Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru lalek II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/HTL2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru lalek II
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z historią światowego lalkarstwa od czasów antycznych do dnia dzisiejszego. W sytuacja wyjątkowych możliwość prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach online.

Przedmiot obejmuje 3 semestry:

1 - Teatr lalek w Polsce i na świecie w ostatnich dekadach,

2 - Historia teatru lalek od antyku do końca XX wieku,

3 - Historia teatru lalek w Polsce.

Pełny opis:

I. Współczesny teatr lalek w Polsce i na świecie:

1. Wprowadzenie – plan pracy, wymagania, omówienie zaliczeń; refleksja nt. nazewnictwa i wydarzeń lalkarskich w ostatnich miesiącach

2. Lalka nova – nowe spojrzenie na dzieje lalkarstwa z perspektywy ostatnich dekad

3. Teatr instytucjonalny (na przykładzie Polski) – nowa kategoria organizacji teatru w II połowie XX wieku

4. Wilkowski, Dorman, Serafinowicz, Dziedziul, Tomaszuk – wybitni twórcy polskiego lalkarstwa

5. Teatry niezależne w Polsce

6. Wybitni lalkarze końca XX-początku XXI wieku: różne drogi do lalkarstwa (m.in. szkolnictwo lalkarskie)

7. Frank Soehnle (Niemcy)

8. Hoichi Okamoto (Japonia)

9. Neville Tranter (Holandia)

10. Duda Paiva (Brazylia)

11. Ilka Schönbein (Niemcy)

12. Plexus Polaire i Yngvild Aspeli (Norwegia)

13. Zero en Conducta (Hiszpania)

14. Polscy twórcy ostatnich dekad

15. Młode pokolenia lalkarzy

II. Historia europejskiego lalkarstwa:

1. Źródła i pochodzenie teatru lalek

2. Lalkowy teatr antyczny

3. Teatr mechaniczny automaty – animatroniksy (od Herona, Jacquet-Drozów, teatrum mundi do animatroniksów i lalkarstwa cyfrowego)

4. Mim – misterium

5. Komedia dell’arte

6. Angielscy komedianci

7. Opera marionetkowa

8. Komedia uliczna

9. Lalkarstwo wędrowne

10. Schyłek tradycyjnego lalkarstwa

11. Nowe trendy i Wielka Reforma

12. Rewia lalkowa XIX/XX

13. Papa Schmid i w stronę dzieci

14. Modernizm i lalki

15. Teatr artystyczny I poł. XX wieku (Brann, Teschner, Skupa, Puhonny… )

III. Historia teatru lalek w Polsce (XV-XXI)

1. Wprowadzenie do dziejów polskiego teatru lalek (okresy, przełomy, epoki, formy teatru)

2. Łątka w rękach komediantów

3. Polacy w Europie, Norblin i awans lalkarstwa

4. Teatr mechaniczny

5-6. Szopka

8. Szopka satyryczna

9. Lalki w Polsce w I połowie XX wieku

10. Wojna i lalki

11. Jarema, Ryl, Kilian-Stanisławska i Obrazcow

12. Wilkowski – Kilian

13. Dorman – Serafinowicz – Dziedziul: nowy teatr dla dzieci/dorosłych

14. Wrocław – Białystok

15. Których twórców lalkarzy musimy pamiętać

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jurkowski H., Dzieje teatru lalek. T. 1 – Od antyku do „belle epoque”, T. 2 – Od modernizmu do współczesności, Teatr im. Andersena, Lublin 2014;

2. Jurkowski H., Metamorfozy teatru lalek w XX wieku, Errata, Warszawa 2002;

3. Jurkowski H., Moje pokolenie. Twórcy polskiego teatru lalek II połowy XX wieku, POLUNIMA, Łódź 2006;

4. Waszkiel M., Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000, AT, Warszawa 2012;

5. Waszkiel M., Teatr lalek w dawnej Polsce, AT, Warszawa 2018;

6. Wiśniewska M., Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022.

Literatura uzupełniająca:

7. IMPULSY. MAPOWANIE NOWEGO TEATRU LALEK / IMPULSES. MAPPING THE NEW PUPPET THEATRE, pod red. /edited by M.Kocur, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, Wrocław 2022;

- Encyclopedie mondiale des Arts de la Marionnette, UNIMA, L’Entretemps, Montpelier 2009 (wersja internetowa angielska, francuska, hiszpańska: https://wepa.unima.org)

- czasopismo „Teatr Lalek”

- Internet, wortale teatralne

- liczne wydawnictwa poszczególnych teatrów lalek

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie

T_W01 Podstawowe zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego;

T_W04 metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej

T_W05 podstawowe linie rozwojowe w historii teatru oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami

T_W06 możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego

T_W07 środki ekspresji w teatrze ożywionej formy, posiada wiedzę z zakresu możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin (w tym najnowszych trendów);

T_W08 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w teatrze (w ujęciu całościowym), oraz rozwojem technologicznym w dziedzinie teatru lalek

T_W09 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego;

T_W12 istotę procesów kulturowych posiada umiejętność rozpoznawania wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok, obszarów i warstw społecznych;

W zakresie umiejętności student potrafi:

T_U01 dysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację

T_U12 tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną

T_U14 przyswoić sobie formy zachowań związane z występami publicznymi w kontekście prezentacji dokonań artystycznych

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

T_K01 wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

Sem 1 - zaliczenie - na podstawie obecności i aktywności oraz rozmowy indywidualnej lub pracy pisemnej na zadany temat;

Sem. 2 - zaliczenie na ocenę - na podstawie obecności i aktywności oraz rozmowy indywidualnej lub pracy pisemnej na zadany temat;

Sem. 3 - egzamin na podstawie rozmowy indywidualnej lub pracy pisemnej.

Ocena egzaminacyjna jest sumą ocen po każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Trzeci semestr zajęć z historii teatru lalek poświęcony dziejom polskiego lalkarstwa.

Pełny opis:

III. Dzieje lalkarstwa polskiego:

1. Wprowadzenie

2. Łątka

3. Komedianci – Polacy w Europie

4. Norblin i awans lalkarstwa

5. Teatr mechaniczny i schyłek

6.-7. Szopka

8. Szopka satyryczna

9.-10. Teatr dla dzieci w pierwszej poł. XX wieku

11. Wojna i lalki

12-13. Lalkarstwo po 1945

14. Dawniej i dziś (podsumowanie)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jurkowski H., Dzieje teatru lalek. T. 1 – Od antyku do „belle epoque”, T. 2 – Od modernizmu do współczesności, Teatr im. Andersena, Lublin 2014;

2. Jurkowski H., Metamorfozy teatru lalek w XX wieku, Errata, Warszawa 2002;

3. Jurkowski H., Moje pokolenie. Twórcy polskiego teatru lalek II połowy XX wieku, POLUNIMA, Łódź 2006;

4. Waszkiel M., Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000, AT, Warszawa 2012;

5. Waszkiel M., Teatr lalek w dawnej Polsce, AT Warszawa 2018;

Literatura uzupełniająca:

- Encyclopedie mondiale des Arts de la Marionnette, UNIMA, L’Entretemps, Montpelier 2009;

- wersja internetowa Światowej Encyklopedii Lalkarskiej https://wepa.unima.org

- H. Jurkowski, Łątki, osóbki, jasełka, „Pamiętnik Teatralny” 1987, z. 1-2

- Teatr lalek w literaturze polskiej. Antologia, PT 1987, z. 1-2

- A. Sajkowski, Hieronim Radziwiłł, PT 1962, z. 3-4

- M. Waszkiel, Teatr Kuparenki, PT 1996, z. 1-2

- D. Całka, Marii Weryho teatr prywatny, „Kwartalnik Teatralny” 2002, nr 1

- J. Michalik, Dzieje teatr w Krakowie, t. 5, cz. 2 (126-133)

- Kott J., Bunraku i Kabuki albo o naśladownictwie, w: tegoż, Kamienny potok, Nowa 1981;

- czasopismo „Teatr Lalek”

- Internet, wortale teatralne

- liczne wydawnictwa poszczególnych teatrów lalek

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Pełny opis:

III. Dzieje lalkarstwa polskiego:

1. Wprowadzenie – plan pracy, wymagania, omówienie egzaminu końcowego; refleksja nt. wydarzeń lalkarskich w ostatnich miesiącach

2. Rewia lalkowa – nowy gatunek końca XIX-XX wieku (zamknięcie poprzedniego semestru)

3. Lalka stara – lalka nowa ; propozycja nowego podziału dziejów lalkarstwa

4. Łątka, kukiełka, marionetka, pacynka, jawajka, animant – nazewnictwo polskiego lalkarstwa

5. Komedianci – lalkarze wędrowni i Polacy w Europie

6. Norblin i awans lalkarstwa w Polsce

7. Teatr mechaniczny i schyłek

8. Szopka

9. Szopka satyryczna

10. Teatr dla dzieci – teatry stałe

11. Przełom Wielkiej Reformy Teatru

12. Lalkarstwo międzywojnia

13. Środowisko

14. Wojna i lalki

15. Teatr instytucjonalny i przemiany po 1989

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dąbrowska, Marta Rau, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Karolina Dąbrowska, Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Pełny opis:

III. Historia teatru lalek w Polsce (XV-XXI)

1. Wprowadzenie do dziejów polskiego teatru lalek (okresy, przełomy, epoki, formy teatru)

2. Łątka w rękach komediantów

3. Polacy w Europie, Norblin i awans lalkarstwa

4. Teatr mechaniczny

5-6. Szopka

8. Szopka satyryczna

9. Lalki w Polsce w I połowie XX wieku

10. Wojna i lalki

11. Jarema, Ryl, Kilian-Stanisławska i Obrazcow

12. Wilkowski – Kilian

13. Dorman – Serafinowicz – Dziedziul: nowy teatr dla dzieci/dorosłych

14. Wrocław – Białystok

15. Których twórców lalkarzy musimy pamiętać

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)