Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika mowy I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TM1-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika mowy I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu - Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki nieartykułowane i artykułowane, poprawa wad wymowy, usprawnienie oddechu, emisji głosu w mówieniu i artykulacji, poszerzenie świadomości językowej

Pełny opis:

Semestr 1

1. Oddychanie (rozpoznawanie i eliminowanie napięć w ciele i aparacie mowy, elementy jogi, techniki relaksacyjne)

2. Narodziny dźwięku, dźwięk nieartykułowany i artykułowany

3. Formowanie samogłosek

4. Koordynacja ruchu i dźwięku

5. Dźwięczność mowy – rezonatory w mowie

6. Podstawy fonetyki polskiej, zapis fonetyczny jako nauka słuchania mowy

Semestr 2

7. Gimnastyka narządów mowy (eliminowanie wad wymowy)

8. Wymowa spółgłosek ( zwartych, szczelinowych, półotwartych)

9. Technika artykulacji słowa (nagłos, śródgłos, wygłos)

10. Spowolnienie mowy, mowa potoczna i mowa sceniczna, przechodzenie od mowy do śpiewu

11. Nadawanie wagi i wyrazistości słowu ( proces myślowy i emocjonalny)

12. Zależność frazowania i oddychania

Metody kształcenia:

1. wykład problemowy

2. wykład konwersatoryjny

3. praca z tekstem i dyskusja

4. analiza przypadków

5. rozwiązywanie zadań

6. rozwiązywanie zadań artystycznych

7. praca indywidualna

8. praca w grupach

10. aktywizacja („burza mózgów“, metoda „śniegowej kuli“)

11. ćwiczenia relaksacyjne w grupie

12. konsultacje indywidualne

13. rozmowa indywidualna

14. rozmowa w grupie

15. uwagi indywidualne w obecności grupy - omówienie efektu

Literatura:

S.Weller Oddech,który leczy.

B.Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji.

M. Walczak-Deleżyńska, Aby język giętki...

E.M. Skorek, Samogłoski, Profilaktyka, diagnoza, korekta.

D. Ostaszewska, J.Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka. polskiego K. Linkleater, Uwolnij swój głos.

M. Zaleska-Kręcicka, T. Kręcicki, E.Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia.

M.Kotlarczyk, Sztuka żywego słowa.

D. Michałowska, O polskiej wymowie scenicznej.

E. Michel, Ciało a emocje.

Wiersze: J. Brzechwa, B. Leśmian, J. Tuwim, St, Barańczak, M. Rusinek, M. Białoszewski, L J Kern, A. Mickiewicz.

J. Lewański, Teatr polskiego renesansu.

B. Chmielowski, Nowe Ateny.

Efekty uczenia się:

Wiedza (W) - posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu mowy K_W07, Umiejętności (U)- Doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu techniki i wyrazistości mowy, w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych, K_U07, Kompetencje społeczne (K) - Rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy na temat norm językowych, umiejętności i sprawności warsztatowych w zakresie techniki mowy; K_K01

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pokazu, kontrola efektów samodzielnych - indywidualnych i zbiorowych prób studentów 1 i 2 semestr – egzamin w formie pokazu przed komisją egzaminacyjną, • obecność i aktywność na zajęciach

• uczestniczenie w wyznaczonych konsultacjach logopedycznych

• na ocenę wpływa stopień w jakim student przenosi wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu techniki i wyrazistości mówienia do wszystkich pokazów egzaminacyjnych w których student posługuje się mówieniem

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Skrócony opis:

Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki artykułowane i nieartykułowane, korekta wad wymowy, poprawa oddechu z naciskiem na uświadomienie możliwości w oddechu brzuszno dolno żebrowym, usprawnienie emisji głosu , rozwinięcie świadomości językowej w tym zaznajomienie z normami wymowy scenicznej , rozbudzenie wyobraźni językowej poprzez wielość środków ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami wyrazu aktorskiego, dążenie do prawdy wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Oddychanie, uświadomienie i poszerzanie oddechu żebrowy boczno- brzuszny, dążenie do efektywnego oddychania w połączeniu z dźwiękiem nieartykułowanym i artykułowanym.

2. Różnica między ortografią, a ortofonią.

3. Ćwiczenia relaksacyjne mające na celu redukcji napięcia mięśniowego aparatu mowy i mięśni szkieletowych.

4. Uświadomienie miejsc artykulacyjnych poszczególnych głosek w polszczyźnie.

5. Spowolnienie mowy, formowanie i wydłużanie samogłosek.

6. Mówienie w ruchu i działaniu. Koordynacja mówienia z ruchem scenicznym.

7. Mówienie z wykorzystaniem rezonatorów głosu – dźwięczność mowy, mówienie na średnicy głosu

8. Podstawy fonetyki polskiej, zapis fonetyczny jako nauka słuchania mowy. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

Literatura:

Podstawowa:

Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski, Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 2005

Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski, O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci tudzież urzędników państwowych, Warszawa 2004

Irena Styczek, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1967

Uzupełniająca:

Logopedia artystyczna, red. naukowa: Barbara Kamińska, Stanisław Milewski, Gdańsk 2016

Mieczysława Walczak- Deleżyńska, Aby język giętki… , Wrocław 2004

Piotr Skarga, Kazania sejmowe

Julian Tuwim, Jarmark rymów

Jeremi Przybora, Piosenki prawie wszystkie, Warszawa 2001

Uwagi:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

1. Umiejętność rozpoznawania i eliminowania napięć w ciele w tym w szczególności w aparacie mowy.

2. Poprawność wykonania gimnastyki artykulacyjnej (ćwiczenia języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego).

3. Poprawność wykonywania wstępnych ćwiczeń oddechowych i podstawowych ćwiczeń fonacyjnych.

4. Prawidłowa artykulacja samogłosek ustnych i nosowych.

5. Koordynowanie oddechu, ruchu i słowa. Spowolnienie mowy.

6. Podstawy fonetyki polskiej.

7. Zaangażowanie studenta.

8. Przygotowanie do zajęć.

9. Współpraca z zespołem.

10. Realizacja uwag pedagoga.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Skrócony opis:

Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki artykułowane i nieartykułowane, korekta wad wymowy, poprawa oddechu z naciskiem na uświadomienie możliwości w oddechu brzuszno dolno żebrowym, usprawnienie emisji głosu , rozwinięcie świadomości językowej w tym zaznajomienie z normami wymowy scenicznej , rozbudzenie wyobraźni językowej poprzez wielość środków ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami wyrazu aktorskiego, dążenie do prawdy wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Oddychanie, uświadomienie i poszerzanie oddechu żebrowy boczno- brzuszny, dążenie do efektywnego oddychania w połączeniu z dźwiękiem nieartykułowanym i artykułowanym.

2. Różnica między ortografią, a ortofonią.

3. Ćwiczenia relaksacyjne mające na celu redukcji napięcia mięśniowego aparatu mowy i mięśni szkieletowych.

4. Uświadomienie miejsc artykulacyjnych poszczególnych głosek w polszczyźnie.

5. Spowolnienie mowy, formowanie i wydłużanie samogłosek.

6. Mówienie w ruchu i działaniu. Koordynacja mówienia z ruchem scenicznym.

7. Mówienie z wykorzystaniem rezonatorów głosu – dźwięczność mowy, mówienie na średnicy głosu

8. Podstawy fonetyki polskiej, zapis fonetyczny jako nauka słuchania mowy. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

Literatura:

Podstawowa:

Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski, Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 2005

Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski, O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci tudzież urzędników państwowych, Warszawa 2004

Irena Styczek, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1967

Uzupełniająca:

Logopedia artystyczna, red. naukowa: Barbara Kamińska, Stanisław Milewski, Gdańsk 2016

Mieczysława Walczak- Deleżyńska, Aby język giętki… , Wrocław 2004

Piotr Skarga, Kazania sejmowe

Julian Tuwim, Jarmark rymów

Jeremi Przybora, Piosenki prawie wszystkie, Warszawa 2001

Uwagi:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

1. Umiejętność rozpoznawania i eliminowania napięć w ciele w tym w szczególności w aparacie mowy.

2. Poprawność wykonania gimnastyki artykulacyjnej (ćwiczenia języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego).

3. Poprawność wykonywania wstępnych ćwiczeń oddechowych i podstawowych ćwiczeń fonacyjnych.

4. Prawidłowa artykulacja samogłosek ustnych i nosowych.

5. Koordynowanie oddechu, ruchu i słowa. Spowolnienie mowy.

6. Podstawy fonetyki polskiej.

7. Zaangażowanie studenta.

8. Przygotowanie do zajęć.

9. Współpraca z zespołem.

10. Realizacja uwag pedagoga.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Skrócony opis:

Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki artykułowane i nieartykułowane, korekta wad wymowy, poprawa oddechu z naciskiem na uświadomienie możliwości w oddechu brzuszno dolno żebrowym, usprawnienie emisji głosu , rozwinięcie świadomości językowej w tym zaznajomienie z normami wymowy scenicznej , rozbudzenie wyobraźni językowej poprzez wielość środków ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami wyrazu aktorskiego, dążenie do prawdy wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Oddychanie, uświadomienie i poszerzanie oddechu żebrowy boczno- brzuszny, dążenie do efektywnego oddychania w połączeniu z dźwiękiem nieartykułowanym i artykułowanym.

2. Różnica między ortografią, a ortofonią.

3. Ćwiczenia relaksacyjne mające na celu redukcji napięcia mięśniowego aparatu mowy i mięśni szkieletowych.

4. Uświadomienie miejsc artykulacyjnych poszczególnych głosek w polszczyźnie.

5. Spowolnienie mowy, formowanie i wydłużanie samogłosek.

6. Mówienie w ruchu i działaniu. Koordynacja mówienia z ruchem scenicznym.

7. Mówienie z wykorzystaniem rezonatorów głosu – dźwięczność mowy, mówienie na średnicy głosu

8. Podstawy fonetyki polskiej, zapis fonetyczny jako nauka słuchania mowy. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

Literatura:

Podstawowa:

Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski, Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 2005

Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski, O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci tudzież urzędników państwowych, Warszawa 2004

Irena Styczek, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1967

Uzupełniająca:

Logopedia artystyczna, red. naukowa: Barbara Kamińska, Stanisław Milewski, Gdańsk 2016

Mieczysława Walczak- Deleżyńska, Aby język giętki… , Wrocław 2004

Piotr Skarga, Kazania sejmowe

Julian Tuwim, Jarmark rymów

Jeremi Przybora, Piosenki prawie wszystkie, Warszawa 2001

Uwagi:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

1. Umiejętność rozpoznawania i eliminowania napięć w ciele w tym w szczególności w aparacie mowy.

2. Poprawność wykonania gimnastyki artykulacyjnej (ćwiczenia języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego).

3. Poprawność wykonywania wstępnych ćwiczeń oddechowych i podstawowych ćwiczeń fonacyjnych.

4. Prawidłowa artykulacja samogłosek ustnych i nosowych.

5. Koordynowanie oddechu, ruchu i słowa. Spowolnienie mowy.

6. Podstawy fonetyki polskiej.

7. Zaangażowanie studenta.

8. Przygotowanie do zajęć.

9. Współpraca z zespołem.

10. Realizacja uwag pedagoga.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)