Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba i modelowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/RIM-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rzeźba i modelowanie
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Przedmitoy podstawowe TTL
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praktyczne poznanie wybranych technik rzeźbiarskich w celu zdobycia umiejętności operowania formą przestrzenną. Nauka wykorzystywania różnych materiałów w celu realizacji elementów scenicznych. Kształcenie świadomości i umiejętności plastycznych technologa sceny.

Pełny opis:

Semestr I

Projektowanie i realizacja formy reliefowej w oparciu o zasadę modułu.

Semestr II

Realizacja formy przestrzennej w oparciu o doświadczenia i model zrealizowany w semestrze pierwszym. Rozwinięcie zagadnienia na bazie materiałów alternatywnych(adekwatnych do realizacji scenograficznych). Wprowadzenie multiplikacji modułu i polichromii.

Literatura:

1. E. Rettelbusch. Podręcznik Stylów, Wydawnictwo Arkady, 2013

2. O. Jones, Ornament, Wydawnictwo Arkady, 2008

3. „ Sztukatorstwo”, Z. Wolski, WSiP, 1990

1. „Tajemnica Teatru Lalek”, H. Sych, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2010

2. XYMENA, X, Zaniewska,: Bernardinum, 2015

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 Zna metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej T_W04

 Zna środki ekspresji w teatrze ożywionej formy, posiada wiedzę z zakresu możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin (w tym najnowszych trendów) T_W07;

 Zna problematykę związaną z technologiami stosowa-nymi w teatrze (w ujęciu całościowym), oraz rozwojem technologicznym w dziedzinie teatru lalek T_W08

W zakresie umiejętności (U) student:

 Potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w trakcie realizacji prac artystycznych; T_U03

 Potrafi realizować własne działania artystyczne w oparciu swobodne i niezależne wykorzystanie wyobraźni i intuicji; T_U05

 Potrafi współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych; T_U07

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Gotów jest do podejmowania samodzielnych, niezależnych prac artystycznych, wykazując się przy tym:

 zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji,

 wykorzystywanie nabytej wiedzy w procesie twórczym,

 umiejętnością kreacji artystycznej w warunkach ograniczonego dostępu do informacji

 inspirowaniem i organizowaniem procesu doskonalenia u partnerów scenicznych; T_K04

Metody i kryteria oceniania:

I sem. - Zaliczenie

II sem. - Zaliczenie z oceną

Ocena projektów i ich realizacji w trwałym materiale

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Małgorzata Tarasewicz-Wosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)