Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/JOP3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy 3
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty ATM sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści (pisanie recenzji, odgrywanie sceny dramatu, recytacja wiersza i fragmentu prozy).

Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści (pisanie recenzji, odgrywanie sceny dramatu, recytacja wiersza i fragmentu prozy).

Po ukończeniu kursu student rozumie tekst pisany i mówiony o średnim stopniu trudności dotyczący życia codziennego lub artystycznego. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat mu znany i go interesujący. Umie mówić o swoim doświadczeniu i planach na przyszłość. Zna podstawowe pojęcia dotyczące warsztatu aktorskiego w języku angielskim. Potrafi zrozumieć teksty kultury o niskim stopniu trudności. Umie wyrazić opinię na temat dzieła artystycznego i napisać recenzję sztuki teatralnej lub filmu. Potrafi dyskutować, negocjować i rozwiązywać problemy, jakie może napotkać w życiu codziennym i zawodowym. Student zna podstawowe pojęcia związane z prawidłową artykulacją w języku angielskim, takie jak akcent wyrazowy, rytm, intonacja, elizja, upodobnienie i potrafi świadomie ich użyć podczas pracy z tekstem.

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Intermediate. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Fragmenty anglosaskiej literatury pięknej (Charles Dickens, Jane Austen, Ray Bradbury, Charles Bukowski, Robert Frost, William Butler Yeats)

3. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

4. Materiały własne lektorki

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu, student/ka:

W01 orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu anglosaskiego (K_W08)

W02 zna wybrane aspekty wymowy angielskiej w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych w języku angielskim; (K_W06)

W03 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, śpiewie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju (K_W11)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu, student/ka:

U01 posługuje się językiem obcym w zakresie dotyczącym sztuk teatralnych, a w szczególności warsztatu aktorskiego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U10)

U02 tworzy rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi w języku angielskim z zakresu sztuk teatralnych i filmowych w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia (K_U09)

U03 umie pracować w grupie, w tym przy tworzeniu przedsięwzięć artystycznych (K_U05)

Kompetencje

Po ukończeniu kursu, student/ka:

K01 dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

K02 łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się innych osób (K_K03)

K03 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

Ćwiczenie sprawności językowych – rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie, używanie struktur leksykalno-gramatycznych.

Wymagania końcowe – zaliczenie roku:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 25%

Recytacja wiersza, fragmentu prozy, dramatu i piosenki w jęz. angielskim – 25%

Testy cząstkowe, praca pisemna– 25%

Końcowy test zaliczeniowy – 25%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (poziom C1/C1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści.

Pełny opis:

Zajęcia są tematyczne – przy każdym ogólnym temacie poruszane będą kwestie słownictwa, rozwijane będą umiejętności czytania, słuchania, wysnuwania wniosków i formułowania myśli; w przypadku kilkunastu tematów poruszane będą również kwestie gramatyczne w ramach przypomnienia lub wprowadzenia nowych, zaawansowanych struktur. Większość zajęć będzie mieć charakter zajęć CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których wprowadza się słownictwo i gramatykę oraz doskonali umiejętności słuchania i czytania przy okazji omawiania innych tematów (w tym przypadku o tematyce teatralno-filmowej).

Poziom zajęć: zaawansowany

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015, 2018), "Speak Out Upper-Intermediate, Advanced, Advanced Plus. Student’s book", Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa w języku angielskim ("The Guardian", "The New York Times" itp.)

3. Materiały własne lektora.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009), "'How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?': English Pronunciation Practice Book", Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987), "How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues", Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010), "Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study", Garnet Education.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA lektorat - zaliczenie
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (poziom C1/C1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści.

Pełny opis:

Zajęcia są tematyczne – przy każdym ogólnym temacie poruszane będą kwestie słownictwa, rozwijane będą umiejętności czytania, słuchania, wysnuwania wniosków i formułowania myśli; w przypadku kilkunastu tematów poruszane będą również kwestie gramatyczne w ramach przypomnienia lub wprowadzenia nowych, zaawansowanych struktur. Większość zajęć będzie mieć charakter zajęć CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których wprowadza się słownictwo i gramatykę oraz doskonali umiejętności słuchania i czytania przy okazji omawiania innych tematów (w tym przypadku o tematyce teatralno-filmowej).

Poziom zajęć: zaawansowany

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015, 2018), "Speak Advanced, Advanced Plus. Student’s book", Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa w języku angielskim ("The Guardian", "The New York Times" itp.)

3. Materiały własne lektora.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009), "'How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?': English Pronunciation Practice Book", Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987), "How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues", Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010), "Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study", Garnet Education.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kalista
Prowadzący grup: Kamila Kalista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA lektorat - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)