Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie. Dramat klasyczny - projektowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/SR03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie. Dramat klasyczny - projektowanie
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w narzędzia niezbędne do analizy zagadnień teatralnych pod kątem towarzyszenia w konstruowaniu scenariuszy i egzemplarzy reżyserskich zawierających koncepcję widowiska teatralnego. Celem jest również aktywne uczestniczenie w temacie podejmowanym przez studentów reżyserii poprzez uzupełnienie o aspekt plastycznej narracji. W efekcie powstały egzemplarz powinien spełniać możliwości realizacyjne w warunkach teatralnych.

Pełny opis:

Po wybraniu materiału będącego przedmiotem analizy (dramat klasyczny/dramat współczesny lub motyw wywiedziony z literatury czy innego źródła będącego podstawą pracy semestralnej) przy użyciu odpowiednich narzędzi interpretacyjnych takich jak:

a. analiza historyczna

b. analiza psychologiczna

c. analiza filozoficzna

d. analiza antropologiczna

e. analiza kluczem psychoanalizy Freuda

f. analiza kluczem psychologii głębi Junga i jego kontynuatorów

studentka/student przedstawi stan swoich badań analitycznych, które będą się wiązały z opracowywaną koncepcją realizacji reżyserskiej i w takim kształcie złoży się na pełny opis egzemplarza reżyserskiego. Możliwa jest praca nad własnym projektem będącym teatralną koncepcją teatralnej konwencji opowiadania obrazem. Możliwie szeroki kontekst badawczy podczas pracy analitycznej znajdzie referencję w syntetycznym opisie końcowym.

Zajęcia mogą odbywać się w formule online w sytuacjach uniemożliwiających spotkanie stacjonarne.

Literatura:

C.G. Jung, Archetypy i symbole.

Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy.

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne.

M. Wais, Ścieżki baśni.

W. Propp, Morfologia bajki.

H. Jurkowski, Dramaturgia teatru lalek.

H. Jurkowski, Antologia tekstów.

E. Barba, Ziemia popiołu i diamentów.

J. Grotowski, Teatr ubogi.

Ubersfeld, Czytanie teatru.

K. Braun, Przestrzeń teatralna.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii.

Z. Strzelecki, Konwencje scenograficzne.

T. Kantor, Pisma.

A. Kulawik, Poetyka.

Arystoteles, Poetyka.

J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Potęga mitu

M. Leyko (red.) M. Bartosiak (red.), Kulturowe konteksty dramatu współczesnego

V. Sajkiewicz (red.), E. Wąchocka (red.),Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie

Literatura uzupełniająca zostanie wybrana indywidualnie, w zależności od tematu analitycznego

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

jest wyposażony w rzetelne podstawy wiedzy na temat kodów i znaków kulturowych służących do interpretacji materiału literackiego, malarskiego oraz muzycznego, służących pracy nad egzemplarzem reżyserskim - R W2

dysponuje narzędziami do posługiwania się wiedzą w przestrzeni kontekstu historycznego, filozoficznego, literackiego w zderzeniu z interpretacją i przetwarzaniem na język teatralny materiału wykorzystywanego do tworzenia koncepcji teatralnych - R W3

wykazuje się znajomością stylów gry aktorskiej i konwencji teatralnych niezbędnych do tworzenia komunikatu scena – widownia - R W5

posiada umiejętność rozpoznawania wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok w kontekście interpretowania materiału przygotowywanego pod egzemplarz reżyserski - R W12

W zakresie umiejętności (U) student:

rozumie istotę konstrukcji egzemplarza reżyserskiego, samodzielnie ocenia materiał wybrany pod pracę nad koncepcją teatralną - R U2

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie koncepcji przedstawienia zawartej w egzemplarzu reżyserskim - R U4

opanował efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają doskonalenia warsztatu pisania i opracowywania egzemplarzy reżyserskich - R U9

nabył doświadczenia w realizowaniu własnych koncepcji etiud i spektakli w wyniku swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności - R U10

umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat własnych koncepcji teatralnych związanych z tworzonym egzemplarzem reżyserskim - R U14

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

umie podejmować samodzielną prace, wykazując się przy tym: zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji, rozwijaniem idei i formułowaniem krytycznej argumentacji - R K1

jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzystania wyobraźni i intuicji w zakresie interpretowania materiału analizowanego pod egzemplarz reżyserski jak również w sytuacji obrony i prezentowania koncepcji teatralnej - R K2

wykazuje zdolność podjęcia samooceny - R K3

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zaangażowanie w pracę poprzez realizowanie zadań stawianych przez prowadzącego oraz rozszerzanie pola badawczego poprzez własne poszukiwania. Praca semestralna w postaci eksplikacji dotyczącej koncepcji plastycznej stanowi podstawę zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Konrad Dworakowski, Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia, Konrad Dworakowski, Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau, Rafał Szumski
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia, Rafał Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)