Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomen teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/F/FT-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fenomen teatru
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przy pomocy narzędzi teatralnych odkrywanie przestrzeni znaczeniowej słowa teatr.

Pełny opis:

Fenomen teatru to kurs -rozmowa w trakcie którego przy pomocy narzędzi teatralnych studentki i studenci odkrywają własne definicje podstawowych dla ich rozpoczynającej się edukacji aktorskiej słów: akademia, teatr, aktor/ka, widz/ka, scena, przestrzeń gry, gra teatralna, gra aktorska, reżyser/ka, autor/ka, tekst dramatyczny, scenariusz, etiuda, postać, działanie aktorskie, technika aktorska, pamięć, wyobraźnia, urzeczywistnienie, powtórzenie, próba, improwizacja, spektakl, performans, hepening, którymi dzieląc się ze sobą w toku pracy dążą do odnalezienia ich wspólnych, najprostrzych definicji akceptowalnych dla wszystkich.

Literatura:

Literaturą pomocniczą w toku zajęć będą „O technice aktorskiej” Michaiła Czechowa oraz. „6 pierwszych lekcji aktorstwa” Ryszarda Bolesławskiego.

Efekty uczenia się:

K_W05 W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy aktora jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania

K_W06 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W08 posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, technik tanecznych, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu

K_U08 samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych

K_K10 analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie,

Metody i kryteria oceniania:

Celem zajęć jest uświadomienie sobie przez uczestniczki i uczestników własnej wizji przyszłego zawodu, drogi, którą chcą obrać w jego poznawaniu i uprawianiu, roli świadomości przebiegu procesu nauki rzemiosła aktorskiego oraz procesu twórczego i ich konsekwencji dla wyborów życiowych i twórczych artysty/ki, rozpoznanie w sobie granicy między życiem a teatrem. Dlatego jedynym sposobem oceny jest samoocena, która następuje każdorazowo po przeprowadzonym ćwiczeniu oraz samoocena końcowa, która jest pisemną odpowiedzią na zadane przez prowadzącego pytania nakierowujące na oczekiwane efekty zajęć. Umiejętności, które uczestniczki i uczestnicy powinni posiąść w trakcie kursu to świadome uruchamianie procesu wyobraźni, urzeczywistnienia i powtórzenia oraz każdorazowa analiza prowadząca do świadomej samooceny.

Praktyki zawodowe:

Czteroetapowe ćwiczenie koncentracyjne Michaiła Czechowa jako narzędzie uruchamiania wyobraźni. Wypowiadanie wyobrażonego w świadomie skomponowanej formie w ściśle określonym czasie. Urzeczywistnianie własnego wyobrażenia w formie mini-scen z pomocą partnerek/ów w celu sprawdzenia klarowności swoich komunikatów i ich sensu.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Przy pomocy narzędzi teatralnych odkrywanie przestrzeni znaczeniowej słowa teatr.

Pełny opis:

Fenomen teatru to kurs -rozmowa w trakcie którego przy pomocy narzędzi teatralnych studentki i studenci odkrywają własne definicje podstawowych dla ich rozpoczynającej się edukacji aktorskiej słów: akademia, teatr, aktor/ka, widz/ka, scena, przestrzeń gry, gra teatralna, gra aktorska, reżyser/ka, autor/ka, tekst dramatyczny, scenariusz, etiuda, postać, działanie aktorskie, technika aktorska, pamięć, wyobraźnia, urzeczywistnienie, powtórzenie, próba, improwizacja, spektakl, performans, hepening, którymi dzieląc się ze sobą w toku pracy dążą do odnalezienia ich wspólnych, najprostrzych definicji akceptowalnych dla wszystkich.

Literatura:

Literaturą pomocniczą w toku zajęć będą „O technice aktorskiej” Michaiła Czechowa oraz. „6 pierwszych lekcji aktorstwa” Ryszarda Bolesławskiego.

Uwagi:

Celem zajęć jest uświadomienie sobie przez uczestniczki i uczestników własnej wizji przyszłego zawodu, drogi, którą chcą obrać w jego poznawaniu i uprawianiu, roli świadomości przebiegu procesu nauki rzemiosła aktorskiego oraz procesu twórczego i ich konsekwencji dla wyborów życiowych i twórczych artysty/ki, rozpoznanie w sobie granicy między życiem a teatrem.

Umiejętności, które uczestniczki i uczestnicy powinni posiąść w trakcie kursu to świadome uruchamianie procesu wyobraźni, urzeczywistnienia i powtórzenia oraz każdorazowa analiza prowadząca do świadomej samooceny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)