Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie. Literatura dla dzieci i młodzieźy - projektowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/SR01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie. Literatura dla dzieci i młodzieźy - projektowanie
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym mają na celu wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu scenografa teatru lalek w zakresie wstępnego przygotowania i opisania we współpracy ze studentem kierunku reżyserii koncepcji plastycznej przyszłego spektaklu teatralnego skierowanego do odbiorcy dziecięcego/młodzieżowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć seminaryjnych studentki kierunku technologia teatru lalek współpracują ze studentami kierunku reżyserii w ramach tworzenia koncepcji plastycznych opisanych w egzemplarzach reżyserskich spektakli skierowanych do widza dziecięcego/młodzieżowego.

Wyrobienie narzędzi niezbędnych do współpracy scenografa z reżyserem - słuchania, zadawania pytań, wchodzenia w dialog, proponowania rozwiązań - jest nadrzędnym celem zajęć seminaryjnych.

Zadaniem studentek jest dostarczenie reżyserom inspiracji ikonograficznych, zaprojektowanie przestrzeni, kostiumów, rekwizytów, animantów, jeśli to konieczne - także multimediów. Szczególny nacisk zostanie położony na dobór formy spójnej z treścią i interpretacją utworu zaproponowaną przez reżysera, pozwalającej jednocześnie wykorzystać środki wyrazu teatru lalek.

Równolegle do pracy nad scenograficznymi koncepcjami spektakli skierowanych do widza dziecięcego/młodzieżowego, w procesie zajęć konwersatoryjnych omawiane będą teksty źródłowe z zakresu antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, wiedzy o teatrze, performatyki, historii sztuki, psychologii . Bibliografię uzupełnią materiały audiowizualne prezentowane podczas zajęć. Interpretacja tych tekstów ma ułatwić studentkom konieczne w zawodzie scenografa poruszanie się po świecie humanistyki, poszukiwanie kontekstów pogłębiających interpretację branego na warsztat materiału oraz budowanie złożonych znaczeniowo i estetycznie narracji wizualnych.

Literatura:

1. Olga Tokarczuk, „Czuły narrator” (wykład noblowski) w: „Czuły narrator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020,

2. Roland Barthes, „Światło obrazu. Uwagi o fotografii” (fragmenty), Wydawnictwo KR, Warszawa 1995,

3.. Richard Schechner, „Performatyka. Wstęp” (fragmenty dot. liminalności i dramatu społecznego), Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006,

5. Johan Huizinga, „Homo ludens” (fragmenty), Czytelnik, Warszawa 1985,

6. Roger Caillois, „Gry i ludzie” (fragmenty), Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997

7. Jacek Rybarkiewicz "Architektura pola kreacji teatralnej" Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- zna podstawowe zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego (T_W01),

- rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz dysponuje podstawową wiedzą, która pozwoli mu na zbudowanie kontekstu historycznego i kulturowego w dziele teatralnym (T_W03),

- zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (T_W06),

- zna wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego (T_W09);

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi dysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację (T_U01),

- potrafi zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (T_U02),

- umie współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych (T_U07),

- umie słuchać współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny (T_U08);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób (T_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia (zal.) przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz stworzenie we współpracy ze studentem/studentami kierunku reżyserii koncepcji plastycznej przedstawienia. Mile widziany jest udział w obronach egzemplarzy przez studentów reżyserii, nie jest on jednak warunkiem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski, Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)