Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika pracy z aktorem w planie lalkowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/TPZASL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika pracy z aktorem w planie lalkowym
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Na podstawie, wspólnej z reżyserem, analizy materiału literackiego, lub innej inspiracji, zbudowania obrazu postaci scenicznej, oraz przełożenia tego obrazu na konkretny wygląd postaci, spełniającej zadania postawione przez reżysera. Pomoc w konstruowaniu przestrzeni scenicznej spełniającej wymagania koncepcji reżyserskiej

Pełny opis:

W semestrze zimowym celem przedmiotu jest zakres prac obejmujący zadania polegające na przygotowaniu lalek do realizacji niewielkiego zdarzenia scenicznego, realizowanego w technikach tradycyjnych, zgodnie z założeniami reżyserskimi.

W semestrze letnim zakłada się twórczy udział w kreowaniu zdarzenia scenicznego o rozbudowanej konstrukcji realizowanego środkami teatru lalek.

Na etapie prac analitycznych i koncepcyjnych zajęcia mogą odbywać się zdalnie.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Zenobiusz Strzelecki - Polska plastyka Teatralna

Kierunki scenografii współczesnej

Współczesna scenografia polska

Denis Bablet - Rewolucje sceniczne XX wieku

Henryk Jurkowski - Dzieje teatru lalek wyd. 2014

Przemiany ikonosfery

Metamorfozy teatru lalek

Janusz Degler - Wprowadzenie do nauki o teatrze T - III

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

- zna elementy dzieła scenicznego; zna repertuar związany ze specjalnością studiów (T_W01,T_W02); metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej (T_W04)

W zakresie umiejętności (U) student:

- wykorzystać nabyte doświadczenia w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania

swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności (T_U04);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (T_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy kończy egzamin na który składa się:

- ocena procesu prowadzącego do efektu końcowej prezentacji

- ocena ostatecznego efektu pracy nad przygotowanymi scenami lalkowymi

- ocena prezentacji scenicznej utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Semestr letni kończy egzamin w formie pokazu.

Ocenie podlega:

- proces prowadzacy do ektu końcowej prezentacji

- umiejętność wkorzystania doświadczeń poprzedniego semestru

- ostateczny efekt pracy nad przygotowanymi scenami lalkowymi

- prezentacja sceniczna utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)