Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rytmika I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/R1-R2-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Rytmika I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

• Ćwiczenia poczucia pulsu, metrum i rytmu (z uwzględnieniem pulsu i metrum nieregularnego, rytmów synkopowanych)

• Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne na szybkość reakcji i umiejętność koncentracji o wyższym stopniu trudności.

• Ćwiczenia polirytmiczne na podzielność uwagi, niezależność ruchów i ich synchronizację o wyższym stopniu trudności.

• Ćwiczenia warsztatu muzyczno-ruchowego, ekspresji ciała, orientacji i wyobraźni przestrzennej;

• Improwizacje rytmiczne, wokalne, ruchowe w oparciu o trudniejszy materiał metro-rytmiczny.

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, ćwiczenia pamięci muzycznej, umiejętności szybkiej analizy muzyki;

• Zdobywanie wiedzy muzycznej (w zakresie elementów dzieła muzycznego i budowy formalnej utworów)

Pełny opis:

Semestr 3

1. Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne o wyższym stopniu trudności

2. Ćwiczenia na wyrobienie poczucia metrum, taktowanie na 5, 6 i 7, rozpoznawanie i reagowanie ruchem na zmiany metrum; przekształcenie taktów, nieregularny podział akcentów w taktach.

3. Rytmy punktowane, synkopowane, złożne z drobnych wartości rytmicznych – słuchowe rozpoznawanie, realizacja ruchowa tematów rytmicznych (w tym bodypercussion) , zapis, improwizowanie ruchem rytmów, dyrygowanie poznanymi wartościami, łańcuchy realizacji;

4. Trudniejsze ćwiczenia z zakresu polirytmii (jednoczesne wykonanie dwóch i trzech różnych rytmów, ostinato rytmiczne), kanon rytmiczny, polirytmia z wykorzystaniem body percussion.

5. Automatyzacja ruchów np.: taktowanie jedną ręką pięciomiarowe, a drugą sześciomiarowe, przy zachowaniu jednakowego czasu trwania każdej miary; jednoczesne taktowanie jedną ręką dwa razy szybciej niż drugą.

6. Ćwiczenia ekspresji ruchu na materiale trudniejszych ćwiczeń rytmicznych

7. Ćwiczenia głosowe oparte na aktualnie opracowywanych zagadnieniach metro-rytmicznych, improwizacja głosem, elementy konnakkol.

8. Zadnia ruchowe z zastosowaniem poznanych form rytmu z wykorzystaniem rekwizytów.

9. Improwizowanie rytmu do ruchu i ruchu do rytmu, improwizacja rytmu do tekstu i tekstu do rytmu, kształtowanie formy muzycznej.

10. Analiza utworów (agogika, dynamika, artykulacja, metrum, rytm, budowa formalna) , improwizowanie ruchu do utworów muzycznych, interpretacja ruchowa utworów w różnych stylach.

Semestr 4

11. Powtarzanie, utrwalenie i wzbogacanie wybranych ćwiczeń z semestru I – samoocena, uwagi

12. Etiudy rytmiczno-ruchowe podsumowujące zdobytą wiedzę i umiejętności, poszukiwanie rozwiązań - prace indywidualne.

Ewentualnie: Przygotowanie projektu artystycznego na bazie głównych założeń metody Dalcroze’a – praca zbiorowa.

Literatura:

Podstawowa literatura muzyczna:

• A. Dvorak - Slavonic Dance No. 1 In C Major, Op. 46

• Górecki – 3 utwory w dawnym stylu

• Glass - FASADES

• E. Grieg – W grocie króla gór

• U. Kern - W grocie króla gór

• D. Brubeck – wybrane utwory z Classic Dave Brubeck Quartet

• Emile Jaques-Dalcroze – Allegro ma non troppo

• J. Cage – wybrany utwór

• M. Monk – wybrany utwór

- muzyka afrykańska

- wybrane ćwiczenia, etiudy i utwory na body percussion

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W06 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu muzyczno-ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

SAW_W03/SAD_W04 - zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje, orientuje się w budowie formalnej utworów w stopniu niezbędnym w pracy aktora wokalisty/aktora dramatycznego.

Umiejętności:

K_U01 - używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_U04 - improwizuje z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną

K_U05 - działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

K_U06 - posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem koordynacji i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

SAW_U02/SAD_U03 - doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu sprawności muzyczno-ruchowej i ekspresji ciała w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych;

SAD_U04 - Posiada umiejętności w zakresie ruchowej interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne na poziomie odpowiednim do wykorzystania w pracy aktora dramatycznego

Kompetencje społeczne:

K_K02 - rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

K_K03 - łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się;

K_K05 - świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K06 - dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega cały proces pracy w ciągu roku.

Zaliczenie na podstawie zadań muzyczno-ruchowych zleconych do wykonania w trakcie trwania semestru. Ze względu na bardzo zróżnicowany poziom zdolności i umiejętności muzyczno-ruchowych studentów, dokonując oceny prowadzący uwzględnia (oprócz końcowych efektów) indywidualne postępy każdego ze słuchaczy. Ocenie podlegają poszczególne zadania, ale także całokształt pracy i dokonań studenta.

Cykl kształcenia może być zakończony publicznym pokazem.

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Warunkiem zaliczenia jest także frekwencja minimum 50 %.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Magdalena Wajzner-Barska
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Magdalena Wajzner-Barska
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Magdalena Wajzner-Barska
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Magdalena Wajzner-Barska
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.