Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny dialogowe wierszem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ScDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sceny dialogowe wierszem
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 5.00 LUB 3.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praca nad scenami dialogowymi wierszem. Uczenie się umiejętności: prowadzenia frazy z jednoczesnym budowaniem psychologii postaci, budowania dialogu w obrębie mowy wierszowanej, kreatywności w uzyskiwaniu prawdy emocjonalnej oraz szukaniu najlepszych rozwiązań dla uzyskiwania właściwej ekspresji ruchowej.

Pełny opis:

Próba konstruowania scen dialogowych. Próba odnalezienia,nazwania i konsekwentnego przeprowadzenia odpowiednich intencji i stanów emocjonalnych na przestrzeni opracowywanej sceny. Akcent ćwiczenia położony jest na dialogowanie mową wiązaną

Rozbudowywanie poszukiwań poprzez wyobraźnię intencji i wrażliwości postaci. Poszukiwanie ciekawych, niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania scen.Nawiązywanie stałego i skutecznego kontaktu z partnerem/partnerką/partnerami w dialogu.

Część zajęć (około 20%) przeznaczona jest na pracę własną osób studiujących- próby korekcyjne.

Efekty uczenia się:

Osoba studiująca:

W01 posiada gruntowną znajomość kanonu polskiego i światowego dramatu oraz gruntowną znajomość podstawowego kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania K_W01

W02 posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji K_W03

W03 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; K_W05

W04 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju K_W11

U01 analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych K_U02

U02 działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami K_U05

U03 doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych K_U06

U04 posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych K_U07

U05 stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu K_U09

U06 Samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych K_U10

K01 wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści K_K01

K02 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych K_K02

K03 łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się innych osób K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pokazu, który weryfikuje umiejętności osób studiujących w zakresie budowania relacji scenicznych i prowadzenia dialogu wykorzystujące wartości interpretacyjne w obrębie wiersza, aspekty techniczne (oddech, głos, artykulacja), plastykę i ekspresję ciała czyli szeroko pojęty rezultat artystyczny osiągnięty na egzaminie.

Składową oceny procesu uczenia się w semestrze są także::

1. frekwencja - możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

2. przygotowanie do zajęć - szybkie opanowanie pamięciowe tekstu w wyznaczonym przez osobę wykładającą terminie, przedstawianie propozycji scenicznych uwzględniających uwagi osoby wykładającej .

3. aktywność na zajęciach, - proponowanie rozwiązań scenicznych, rozwijanie charakterystyki postaci, budowanie kontaktu niezbędnego w dialogu z partnerami

4. umiejętność pracy w zespole - otwartość i kreatywność w pracy z kolegami, odbywanie prób z partnerami scenicznymi, szacunek dla partnerów i umiejętność jego okazywania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Ryszard Peryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Ryszard Peryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Przybylski, Olga Sawicka, Przemysław Stippa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Przybylski, Olga Sawicka, Przemysław Stippa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Komasa, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Wiesław Komasa, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Komasa, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Wiesław Komasa, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Olga Sawicka, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Malajkat, Anna Seniuk-Małecka, Katarzyna Skarżanka, Aleksander Sosiński
Prowadzący grup: Wojciech Malajkat, Anna Seniuk-Małecka, Aleksander Sosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Anna Seniuk-Małecka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski, Anna Seniuk-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Literatura:

W Szekspir - Sen nocy letniej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Olga Sawicka
Prowadzący grup: Jan Englert, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)