegląd w szeregu technik aktorskich umożliwiających publiczną prezentację tekstu literackiego.

Uczestnicy zajęć zostaną również poproszeni o określenie w drodze dyskusji z pedagogiem oraz prób praktycznych kształtu przygotowywanego pokazu.

Pokaz będzie uwzględniał zarówno indywidualne prezentacje studentów w formie monologów, jak również zbiorowe momenty wypowiadania fragmentów tekstu oraz niekonwencjonalne sposoby użycia tekstu do wykreowywania atmosfer i emocji scenicznych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Dzieło literackie wybranego autora będące podstawą egzaminu

Umberto Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] Umberto Eco i inni, Interpretacja i nadinterpretacja , Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996

Lektury dodatkowe

teksty związane z biografią i interpretacją dzieł wybranego do egzaminu autora

Uwagi:

Każdy student na tych zajęciach będzie szanowany ze względu na swoją inność, indywidualność i unikalność doświadczeń, talent oraz miejsce i środowisko z którego pochodzi. Kwestie różnorodności pochodzenia, różnic płciowych, religijnych, rasowych i kulturowych mogą być częścią prowadzonych na zajęciach dyskusji, przerabianego materiału i realizowanych prac. Postaram się zapewnić przyjazną atmosferę dla wszystkich studentów. Jeżeli ktoś będzie posiadał jakiekolwiek sugestie lub uwagi, które mogą poprawić atmosferę lub wzbogacić zajęcia w tym zakresie proszony jest o kontakt bezpośrednio ze mną.

Przemoc seksualna, psychiczna, prześladowanie, nękanie, stalking i każda inna forma dyskryminacji są w przestrzeni uczelni rozumiane jako pogwałcenie godności i praw jednostki. Gdy jakikolwiek członek społeczności akademickiej podejmie tego rodzaju działania, urąga w ten sposób standardom akademickim i przestaje dostrzegać wartość wolności, odrębności i odmienności drugiego człowieka. Wszyscy członkowie społeczności powinni czuć się w tym względzie bezpieczni i funkcjonować w środowisku otwartym na dialog, przyjaznym, tolerancyjnym i wolnym od uprzedzeń. Jeżeli czujesz że twoje lub czyjeś prawa są pogwałcone - zgłoś to do Rzeczniczki Praw Studenckich, Opiekuna Roku lub Dziekana

Na każdych zajęciach bądź ubrany/ubrana w luźne ubranie umożliwiające pracę na podłodze. Staramy się nie nosić biżuterii, czapek, szalików, krępujących ruchy jeansów, niewygodnych butów i innych elementów garderoby utrudniających ruch sceniczny lub nadający pracy teatralnej dodatkowe nieplanowane artystycznie znaczenia.

Proszę nie wychodzić z sali bez uprzedzenia o tym pedagoga.

Proszę przybyć na zajęcia na czas, wypoczętym, odżywionym i gotowym do pracy.

Nie rozmawiamy, nie szepczemy w trakcie kiedy inni pracują na scenie bądź pedagog udziela wskazówek.

Wszyscy są proszeni o wyłączenie (na tryb bezwibracyjny) i schowanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją alarmową, która wymaga posiadania włączonego telefonu, należy o tym poinformować pedagoga przed zajęciami, włączyć tryb wibracyjny i usiąść możliwie blisko wyjścia.

Nawadnianie się jest jak najbardziej wskazane w trakcie zajęć. Jedzenie jest absolutnie zabronione. Jedz przed zajęciami, po zajęciach ale nie w trakcie zajęć.

Uwaga: zajęcia zakładają kontakt fizyczny między uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności sugestywnego i ekspresyjnego prezentowania tekstu literackiego na scenie wskutek jego aktorskiej interpretacji.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć będą proszeni o uruchomienie swojej intuicji twórczej, wyobraźni i wiedzy dla wyboru i przedstawienia materiału literackiego w ramach pokazu egzaminacyjnego w sesji letniej. Materiał zostanie wybrany spośród propozycji pedagoga lub spośród propozycji studentów, skonfrontowanych i ostatecznie zatwierdzonych przez pedagoga.

Wybór materiału powinien być określony za pośrednictwem dyskusji o dostępnej i aktualnej literaturze światowej istotnej dla wrażliwości zebranych na zajęciach twórców.

W trakcie dyskusji skonfrontowane zostaną wybory estetyczne, sposoby rozumienia tekstu, pomysły na publiczną prezentację tekstu przez aktora. Kolejnym etapem będzie przegląd w szeregu technik aktorskich umożliwiających publiczną prezentację tekstu literackiego.

Uczestnicy zajęć zostaną również poproszeni o określenie w drodze dyskusji z pedagogiem oraz prób praktycznych kształtu przygotowywanego pokazu.

Pokaz będzie uwzględniał zarówno indywidualne prezentacje studentów w formie monologów, jak również zbiorowe momenty wypowiadania fragmentów tekstu oraz niekonwencjonalne sposoby użycia tekstu do wykreowywania atmosfer i emocji scenicznych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Dzieło literackie wybranego autora będące podstawą egzaminu

Umberto Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] Umberto Eco i inni, Interpretacja i nadinterpretacja , Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996

Lektury dodatkowe

teksty związane z biografią i interpretacją dzieł wybranego do egzaminu autora

Uwagi:

Każdy student na tych zajęciach będzie szanowany ze względu na swoją inność, indywidualność i unikalność doświadczeń, talent oraz miejsce i środowisko z którego pochodzi. Kwestie różnorodności pochodzenia, różnic płciowych, religijnych, rasowych i kulturowych mogą być częścią prowadzonych na zajęciach dyskusji, przerabianego materiału i realizowanych prac. Postaram się zapewnić przyjazną atmosferę dla wszystkich studentów. Jeżeli ktoś będzie posiadał jakiekolwiek sugestie lub uwagi, które mogą poprawić atmosferę lub wzbogacić zajęcia w tym zakresie proszony jest o kontakt bezpośrednio ze mną.

Przemoc seksualna, psychiczna, prześladowanie, nękanie, stalking i każda inna forma dyskryminacji są w przestrzeni uczelni rozumiane jako pogwałcenie godności i praw jednostki. Gdy jakikolwiek członek społeczności akademickiej podejmie tego rodzaju działania, urąga w ten sposób standardom akademickim i przestaje dostrzegać wartość wolności, odrębności i odmienności drugiego człowieka. Wszyscy członkowie społeczności powinni czuć się w tym względzie bezpieczni i funkcjonować w środowisku otwartym na dialog, przyjaznym, tolerancyjnym i wolnym od uprzedzeń. Jeżeli czujesz że twoje lub czyjeś prawa są pogwałcone - zgłoś to do Rzeczniczki Praw Studenckich, Opiekuna Roku lub Dziekana

Na każdych zajęciach bądź ubrany/ubrana w luźne ubranie umożliwiające pracę na podłodze. Staramy się nie nosić biżuterii, czapek, szalików, krępujących ruchy jeansów, niewygodnych butów i innych elementów garderoby utrudniających ruch sceniczny lub nadający pracy teatralnej dodatkowe nieplanowane artystycznie znaczenia.

Proszę nie wychodzić z sali bez uprzedzenia o tym pedagoga.

Proszę przybyć na zajęcia na czas, wypoczętym, odżywionym i gotowym do pracy.

Nie rozmawiamy, nie szepczemy w trakcie kiedy inni pracują na scenie bądź pedagog udziela wskazówek.

Wszyscy są proszeni o wyłączenie (na tryb bezwibracyjny) i schowanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją alarmową, która wymaga posiadania włączonego telefonu, należy o tym poinformować pedagoga przed zajęciami, włączyć tryb wibracyjny i usiąść możliwie blisko wyjścia.

Nawadnianie się jest jak najbardziej wskazane w trakcie zajęć. Jedzenie jest absolutnie zabronione. Jedz przed zajęciami, po zajęciach ale nie w trakcie zajęć.

Uwaga: zajęcia zakładają kontakt fizyczny między uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)