Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru muzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTMuz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru muzycznego
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z historią musicalu, jako najbardziej popularnej formy teatru muzycznego XX wieku, jak i współcześnie. Zajęcia z historii muzyki popularnej XX wieku w I semestrze dały studentom orientację niezbędną w obserwowaniu rozwoju musicalu. Zakres przekazywanych treści obejmuje definicję gatunku (nie jest ona jednoznaczna, co daje temat do gorącej wspólnej dyskusji), chronologię musicalu nowoczesnego (w latach 1927-2019), a także monograficzne portrety najważniejszych twórców (m.in. Andrew Lloyd Webber). Omawiany jest – obok głównego kursu – rozwój musicalu w Polsce, z nastawieniem na spektakle światowe, wywodzące się z Broadwayu i West Endu, i ich polskie inscenizacje.

Kurs ilustrowany jest nagraniami muzycznymi (gdzie jest to możliwie, czyli w 80-90% w zapisie wideo), które prowadzący omawia ze studentami. Całość materiału wprowadzana jest do zamkniętej grupy na FB (wykładowca i studenci), więc zawsze można wracać do omówionych materiałów.

Literatura:

Podstawowym źródłem informacji o historii musicalu jest Internet, ponieważ daje możliwość zapoznania się z omawianymi spektaklami. Chociaż tylko niewielka część inscenizacji teatralnych z Broadwayu czy West Endu dostępna jest w całości, to do celów edukacyjnych wykorzystujemy zwiastuny (liczne), fragmenty spektakli (przy każdej współczesnej premierze powstaje materiał dla mediów), zaś dodatkowym źródłem wideo są „spektakle w pigułce” prezentowane na dorocznej gali rozdania teatralnych nagród Tony w Nowym Jorku. Osobny temat stanowią ekranizacje znanych musicali – zapoznajemy się z ich fragmentami, co stwarza pole do interesujących dyskusji na temat filmowych adaptacji spektakli teatralnych.

Pośród nielicznych polskich pozycji książkowych poświęconych musicalowi najbliższa programowi jest monografia-leksykon "Ale musicale!”, napisana przez wykładowcę (była to zarazem jego praca doktorska obroniona w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). Polski kontekst oferuje książka Jacka Mikołajczyka „Musical nad Wisłą”, ale kończy się ona na roku 1989, czyli właściwie w przededniu rozkwitu musicali zagranicznych na polskich scenach. Fakultatywnie w trakcie całego kursu wykładowca poleca studentom filmy muzyczne – zwłaszcza, kiedy są one adaptacjami omawianych spektakli.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student powinien wiedzieć, jak wyglądał rozwój musicalu na przestrzeni ostatniego stulecia (a zwłaszcza od połowy XX wieku); powinien umieć odróżniać rodzaje musicali (np. musical typu juke-box)) i rozpoznawać ważniejszych twórców musicali, kompozytorów i autorów tekstów - w zakresie omawianym na zajęciach. Po zakończeniu kursu student powinien być zdolny do samodzielnej analizy wybranych zjawisk (np. musicale według dzieł literackich, musicale z elementami muzyki etnicznej), umieszczając je w kontekście chronologicznym, czyli wobec zjawisk poprzedzających i następujących.

W zakresie wiedzy jest to odróżnianie gatunków i stylów musicalu (oraz charakterystycznych dla danego stylu twórców) na podstawie przyswojonych informacji, ale także dzięki praktycznemu "osłuchaniu", co zapewniły zajęcia oraz baza materiałów w grupie FB. Student rozpoznaje rodzaj teatru muzycznego i umie go zdefiniować, podając jego charakterystyczne cechy. W zakresie umiejętności student potrafi wybrać musical pod kątem swoich umiejętności i preferencji, co zapewni mu udział w odpowiednio dobranych castingach (połączenie dyspozycji wokalnych i tanecznych). Student jest obeznany z repertuarem musicalowym, rozpoznaje musicalową klasykę, zna popularne utwory. Ma świadomość, że powstają zarówno filmy według musicali, jak i musicale według filmów. Proces ten powinien rozbudzić w studentach chęć docierania do oryginałów, a nawet do pierwotnego tworzywa (teatralnego, filmowego czy literackiego).

W zakresie kompetencji ważnym aspektem zajęć jest grupowe (wspólnotowe) tworzenie spektakli. Prowadzący, związany od wielu lat z polską scena musicalową, dzieli się ze studentami obserwacjami praktycznymi, podkreślając, że powstanie musicalu jest wielką pracą zbiorową. Dla studentów aktorstwa zainteresowanych teatrem muzycznym cały kurs jest punktem wyjścia do dalszej zbiorowej pracy.

Reasumując:

W zakresie wiedzy student posiada perspektywę poznawczą i rozumie zależności w zakresie kanonu polskiej i światowej muzyki rozrywkowej XX wieku, a także teatru muzycznego rozumianego jako współczesna scena musicalowa (ostatnie stulecie) – (SAW_W01 P7S_WG Sz). Student zna elementy dzieła muzycznego o formie musicalu (rozumianego jako teatr muzyczny z prymatem fabuły) oraz rozumie ich wzajemne relacje, orientuje się w budowie formalnej utworów w stopniu niezbędnym w pracy aktora wokalisty – (SAW_W03 P7S_WK Sz). Student zna także elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje i orientuje się w budowie formalnej utworów w stopniu niezbędnym do profesjonalnych działań wokalnych – (SAW_W04 P7S_WG Sz). W zakresie rozumienie kontekstu dziedzin sztuki student posiada wiedzę na temat stylów i gatunków współczesnego teatru musicalowego (SAW_W05 P7S_WG Sz), W zakresie umiejętności student potrafi tworzyć rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi z zakresu sztuk muzycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia, także w języku obcym (SAW_U03 P7S_UK H).

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zamkniętej grupy na FB daje wykładowcy możliwość obserwowania aktywności studentów - kto i ile razy otwierał linki, które premierowo prezentowane są na każdych zajęciach (zdarza się, że studenci zaglądają jeszcze przed zajęciami do materiałów zamieszczonych przez wykładowcę, ciekawi nowych tematów). Jest to jednak kryterium dodatkowe, niejako „efekt uboczny” stosowanej techniki. Główne metody dydaktyczne, służące realizacji i weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów uczenia się w grupie, przypisanych do danego przedmiotu, to stopień znajomości prezentowanych materiałów oraz towarzyszącego im wykładu, udział w dyskusji i aktywność na zajęciach. Na zakończenie II semestru wymagany jest esej zaliczeniowy podsumowujący zdobytą wiedzę, ale także umiejętność rozpoznania podstawowych cech musicalu na przykładach.

Aby zaliczyć II semestr student musi znać chronologię rozwoju musicalu w XX wieku z podziałem na gatunki, znać twórców reprezentatywnych dla danego gatunku i ich najważniejsze dzieła oraz posiadać ogólną orientację w repertuarze musicalowym.

Poza tym student musi wykazać się znajomością szerokiej tematyki spektakli musicalowych – od adaptacji literackich, po współczesne komentarze społeczne. Kryterium oceny stanowi znajomość najważniejszych spektakli oraz ich twórców – głównie kompozytorów, ale nie tylko (nacisk kładziony jest przez prowadzącego na innowatorów i na przełomowe dzieła i wydarzenia w historii musicalu). Do zaliczenia przedmiotu student powinien wykazać się ogólną znajomością historii musicalu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich kilku dekad. Prowadzący weryfikuje wiedzę podczas całego semestru, poprzez zachęcanie studentów do dyskusji: co w musicalu danego okresu było nowe, z jakimi wcześniejszymi spektaklami kojarzą się aktualne. Ważna jest świadomość nieograniczonej niemal tematyki przedstawień muzycznych.

W rozmowie indywidualnej oraz w dyskusjach grupowych podkreślana jest zasada "ciągłości": historia musicalu jest nieustającą kontynuacją, twórczym procesem, w którym prawie żadne zjawiska nie znikają bez śladu. Wykładowca wystawia oceny roczne na podstawie: (1) oceny za I semestr, (2) aktywności na zajęciach i (3) pisemnego eseju zaliczeniowego obejmującego kurs historii musicalu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Daniel Wyszogrodzki
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem zajęć jest historia musicalu - gatunku, który w XX wieku zdominował scenę teatru muzycznego. Studenci poznają dzieje gatunku w porządku chronologicznym, od przełomowych spektakli określających formułę musicalu "nowoczesnego", czyli opartego na konkretnej fabule i podporządkowującego wszystkie elementy spektaklu przedstawianej opowieści. Od pionierów - jak "Show Boat" (1927) i dzieła Rodgersa i Hammersteina z lat 40. i 50. - śledzimy rozwój musicalu, który z coraz większą swobodą podejmuje tematy odważne, często kontrowersyjne. Omawiane są przełomowe spektakle, jak „Cabaret”, „Hair”, „A Chorus Line”, „Cats”.

Celem kształcenia w II semestrze jest zapoznanie studentów Wydziału Aktorskiego z historią musicalu. Zakres przekazywanych treści obejmuje okres od ukształtowania się musicalu nowoczesnego po dzień dzisiejszy, ze szczególnym uwzględnieniem przełomowych dla gatunku lat 60. ubiegłego stulecia oraz musicali najnowszych. Osobnym tematem jest musical brytyjski (m.in. Andrew Lloyd Webber), który skutecznie podbija sceny Broadwayu i świata, zwłaszcza od połowy lat 80. Na zakończenie przyglądamy się najnowszym trendom na musicalowych scenach Nowego Jorku i Londynu. Nie tracimy też z oczu sceny krajowej.

Istotnym aspektem nauczania jest uzmysłowienie studentom różnorodności stylistycznej musicalu, a co za tym idzie, różnych wymagań obsadowych w zakresie śpiewu i tańca. Pomoże im to w przyszłości w zdobywaniu ról w musicalach.

Cały kurs, wszystkie zajęcia, ilustrowany jest nagraniami muzycznymi (wszędzie tam, gdzie jest to możliwie, czyli w 80-90% przypadków, są to materiały w zapisie video), które prowadzący omawia ze studentami. Całość materiału wprowadzana jest do zamkniętej grupy na FB (wykładowca i studenci), więc zawsze można wracać do omówionych materiałów. Cały materiał kursu pozostaje w sieci na zawsze.

Literatura:

Podstawowym podręcznikiem historii musicalu jest - jedyna tego typu w języku polskim - książka Daniela Wyszogrodzkiego „Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018” (Wydawnictwo Marginesy, 2018). Ma ona formę leksykonu i zawiera hasła dotyczące większości omawianych spektakli. Lektury dodatkowe: Karwat, Krzysztof „Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki”, Stowarzyszenie Teatralne Entrée, 2011; Kitowski, Sławomir „Musicale, operetki, wodewile… Teatr Muzyczny w Gdyni”, Wydawnictwo Alter Ego, 2008; Kydryński, Lucjan. „Przewodnik operetkowy. Wodewil, operetka, musical”, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 2011; Kydryński, Lucjan „Przewodnik po filmach muzycznych”, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 2000; Marianowicz, Antoni „Przetańczyć całą noc”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979; Mikołajczyk, Jacek „Musical nad Wisłą”, Gliwicki Teatr Muzyczny, 2010; Pinkwart, Sergiusz i Janusz Kruciński „Les Misérables – Narodziny sztuki”, Teatr Muzyczny ROMA, 2011; Sergiusz Pinkwart „Warto marzyć”, TM Roma, 2019; Sokalska, Małgorzata (redakcja) „Opera w kulturze”, Avalon, 2016

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Daniel Wyszogrodzki
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem zajęć jest historia musicalu - gatunku, który w XX wieku zdominował scenę teatru muzycznego. Studenci poznają dzieje gatunku w porządku chronologicznym, od przełomowych spektakli określających formułę musicalu "nowoczesnego", czyli opartego na konkretnej fabule i podporządkowującego wszystkie elementy spektaklu przedstawianej opowieści. Od pionierów - jak "Show Boat" (1927) i dzieła Rodgersa i Hammersteina z lat 40. i 50. - śledzimy rozwój musicalu, który z coraz większą swobodą podejmuje tematy odważne, często kontrowersyjne. Omawiane są przełomowe spektakle, jak „Cabaret”, „Hair”, „A Chorus Line”, „Cats”.

Celem kształcenia w II semestrze jest zapoznanie studentów Wydziału Aktorskiego z historią musicalu. Zakres przekazywanych treści obejmuje okres od ukształtowania się musicalu nowoczesnego po dzień dzisiejszy, ze szczególnym uwzględnieniem przełomowych dla gatunku lat 60. ubiegłego stulecia oraz musicali najnowszych. Osobnym tematem jest musical brytyjski (m.in. Andrew Lloyd Webber), który skutecznie podbija sceny Broadwayu i świata, zwłaszcza od połowy lat 80. Na zakończenie przyglądamy się najnowszym trendom na musicalowych scenach Nowego Jorku i Londynu. Nie tracimy też z oczu sceny krajowej.

Istotnym aspektem nauczania jest uzmysłowienie studentom różnorodności stylistycznej musicalu, a co za tym idzie, różnych wymagań obsadowych w zakresie śpiewu i tańca. Pomoże im to w przyszłości w zdobywaniu ról w musicalach.

Cały kurs, wszystkie zajęcia, ilustrowany jest nagraniami muzycznymi (wszędzie tam, gdzie jest to możliwie, czyli w 80-90% przypadków, są to materiały w zapisie video), które prowadzący omawia ze studentami. Całość materiału wprowadzana jest do zamkniętej grupy na FB (wykładowca i studenci), więc zawsze można wracać do omówionych materiałów. Cały materiał kursu pozostaje w sieci na zawsze.

Literatura:

Podstawowym podręcznikiem historii musicalu jest - jedyna tego typu w języku polskim - książka Daniela Wyszogrodzkiego „Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018” (Wydawnictwo Marginesy, 2018). Ma ona formę leksykonu i zawiera hasła dotyczące większości omawianych spektakli. Lektury dodatkowe: Karwat, Krzysztof „Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki”, Stowarzyszenie Teatralne Entrée, 2011; Kitowski, Sławomir „Musicale, operetki, wodewile… Teatr Muzyczny w Gdyni”, Wydawnictwo Alter Ego, 2008; Kydryński, Lucjan. „Przewodnik operetkowy. Wodewil, operetka, musical”, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 2011; Kydryński, Lucjan „Przewodnik po filmach muzycznych”, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 2000; Marianowicz, Antoni „Przetańczyć całą noc”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979; Mikołajczyk, Jacek „Musical nad Wisłą”, Gliwicki Teatr Muzyczny, 2010; Pinkwart, Sergiusz i Janusz Kruciński „Les Misérables – Narodziny sztuki”, Teatr Muzyczny ROMA, 2011; Sergiusz Pinkwart „Warto marzyć”, TM Roma, 2019; Sokalska, Małgorzata (redakcja) „Opera w kulturze”, Avalon, 2016

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Daniel Wyszogrodzki
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem zajęć jest historia musicalu - gatunku, który w XX wieku zdominował scenę teatru muzycznego. Studenci poznają dzieje gatunku w porządku chronologicznym, od przełomowych spektakli określających formułę musicalu "nowoczesnego", czyli opartego na konkretnej fabule i podporządkowującego wszystkie elementy spektaklu przedstawianej opowieści. Od pionierów - jak "Show Boat" (1927) i dzieła Rodgersa i Hammersteina z lat 40. i 50. - śledzimy rozwój musicalu, który z coraz większą swobodą podejmuje tematy odważne, często kontrowersyjne. Omawiane są przełomowe spektakle, jak „Cabaret”, „Hair”, „A Chorus Line”, „Cats”.

Celem kształcenia w II semestrze jest zapoznanie studentów Wydziału Aktorskiego z historią musicalu. Zakres przekazywanych treści obejmuje okres od ukształtowania się musicalu nowoczesnego po dzień dzisiejszy, ze szczególnym uwzględnieniem przełomowych dla gatunku lat 60. ubiegłego stulecia oraz musicali najnowszych. Osobnym tematem jest musical brytyjski (m.in. Andrew Lloyd Webber), który skutecznie podbija sceny Broadwayu i świata, zwłaszcza od połowy lat 80. Na zakończenie przyglądamy się najnowszym trendom na musicalowych scenach Nowego Jorku i Londynu. Nie tracimy też z oczu sceny krajowej.

Istotnym aspektem nauczania jest uzmysłowienie studentom różnorodności stylistycznej musicalu, a co za tym idzie, różnych wymagań obsadowych w zakresie śpiewu i tańca. Pomoże im to w przyszłości w zdobywaniu ról w musicalach.

Cały kurs, wszystkie zajęcia, ilustrowany jest nagraniami muzycznymi (wszędzie tam, gdzie jest to możliwie, czyli w 80-90% przypadków, są to materiały w zapisie video), które prowadzący omawia ze studentami. Całość materiału wprowadzana jest do zamkniętej grupy na FB (wykładowca i studenci), więc zawsze można wracać do omówionych materiałów. Cały materiał kursu pozostaje w sieci na zawsze.

Literatura:

Podstawowym podręcznikiem historii musicalu jest - jedyna tego typu w języku polskim - książka Daniela Wyszogrodzkiego „Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018” (Wydawnictwo Marginesy, 2018). Ma ona formę leksykonu i zawiera hasła dotyczące większości omawianych spektakli. Lektury dodatkowe: Karwat, Krzysztof „Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki”, Stowarzyszenie Teatralne Entrée, 2011; Kitowski, Sławomir „Musicale, operetki, wodewile… Teatr Muzyczny w Gdyni”, Wydawnictwo Alter Ego, 2008; Kydryński, Lucjan. „Przewodnik operetkowy. Wodewil, operetka, musical”, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 2011; Kydryński, Lucjan „Przewodnik po filmach muzycznych”, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 2000; Marianowicz, Antoni „Przetańczyć całą noc”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979; Mikołajczyk, Jacek „Musical nad Wisłą”, Gliwicki Teatr Muzyczny, 2010; Pinkwart, Sergiusz i Janusz Kruciński „Les Misérables – Narodziny sztuki”, Teatr Muzyczny ROMA, 2011; Sergiusz Pinkwart „Warto marzyć”, TM Roma, 2019; Sokalska, Małgorzata (redakcja) „Opera w kulturze”, Avalon, 2016

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Daniel Wyszogrodzki
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Daniel Wyszogrodzki
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Wyszogrodzki
Prowadzący grup: Daniel Wyszogrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)