Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/Hfiloz-R3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Student po ukończeniu kursu powinien poznać historię filozofii w stopniu podstawowym, powinien umieć lokalizować w czasie poszczególnych myślicieli i teorie, powinien swobodnie posługiwać się najważniejszymi pojęciami z prezentowanej dziedziny.

Pełny opis:

Program nauczania ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy na temat podstawowych pojęć i teorii filozoficznych, na których ufundowana jest kultura Zachodu.

Semestr zimowy:

1. Początki filozofii Zachodu, presokratycy:

⁃ Tales i początki jońskiej filozofii przyrody

⁃ Heraklit

⁃ Ksenofanes i Eleaci (Parmenides, Melissos, Zenon)

⁃ Atomiści (Leukippos i Demokryt)

2. Sofiści i Sokrates

3. Platon

4. Arystoteles

5. Filozofia hellenistyczna:

⁃ Cynicy

⁃ Sceptycy

⁃ Epikurejczycy

⁃ Stoicy

6. Św. Augustyn

7. Św. Tomasz

8. Renesans

⁃ Machiavelli

⁃ Francis Bacon

⁃ Erazm z Rotterdamu

9. Thomas Hobbes i Jean Jacques Rousseau

10. Renée Descartes

11. David Hume

12. Immanuel Kant

Semestr letni:

13. Transcendentalna filozofia niemiecka

⁃ Gottlob Fichte

⁃ F. W. J. Schelling

14. G. W. F. Hegel

15. Artur Schopenhauer

16. Karl Marks

17. Søren Kierkegaard

18. Friedrich Nietzsche

19. Henri Bergson

20. Psychoanaliza: Siegmund Freud

21. Egzystencjalizm

⁃ Karl Jaspers

⁃ Jean Paul Sartre

22. Fenomenologia

⁃ Edmund Husserl

⁃ Roman Ingarden

23. Filozofia dialogu: Emmanuel Lévinas

24. Hermeneutyka

⁃ Martin Heidegger

⁃ Hans-Georg Gadamer

⁃ Paul Ricoeur

⁃ Luigi Pareyson

Literatura:

1. Podstawowa:

• K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii

• L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie?

• „Filozofia starożytna”, antologia pod red. J. Legowicza

• B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu

• W. Tatarkiewicz, Historia filozofii

• C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia

2. Uzupełniająca:

• Arystoteles, Etyka Nikomachejska

• Św. Augustyn, O państwie bożym

• H. Bergson, Dwie drogi moralności i religii

• R. Descartes, Rozprawa o metodzie

• Epikur, List do Menoikeusa, (w:) Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów

• S. Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy

• H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Gra, symbol, święto

• G. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów

• M. Heidegger, Drogi lasu

• T. Hobbes, Lewiatan

• D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego

• E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii

• I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

• S. Kierkegaard, Pojęcie lęku

• N. Klein, No logo

• K. Marks, Rękopisy społeczno – ekonomiczne

• F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra

• Platon, Państwo

• Platon, Fedon

• J. J. Rousseau, Umowa społeczna

• J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem

• A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna najważniejsze nurty i kierunki filozoficzne, wybrane teorie, wchodzące w zakres filozofii Zachodu od jej narodzin do czasów współczesnych oraz nazwiska czołowych myślicieli KW 02 KW 04

- potrafi wykorzystać klasyczne teorie filozoficzne do analizowania zjawisk współczesnych KW 04

- swobodnie porusza się wśród najważniejszych dzieł z prezentowanej dziedziny KW04

Umiejętności:

- student jest w stanie analizować teksty filozoficzne KU 08

- sprawnie porusza się w obrębie prezentowanej dziedziny oraz posługiwać

się najważniejszymi pojęciami z jej zakresu KU 08

- potrafi samodzielnie prowadzić poszukiwania bibliograficzne i systematyzować posiadane informacje KU 08

- potrafi studiować teksty o wysokim poziomie złożoności KU 08

Kompetencje:

- po zakończeniu kursu student powinien odnosić nabytą wiedzę do życia, posiadać nowe kryteria i umiejętność krytycznego podchodzenia do rzeczywistości KK 06. KK10

- powinien być otwarty na nowe idee.KK 06

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służące budowaniu i rozwijaniu wiedzy studentów w dziedzinie historii filozofii.

Egzamin ustny - 70%

Referat - 15%

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 15%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska
Prowadzący grup: Barbara Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)