Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru powszechnego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTPow2-R2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru powszechnego II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia służą prezentacji najważniejszych zjawisk z historii teatru powszechnego -od połowy XIX do końca XX wieku. Kluczowe zagadnienia omawiane są w kontekście historii politycznej, społecznej i kulturowej, z uwzględnieniem korespondujących z teatrem dzieł literackich, plastycznych, muzycznych. Ze względu na omawiane epoki szczególny nacisk położony jest na przemiany sztuki reżyserii i inscenizacji oraz konwencje i style gry aktorskiej, a także zmieniającą się pozycję tekstu dramatycznego. Historia teatru oglądana jest w dwu perspektywach: ujęciu panoramicznemu czy syntetycznemu, towarzyszy spojrzenie szczegółowe, analityczne, a procesy artystyczne ujęte są w porządku synchronicznym i diachronicznym. . Idąc tym tropem, zajęcia łączą postulaty strukturalizacji i dekonstrukcji z chronologią i semantyką dzieła a równocześnie sięgają psychologii odbioru. Przedmiot kształtuje umiejętność świadomego odczytywaniu różnorakich procesów teatralnych w kontekście tradycji i innowacji.

Pełny opis:

Semestr 3 i 4

1.Przełom naturalistyczny. Antoine. MChatT i Stanisławski.

2.Dramaturgia przełomu: Ibsen, Strindberg, Czechow, Maeterlinck

3.Wielka Reforma w Europie: teoria i praktyka. Craig, Appia, Reinhardt, Piscator, Copeau, Meyerhold, Wachtangow, Tairow, Artaud.

4. Dramaturgia dwudziestolecia międzywojennego: Pirandello, Shaw, Brecht, Giraudoux, O'Neill, Wilder, Majakowski, Claudel.

5. Egzystencjalizm w teatrze: Sartre, Camus.

6. Dramat poetycki: Eliot, Fry.

7. Teatr absurdu: Beckett, Ionesco, Genet, Durrenmatt, Frisch, Pinter, Havel.

8. Młodzi gniewni w Anglii: Osborne, Wesker, Whiting.

10. Wybrane sylwetki najwybitniejszy reżyserów II połowy XX wieku: Vilar, Barrault, Brook, Stein, Strehler, Lubimow, Bergman, Nekrosius.

11. Dramat amerykański: Williams, Miller, Albee.

12. Tzw. druga reforma teatru. Teatry kontrkulturowe i alternatywne.

13.Zjawiska parateatralne: happening, performance.

14 Postmodernizm w teatrze. Wilson, Muller, Pina Bausch.

15. Nowe zjawiska w teatrze i dramacie: niemieccy i angielscy brutaliści. Ostermeier, Castorf, Schlingensief, Marthaler,

16. Przełom postdramatyczny.

Literatura:

Podstawowa:

M. Berthold – „Historia teatru”, Warszawa 1980.

J.R. Brown (red.) – „Historia teatru”, Warszawa 1999.

O. Aslan, "Aktor XX wieku".

K. Braun, "Wielka reforma teatru", Wrocław 1984.

K. Braun, "Druga reforma teatru, Wrocław 1982.

J.L. Styan - "Współczesny dramat", Wrocław 1995

D. Bablet - "Rewolucje sceniczne XX wieku", Warszawa 1980

P. Pavis - "Współczesna inscenizacja" Warszawa 2011

H-Th. Leman - "Teatr postdramatyczny" Kraków 2009

Teksty dramatów wybrane do analizy.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Ma wiedzę z zakresu różnorakich działań teatralnych usytuowanych w porządku historii, stylistyki, konwencji i antropologii kultury

[K_W07, K_W08].

Umiejętności: Posiada umiejętność systematyki i typologii okresu historycznego. Rozpoznaje kierunki i linie rozwojowe teatralnych

gatunków, stylistyk, konwencji. Potrafi samodzielnie analizować i oceniać teksty teatru [K_U09]

Kompetencje społeczne: Świadomie uczestniczy w działaniach teatralnych z rozmaitych obszarów współczesnej kultury. Potrafi je

zdefiniować i ocenić zarówno na planie autonomii projektu artystycznego jak i w perspektywie historycznych przemian [K_K10, K_K02].

Metody i kryteria oceniania:

Wykład+konwersatorium

Praca z tekstem i dyskusja.

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny:

Udział w dyskusji, pisemne prace, egzamin.

Semestr 4 – egzamin (E)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)