Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika i wyrazistość mowy aktora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TiWMA-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika i wyrazistość mowy aktora
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki nieartykułowane i artykułowane, poprawa wad wymowy, usprawnienie oddechu, emisji głosu w mówieniu i artykulacji, poszerzenie świadomości językowej, poszerzenie wyobraźni językowej przez różnorodne środki ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami ekspresji aktorskiej, zaznajomienie z polskimi normami wymowy scenicznej.

Pełny opis:

Semestr 5 i 6

22. Upodobnienia międzywyrazowe, rozziewy wewnątrz i między wyrazowe

23. Oddech i artykulacja w dużej ekspresji

24. Mowa sceniczna i mowa mikrofonowa różnice i podobieństwa

25. Oddech i artykulacja w mowie naturalizowanej

26. Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów artykulacyjnych

27. Zastosowanie elementów techniki mowy w realizacji dużych monologów

28. Zagadnienia mowy naturalizowanej

1. wykład problemowy

2. wykład konwersatoryjny

3. praca z tekstem i dyskusja

4. analiza przypadków

5. rozwiązywanie zadań

6. rozwiązywanie zadań artystycznych

7. praca indywidualna

8. praca w grupach

9. prezentacja nagrań CD i DVD

10. aktywizacja („burza mózgów“, metoda „śniegowej kuli“)

11. ćwiczenia relaksacyjne w grupie

12. konsultacje indywidualne

13. rozmowa indywidualna

14. rozmowa w grupie

15. uwagi indywidualne w obecności grupy

16. praca z kamerą i mikrofonem

17. omówienie efektu

Literatura:

Literatura podstawowa

Demel G., Wady wymowy (profilaktyka i korekcja), Warszawa 1979

Michałowska D., Podstawy polskiej wymowy scenicznej (skrypt PWST), Kraków 1994

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, wyd 2, Gdańsk 2000

Toczyska B., Sarabanda w chaszczach (ćwiczenia samogłosek), Gdańsk 1997

Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki ( wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej), Wrocław 2001

Literatura uzupełniająca

Dłuska M., Fonetyka polska, Kraków 1981

Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa, Gaudium,Lublin 2010;

Prawidła poprawnej wymowy polskiej, opracow. Z Klemensiewicz, wyd 8 poszerzone, Kraków 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza (W) - Posiada wiedzę w zakresie fonetyki polskiej i norm wymowy scenicznej techniki mówienia w obrębie stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych oraz środków technicznych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych K_W02, K_W06, Rozumie zależności pomiędzy teoretycznymi zasadami poprawności językowej, wersyfikacji i prozodii, a praktyczną realizacją sceniczną; posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu mowy niezbędną do wykorzystania środków techniki mowy podczas działań z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu (mikrofon, kamera filmowa), umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze.K_W07, K_W09, Umiejętności (U) - Używa pełni umiejętności warsztatowych w technikach mówienia artystycznego, takich jak: śpiewomowa, poziomy natężenia głosu, tempo mowy, ekspresja mowy w ruchu, łącząc je i kreując własne projekty twórcze jako indywidualność artystyczna. K_U01

Dostosowuje środki ekspresji i techniki mowy do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych , umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych. K_U03, K_U05

Doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu techniki i wyrazistości mowy, w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych, stosując techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu. K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne(K) - Rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy na temat norm językowych, umiejętności i sprawności warsztatowych w zakresie techniki mowy; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych. K_K01

Dokonuje oceny własnej wiedzy w zakresie norm językowych, prawideł mowy scenicznej oraz umiejętności warsztatowych, potrafi sformułować konstruktywne uwagi w tym zakresie wobec innych osób, a uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań. K_K04

Inspiruje i inicjuje prace warsztatowe w zakresie poszerzania wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie wyrazistości i techniki mowy; wykazuje dyscyplinę w planowaniu i organizowaniu prac zespołowych; wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów. K_K05

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki artykułowane i nieartykułowane, korekta wad wymowy, poprawa oddechu z naciskiem na uświadomienie możliwości w oddechu brzuszno dolno żebrowym, usprawnienie emisji głosu , rozwinięcie świadomości językowej w tym zaznajomienie z normami wymowy scenicznej , rozbudzenie wyobraźni językowej poprzez wielość środków ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami wyrazu aktorskiego, dążenie do prawdy wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Umiejętność posługiwania się mową sceniczną i mową mikrofonową.

2. Znajomość różnic między mową wysoką, szkolną i potoczną oraz norm wymawianiowych w polszczyźnie.

3. Zaangażowanie studenta.

4. Przygotowanie do zajęć.

5. Współpraca z zespołem.

6. Realizacja uwag pedagoga.

semestr szósty

1. Umiejętność konstruowania wypowiedzi artystycznej w dużym monologu z zastosowaniem wszystkich elementów techniki mowy.

2. Zaangażowanie studenta.

3. Przygotowanie do zajęć.

4. Współpraca z zespołem.

5. Realizacja uwag pedagoga.

Literatura:

Aleksander Puszkin, Eugeniusz Oniegin, tłum. A. Ważyk, J. Tuwim.

Współczesny dramat amerykański, PIW, Warszawa 1967.

James Nestor, Oddech, Galaktyka, Łódź 2021.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki artykułowane i nieartykułowane, korekta wad wymowy, poprawa oddechu z naciskiem na uświadomienie możliwości w oddechu brzuszno dolno żebrowym, usprawnienie emisji głosu , rozwinięcie świadomości językowej w tym zaznajomienie z normami wymowy scenicznej , rozbudzenie wyobraźni językowej poprzez wielość środków ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami wyrazu aktorskiego, dążenie do prawdy wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Umiejętność posługiwania się mową sceniczną i mową mikrofonową.

2. Znajomość różnic między mową wysoką, szkolną i potoczną oraz norm wymawianiowych w polszczyźnie.

3. Zaangażowanie studenta.

4. Przygotowanie do zajęć.

5. Współpraca z zespołem.

6. Realizacja uwag pedagoga.

semestr szósty

1. Umiejętność konstruowania wypowiedzi artystycznej w dużym monologu z zastosowaniem wszystkich elementów techniki mowy.

2. Zaangażowanie studenta.

3. Przygotowanie do zajęć.

4. Współpraca z zespołem.

5. Realizacja uwag pedagoga.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki artykułowane i nieartykułowane, korekta wad wymowy, poprawa oddechu z naciskiem na uświadomienie możliwości w oddechu brzuszno dolno żebrowym, usprawnienie emisji głosu , rozwinięcie świadomości językowej w tym zaznajomienie z normami wymowy scenicznej , rozbudzenie wyobraźni językowej poprzez wielość środków ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami wyrazu aktorskiego, dążenie do prawdy wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Umiejętność posługiwania się mową sceniczną i mową mikrofonową.

2. Znajomość różnic między mową wysoką, szkolną i potoczną oraz norm wymawianiowych w polszczyźnie.

3. Zaangażowanie studenta.

4. Przygotowanie do zajęć.

5. Współpraca z zespołem.

6. Realizacja uwag pedagoga.

semestr szósty

1. Umiejętność konstruowania wypowiedzi artystycznej w dużym monologu z zastosowaniem wszystkich elementów techniki mowy.

2. Zaangażowanie studenta.

3. Przygotowanie do zajęć.

4. Współpraca z zespołem.

5. Realizacja uwag pedagoga.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)