Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy interpretacji prozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy interpretacji prozy
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zbudowanie umiejętności aktorskiej pracy z tekstem. Studenci powinni swobodnie interpretować tekst w ramach szeroko pojętych zadań aktorskich, a także dogłębnie zrozumieć jego sens i znaleźć odpowiednie środki wyrazu.

Pełny opis:

Studenci opracowują fragmenty tekstów prozatorskich wybranych w porozumieniu z wykładowcą lub przez wykładowcę. Praca ma dwie fazy.

Pierwsza to analiza mająca uzmysłowić złożoność problematyki zawartej w wybranym utworze. Pozwala również wstępnie nakreślić motywację do wypowiedzenia danego tekstu i określić cel, jaki ma zostać osiągnięty.

Druga faza to praktyczna praca, w trakcie której studenci prezentują własne propozycje interpretacji tekstu. Wykładowca w trakcie obu faz pracy wskazuje trafne pomysły i koryguje błędy i niedoskonałości warsztatowe.

Końcowych efektem zajęć jest przygotowanie półgodzinnego przedstawienia.

Literatura:

Wybór literatury w zależności od doboru repertuaru.

K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”, Kraków 2014.

M. A. Czechow „O technice aktora”, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozróżnia rodzaje i gatunki literackie oraz potrafi je scharakteryzować (K_W01, K_W03, K_W06)

2. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu poetyki (K_W01)

3. Student dokonuje samodzielnej analizy treściowej i formalnej utworu (K_W02, K_W03)

Umiejętności:

1. Student posługując się prawdą emocjonalną tworzy aktorska interpretację utworu (K_U01, K_U02)

2. Student samodzielnie potrafi dokonać wyboru środków aktorskich dla najlepszego przekazania zamierzonych treści (K_U06, K_U07)

3. Potrafi nawiązać kontakt z publicznością (K_U11)

4. W pracy stosuje metodę improwizacji, potrafi odejść od zapisanego tekstu (K_U03)

Kompetencje:

1. Zarówno na etapie pracy jak i podczas występów przed publicznością student potrafi efektywnie korzystać ze swojej wyobraźni, intuicji, emocjonalności (K_K05)

2. W trakcie rozwiązywania problemów wykazuje się zdolnością twórczego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się założeń interpretacyjnych (K_K01)

3. Student wykazuje się umiejętnościami komunikacyjnymi, podczas pracy zespołowej jest rozważny w wyrażaniu swoich opinii, wykazuje otwartość na poglądy innych (K_K01, K_K06, K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie publicznego pokazu, w trakcie którego studenci interpretują poszczególne fragmenty tekstu, a także wykazują się umiejętnością zbiorowego działania scenicznego.

Ocenie podlega również całokształt pracy w trakcie semestru oraz umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pacek, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Sławomir Pacek, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bułhak - Rewak, Katarzyna Skarżanka, Zbigniew Zamachowski
Prowadzący grup: Ewa Bułhak - Rewak, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Strączek, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Praca nad wybranym tekstem prozatorskim/opowiadanie,bajka mit/ literatury polskiej i światowej oraz próba analizy i zrozumienia jego sensu i treści.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będziemy się zajmować:

- opracowaniem fragmentu bajki lub baśni w kontekście, i z uwzględnieniem morału wynikającego z fabuły.

- analizą treści i możliwościami jakie stwarza jej alegoryczność, a tym samym będziemy analizować motywacje i cel nadrzędny takiej a nie innej interpretacji.

- prezentacją własnych pomysłów na tekst, i próbą poszukiwania najlepszych rozwiązań dla bohaterów /w bajkach mogą być nimi ludzie, zwierzęta, przedmioty lub zjawiska, które usposabiają typy ludzkie, przeciwstawne poglądy lub cechy charakteru/ nimi i w trakcie mówienia staje się opowiadający je w pierwszej osobie student/ka.

- poprzez swoja interpretację próba zbudowania relacji z innymi opowiadającymi...aż do etapu końcowego jakim jest pokaz egzaminacyjny

jako zbiorowe działanie w zespole.

Literatura:

Baśnie: H.Ch.Andersena, Braci Grim.

Bajki: Pierre Gripari, Jacques Prevet, Eugene Ionesco, Italo Calvino,

Boris Vian, Julio Cortazar, Richard Hughes, Gianni Rodarii. Hannu Makela.

Uwagi:

K_W01 - posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania

K_W03 - zna repertuar związany ze specjalnością studiów

K_W04 - posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

K_W06 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W11 - rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, śpiewie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

SAD_W01 - posiada wiedzę z zakresu kanonu polskiego i światowego dramatu; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania SAD_W02

SAD_U01 - analizuje dowolny tekst dramaturgiczny pod kątem możliwości jego przystosowania dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

K_K01- wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

K_K02 - rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

K_K05 - świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K06 - dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań

K_U02- analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

K_U05 - działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

K_U06 - posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Strączek, Adrian Zaremba
Prowadzący grup: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Strączek, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Jan Englert, Marcin Hycnar, Grzegorz Kwiecień, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Strączek, Adrian Zaremba
Prowadzący grup: Anna Buczek, Marcin Hycnar, Grzegorz Kwiecień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Aleksander Sosiński, Adrian Zaremba
Prowadzący grup: Anna Buczek, Aleksander Sosiński, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)