Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny teatr lalek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/WTrL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny teatr lalek
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem VI
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Najciekawsze spektakle teatru lalek na świecie - obejrzenie zapisów i rozmowa.

Pełny opis:

Obejrzenie 13-14 współczesnych spektakli lalkowych wybitnych twórców teatru lalek głównie spoza Polski; ich analiza w kontekście kulturowym, historycznym, repertuarowym, technologicznym i artystycznym. Wybrane spektakle reprezentują różne gatunki, konwencje, style i techniki lalkarskie, adresowane są do różnych odbiorców. To spektakle m.in. Hoichi Okamoto, Neville'a Trantera, Yngvild Aspeli, Fabrizio Montecchi, Dudy Paivy, Franka Soehnle...

Literatura:

Internet, nagrania własne, literatura uzależniona od konkretnych spektakli.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie

T_W01 Podstawowe zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego;

T_W04 metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej

T_W05 podstawowe linie rozwojowe w historii teatru oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami

T_W06 możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego

T_W07 środki ekspresji w teatrze ożywionej formy, posiada wiedzę z zakresu możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin (w tym najnowszych trendów);

T_W08 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w teatrze (w ujęciu całościowym), oraz rozwojem technologicznym w dziedzinie teatru lalek

T_W09 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego;

T_W12 istotę procesów kulturowych posiada umiejętność rozpoznawania wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok, obszarów i warstw społecznych;

W zakresie umiejętności student potrafi

T_U01 dysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację

T_U12 tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną

T_U14 przyswoić sobie formy zachowań związane z tymi występami publicznymi w kontekście prezentacji dokonań artystycznych

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do

T_K01 wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

semestr kończy się zaliczeniem z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Najciekawsze spektakle teatru lalek na świecie - obejrzenie zapisów i rozmowa.

Pełny opis:

Wśród analizowanych spektakli, dzieła takich artystów:

1. Duda Paiva

2. Frank Soehnle

3. Hoichi Okamoto

4. Philipe Genty

5. Yngvild Aspeli

6. Nevile Tranter

- rozmowa o współczesnym lalkarstwie

- jeden z najciekawszych spektakli polskich bieżacego sezonu

Literatura:

Internet, strony www artystów i teatrów, wortale teatralne i prasa.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dąbrowska, Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Karolina Dąbrowska, Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Obejrzenie 13-14 współczesnych spektakli lalkowych wybitnych twórców teatru lalek głównie spoza Polski; ich analiza w kontekście kulturowym, historycznym, repertuarowym, technologicznym i artystycznym. Wybrane spektakle reprezentują różne gatunki, konwencje, style i techniki lalkarskie, adresowane są do różnych odbiorców. To spektakle m.in. Hoichi Okamoto, Neville'a Trantera, Yngvild Aspeli, Fabrizio Montecchi, Dudy Paivy, Franka Soehnle...

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)