Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Step 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/St1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Step 1
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

- Zajęcia warsztatowe ze stepowania, poznanie sposobów uderzania, podstawowych kroków i elementarnych kombinacji. poziom podstawowy dla początkujących.

- Doskonalenie koordynacji rytmiczno-ruchowej i balansu ciała

- Rozwijanie muzykalności, podzielności uwagi, dyscypliny rytmicznej i kontroli własnego ciała

Pełny opis:

- Zajęcia praktyczne do muzyki na poziomie początkującym zakończone pokazem choreograficznym do muzyki.

- Zapoznanie się z podstawowymi uderzeniami pojedynczymi i podwójnymi oraz krokami z nich złożonymi (pokazanie - objaśnienie- ćwiczenie), opanowanie balansu i świadomego szybkiego przenoszenia ciężaru ciała, praca nad koordynacją i pamięcią rytmiczno-ruchową, doskonalenie motoryki i elastyczności mięśni i ścięgien, stopniowanie trudności oraz złożoności poznawanych kroków poprzez rozbudowywanie kombinacji i zwiększanie tempa ich wykonania

- Wprowadzenie potrzebnych zagadnień muzycznych z zakresu melodyki, rytmiki, dynamiki, agogiki i artykulacji

- Łączenie techniki stepowania z innymi technikami tańca, ćwiczenia kreatywności i wyobraźni ruchowo-przestrzennej

Literatura:

1. M. Knowles "The Tap Dictionary" 2012

2.B. Fletcher "Tapworks: A Tap Dictionary and reference manual" 2002

3. A. Grey "The Souls of Your Feet: A Tapdance Guidebook for Rhythm Explorers" 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii i stylów stepowania

- zna zasady wykonywania bazowych kroków, rodzaje uderzeń oraz strukturę bardziej rozbudowanych kombinacji

- zna i rozpoznaje podstawowe wartości rytmiczne, jakie składają się na poszczególne kroki, rozróżnia metra muzyczne oraz dwudzielność i trójdzielność ćwierćnuty jako podstawowej wartości w takcie, zna elementarne określenia dynamiczne, agogiczne i artykulacyjne

Umiejętności:

- posiada wypracowaną motorykę i technikę stepowania na poziomie podstawowym ze szczególnym uwzględnieniem szybkich zmian balansu ciała

- posiada rozwiniętą pamięć ruchową i orientację przestrzenną

- umie kontrolować ciało i skoordynować niezależną rytmicznie pracę nóg z ruchem górnych partii ciała

- rozpoznaje podstawowe kroki i elementarne kombinacje oraz umie je nazwać posługując się profesjonalną terminologią

Kompetencję społeczne:

- potrafi współdziałać w grupie z innymi wykonawcami i w zależności od potrzeb przyjmuje różne role, wykazuje się dyscypliną i empatią we współpracy

- odczuwa i rozumie potrzebę rozwoju i poszerzania umiejętności oraz doskonalenia własnej sprawności i techniki tańca,dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych

- łączy zdobytą wiedzę i umiejętności w przedsięwzięciach artystycznych wykorzystując koordynację ruchowo-rytmiczną, technikę stepowania i dyscyplinę rytmiczną,

- skutecznie radzi sobie ze stresem i świadomie korzysta z własnej energii i wyobraźni

Metody i kryteria oceniania:

1. frekwencja i postawa na zajęciach

2. postępy w nauce

3. udział w końcowym pokazie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)