Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektakl dyplomowy 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektakl dyplomowy 1
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 28.00 LUB 27.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem realizacji warsztatu dyplomowego jest:

- zaznajomienie z cyklem produkcyjnym przedstawienia teatralnego

- możliwie jak najszersza prezentacja umiejętności, które studenci nabyli w ciągu trzech lat zajęć akademickich

- nabycie umiejętności konstruowania postaci scenicznej i przeprowadzenie jej przebiegu psychologiczno-emocjonalnego na przestrzeni dzieła

- promocja młodych aktorów na rynku pracy. 


Pełny opis:

Przygotowanie warsztatu odbywa się według profesjonalnych zasad ze wszystkimi atrybutami prawdziwego przedstawienia teatralnego: scenografią, kostiumem, muzyką, światłem, ruchem scenicznym. Opiera się na ścisłej współpracy studentów z reżyserem, scenografem, kostiumologiem, kompozytorem i choreografem oraz na aktywnym uczestnictwie w pracach technicznych, administracyjnych i promocyjnych spektaklu. Warsztat dyplomowy jest sprawdzianem umiejętności budowania postaci scenicznej i twórczego komponowania działań scenicznych, jako części większej całości interpretacyjnej i inscenizacyjnej zaproponowanej przez reżysera. Jest próbowaniem i zaangażowaniem wiedzy zdobytej przez studentów podczas dotychczasowej nauki. Uczestnictwo w warsztacie umożliwia studentowi wejście w naturalny proces eksploatacji przedstawienia, w którym to procesie może on obserwować sukcesywny rozwój spektaklu, przyjrzeć się swoim reakcjom psycho-fizycznym ujawniającym się w wyniku spotkania z autentyczną widownią oraz nauczyć się nad nimi panować.

Podczas prac nad spektaklem dyplomowym, student winien także poznać, przyswoić i wykazać zrozumienie kluczowych elementów składowych Etosu Sztuki Aktorskiej, w tym:

- uświadomić sobie znaczenie widowni dla działań aktorskich oraz wartość i znaczenie obecności aktora przed widzami

- uświadomić sobie funkcjonowanie aktorskiego warsztatu w zmiennych warunkach wytwarzanych przez różne widownie

- przyswoić zasady pracy w grupie, z odpowiedzialnością i szacunkiem brać czynny udział w kreowaniu zbiorowego dzieła scenicznego

- uświadomić sobie współzależność kreacji indywidualnej i działania zbiorowego na scenie

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

-posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych (K_W06)

-rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju (K_W09)

-używa i miesza gatunki, style w celu podkreślenia współczesnej wymowy projektu artystycznego w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń z życia współczesnego (K_W07)

W zakresie umiejętności (U) student:

-używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze (K_U01)

-analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych (K_U02)

-dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie (K_U03)

-posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną (K_U04)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści; rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych (K_K01, K_K02)

-łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się innych osób; świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem; umiejętnie zarządza nimi w pracy indywidualnej i zespołowej (K_K03, K_K05)

-Absolwent jest gotów do twórczego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym z własnej inicjatywy współtworząc dzieła na najwyższym poziomie artystycznym, w oparciu o mechanizmy rynkowe; dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K04, K_K06)

-dorobek zawodowy buduje w oparciu o etos zawodu aktora i twórcy;

funkcjonuje zawodowo z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku teatralnym i filmowym oraz przy realizacji innych działań artystycznych wykorzystujących nabyte kompetencje zawodowe (K_K07, K_K08)

-realizuje projekty artystyczne poruszające ważkie problemy współczesnego świata, działa na rzecz podtrzymania spuścizny dziedzictwa kulturowego w uniwersalnym wymiarze (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zadania pisemne

- Rozmowy indywidualne

- Rozmowy w grupie

- Improwizacje sceniczne (indywidualne i zespołowe)

- Próby analityczne

- Próby sytuacyjne

- Obserwacja spektakli

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:

Publiczna prezentacja (w zamkniętej formie spektaklu teatralnego) umiejętności praktycznych osiągniętych w całym procesie kształcenia.

KRYTERIA OCENIANIA:

- proces pracy nad tekstem (analiza, adaptacja, dramaturgia), udział i zaangażowanie w dyskusjach teoretyczno-analitycznych ; (25%)

- aktywność i kreatywność podczas prób sytuacyjnych dzieła ; (40%)

- efekt końcowy (artystyczny i warsztatowy aspekt zbudowanej w spektaklu dyplomowym roli/ról) ; (35%)

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie uzyska zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
WA dyplom - przedstawienie repertuarowe więcej informacji
WA próba spektakalu dyplomowego więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Danych Brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Duda-Gracz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agata Duda-Gracz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA próba spektakalu dyplomowego, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA próba spektakalu dyplomowego - egzamin
Skrócony opis:

Celem realizacji warsztatu dyplomowego jest:

- zaznajomienie z cyklem produkcyjnym przedstawienia teatralnego

- możliwie jak najszersza prezentacja umiejętności, które studenci nabyli w ciągu trzech lat zajęć akademickich

- nabycie umiejętności konstruowania postaci scenicznej i przeprowadzenie jej przebiegu psychologiczno-emocjonalnego na przestrzeni dzieła

- promocja młodych aktorów na rynku pracy. 


Antygona Edyp, reż Adam Nalepa

Pełny opis:

Przygotowanie warsztatu odbywa się według profesjonalnych zasad ze wszystkimi atrybutami prawdziwego przedstawienia teatralnego: scenografią, kostiumem, muzyką, światłem, ruchem scenicznym. Opiera się na ścisłej współpracy studentów z reżyserem, scenografem, kostiumologiem, kompozytorem i choreografem oraz na aktywnym uczestnictwie w pracach technicznych, administracyjnych i promocyjnych spektaklu. Warsztat dyplomowy jest sprawdzianem umiejętności budowania postaci scenicznej i twórczego komponowania działań scenicznych, jako części większej całości interpretacyjnej i inscenizacyjnej zaproponowanej przez reżysera. Jest próbowaniem i zaangażowaniem wiedzy zdobytej przez studentów podczas dotychczasowej nauki. Uczestnictwo w warsztacie umożliwia studentowi wejście w naturalny proces eksploatacji przedstawienia, w którym to procesie może on obserwować sukcesywny rozwój spektaklu, przyjrzeć się swoim reakcjom psycho-fizycznym ujawniającym się w wyniku spotkania z autentyczną widownią oraz nauczyć się nad nimi panować.

Podczas prac nad spektaklem dyplomowym, student winien także poznać, przyswoić i wykazać zrozumienie kluczowych elementów składowych Etosu Sztuki Aktorskiej, w tym:

- uświadomić sobie znaczenie widowni dla działań aktorskich oraz wartość i znaczenie obecności aktora przed widzami

- uświadomić sobie funkcjonowanie aktorskiego warsztatu w zmiennych warunkach wytwarzanych przez różne widownie

- przyswoić zasady pracy w grupie, z odpowiedzialnością i szacunkiem brać czynny udział w kreowaniu zbiorowego dzieła scenicznego

- uświadomić sobie współzależność kreacji indywidualnej i działania zbiorowego na scenie

Literatura:

Szczegółowa znajomość powieści „Stramer” Mikołaja Łozińskiego

Uwagi:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Budowa elementarnych zdolności dzieła zbiorowego:

wpływ różnych czynników na stan harmonii działań w zespole

świadomość środków wzmagających stan harmonii w zespole

świadomość porządku wartości dramaturgicznej

2. Ugruntowanie i pogłębienie umiejętności warsztatowych

w zakresie monologu i dialogu w repertuarze współczesnym

w zakresie interpretacji prozy literackiej w sytuacji scenicznej

w zakresie techniki mowy scenicznej

w zakresie ruchu scenicznego / choreografii

w zakresie pracy nad rolą i postacią

METODY KSZTAŁCENIA:

Współpraca z reżyserem – omówienie koncepcji zamkniętego dzieła teatralnego, wyznaczanie zadań aktorskich, współpraca z pozostałymi twórcami spektaklu: scenografem, kostiumologiem, reżyserem światła, choreografem, kompozytorem, a także z bezpośrednimi pracownikami zaplecza sceny: z maszynistami sceny, akustykiem, mistrzem oświetlenia; nałożenie obowiązku komunikowania się z innymi służbami odpowiedzialnymi za spektakl: koordynatorem pracy artystycznej, asystentem reżysera, osobą odpowiedzialną za PR.

Wymaganie prezentacji roli w cyklu spektakli wobec publiczności teatralnej,

Wymaganie integrowania wszystkich elementów warsztatowych nabytych w toku studiów w procesie budowania i eksploatacji roli.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)