Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru powszechnego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTPow1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru powszechnego I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Usytuowanie miejsca teatru w przestrzeniach kulturowych od antyku po przełom XX-XXI wieku. Taka perspektywa służy charakterystyce działań teatralnych na planie teorii sztuki, antropologii, czasu historii i polityki. Obok porządku definiowanych kategorii, analizowanych struktur tekstów teatralnych i literackich, sylwetek twórców – szczególną linię odniesień wyznacza interakcja scena – widownia. Różnorodna materia tych wpływów wskazuje na ramy epoki, kierunki ideowo formalnych przemian, tłumaczy strategię odrzuceń, zaznacza sferę kontynuacji i nowatorstwa. Idąc tym tropem, lektura teatru łączy postulaty strukturalizacji, dekonstrukcji z chronologią i semantyką dzieła a równocześnie sięga psychologii odbioru. W ten sposób przedmiot kształtuje umiejętność analizy i syntezy, świadomość diachronii i synchronii konieczne przy odczytywaniu różnorakich procesów działania teatralnego.

Pełny opis:

Semestr 1

1. Geneza zjawiska teatralizacji. Źródła teatru. Teatra antyczny – plan grecki, plan rzymski.

Tragedia, komedia, dramat satyrowy. Funkcje słowa i pozasłownych środków ekspresji. Język chóru, dialog, monolog – w perspektywie teatru.

2. Teatr Średniowiecza. Przestrzeń religijna – świecka: granice i współzależności. Strategie obrzędu, gry i zabawy. Autonomia działań teatralnych w odbiorze widowni

Literatura:

Podstawowa:

M. Berthold – „Historia teatru”, Warszawa 1980.

J.R. Brown (red.) – „Historia teatru”, Warszawa 1999.

M. Kocur – „Źródła teatru”, Wrocław 2013.

D. Wiles – „Krótka historia przestrzeni teatralnej”, Warszawa 2012.

E.Rozik – „Korzenie teatru”, Warszawa 2011.

J. de Romilly – „Tragedia grecka”, Warszawa 1994.

C. Mic – „Komedia dell’ arte”, Wrocław 1961

Teksty dramatów wybrane do analizy.

Uzupełniająca:

W. B. Worthen – „Dramat między literaturą a przedstawieniem”, Kraków 2013.

K. Pleśniarowicz – „Przestrzenie deziluzji”, Kraków 1996.

„Amalgamaty sztuki” red. J. Limon A. Żukowska, wyd. Słowo/Obraz/Terytoria

J. Limon „Brzmienia czasu”, wyd. Słowo/Obraz/Terytoria

A. Campagnion, „Demon teorii: literatura a zdrowy rozsądek” , wyd. Słowo/Obraz/Terytoria

Efekty uczenia się:

Wiedza: Ma wiedzę z zakresu różnorakich działań teatralnych usytuowanych w porządku historii, stylistyki, konwencji i antropologii kultury [K_W07, K_W08].

Umiejętności: Posiada umiejętność systematyki i typologii okresu historycznego. Rozpoznaje kierunki i linie rozwojowe teatralnych gatunków, stylistyk, konwencji. Potrafi samodzielnie analizować i oceniać teksty teatru [K_U09]

Kompetencje społeczne: Świadomie uczestniczy w działaniach teatralnych z rozmaitych obszarów współczesnej kultury. Potrafi je zdefiniować i ocenić zarówno na planie autonomii projektu artystycznego jak i w perspektywie historycznych przemian [K_K10, K_K02].

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z ćwiczeniami

Praca z tekstem i dyskusja. Referaty.

Analiza przedstawień, wystaw plastycznych.

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny:

Udział w dyskusji, referaty, pisemne prace, egzamin.

Semestr 1 - zaliczenie z oceną (Z+O)

Udział w dyskusji

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela) - 60

Liczba punktów ECTS (wynikająca z godzin kontaktowych z nauczycielem) 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta, wspólne oglądanie spektakli, wystaw plastycznych ) - 30

Liczba punktów ECTS (wynikająca z godzin pracy własnej studenta) - 0,5

Łączna liczba godzin kontaktowych i nie kontaktowych 90

Łączna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)