Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WF-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników zajęć.

Wzmocnienie i utrzymanie jak najwyższego poziomu sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Umiejętności szybkiego przygotowania organizmu do stawianych wyzwań.

Ergonomia i estetyka ruchu.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współćwiczących.

Pogłębianie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych.

Gotowość do pracy zdalnej , on-line.

Pełny opis:

Wzmocnienie i utrzymanie jak najwyższego poziomu sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Rozbudzenie świadomości ciała i jego biodynamiki. Zmuszenie do przełamywania barier i indywidualnych zachowań. Wyrobienie u ćwiczących refleksu, zaufania do partnera, współpracy w zespole, odpowiedzialności, samoasekuracji, samokontroli, wyczucia rytmu, orientacji przestrzennej. Poprawienie estetyki ruchu, wyrobienie systematyczności. Przygotowanie bazy wyjściowej do zadań w zawodzie.

Semestr I

1. Rozbudzenie świadomości ciała.

2. Podstawy systemu filozoficzno – oddechowego Hata – Joga

3. Zwiększenie ruchomości poszczególnych stawów

4. Ćwiczenia kształtujące

5. Ćwiczenia równoważne

6. Oswajanie z wysokością

7. Ćwiczenia w pozycjach odwróconych : zwisach, w staniu na przedramionach, w staniu na rękach, barku i w świecy.

8. Ćwiczenia zwiększające siłę z przyborami.

9. Ćwiczenia korekcyjne

10. Ćwiczenia zwinnościowe

11. Aerobic

Semestr II

1. Ćwiczenia skocznościowe

2. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne

3. Ćwiczenia mimiki plastycznej

4. Ćwiczenia koordynacyjne z przyborami

5. Ćwiczenia zwiększające szybkość reakcji

6. Ćwiczenia rozciągające – streching

7. Łyżwiarstwo

Literatura:

1. Górecki „Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora” tom 1,2. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury Warszawa 1985r.

2. M. Michalska „Hata Joga dla wszystkich” Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1974r.

3. K. Barański K. Winnicka „ Gimnastyka sportowa” Sport i Turystyka Warszawa 1968 r.

4. K. Barański, D. Janowski, A. Mazur, B. Morzycki „Technika i metodyka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych” Wyd. AWF 1971r

1. „Fitness i Wellness Kondycja, sprawność ,zdrowie” Charles B. Corbin, William R. Cobin, Gregory J. Walk, Karen A. Welk Copyright 2007.

2. „Ćwiczenia z piłką” Świat książki 2007 Warszawa Chrissie Gallagher – Mundy

3. „Joga . Równowaga wewnętrzna połączona z harmonią ciała, duszy i umysłu” Christina Brown Copyright 2006 Parragon Books Ltd.

4. „Pilates. Energia, fitness i zgrabna sylwetka” Copyright 2006 Parragon Books Ltd.

5. “Atlas treningu siłowego” Federic Delawier, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2007

6. Strony internetowe poświęcone sprawności fizycznej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA (W) absolwent zna i rozumie ):

-R-W01 - zna elementy dzieła scenicznego,

- R-W06 - metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej żywego planu,

- R-W08- możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu, w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego,

- R - W09 - środki ekspresji w teatrze ożywionej formy ,posiada wiedzę z zakresu możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin ( w tym najnowszych trendów)

UMIEJĘTNOŚCI (U ) absolwent potrafi :

-R_U03 świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w trakcie realizacji prac artystycznych;

-R_U05 tworzyć w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu/scenariusza;

R_U06 podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania, planowania i realizacji swoich prac artystycznych;

R_U10 opanować ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) - absolwent jest gotów do

R_K01 wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

R_K02 samooceny;

R_K07 wykorzystania mechanizmów psychologicznych w celu uzyskania

jak najlepszego efektu,

R_K10 efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy:

− pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

− negocjowania i organizowania,

− integracji z innymi osobami w różnych przedsięwzięciach kulturalnych,

prezentowania skomplikowanych zadań w przystępny sposób,

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczny sprawdzian z nauczonych i doskonalonych umiejętności ruchowych, oraz ocena dyscypliny i obecności na zajęciach. Ocena aktywności w trakcie zajęć, i poprawności wykonywanych ćwiczeń. Ocena postępu. Ocena umiejętności współpracy.Zaliczenie na podstawie obecności i odbytych sprawdzianów, oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

I sem. - Zaliczenie

II sem. - Zaliczenie

Zaliczenie na podstawie odbytych sprawdzianów oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników zajęć.

Pełny opis:

Wzmocnienie i utrzymanie jak najwyższego poziomu sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Rozbudzenie świadomości ciała i jego biodynamiki. Zmuszenie do przełamywania barier i indywidualnych zachowań. Wyrobienie u ćwiczących refleksu, zaufania do partnera, współpracy w zespole, odpowiedzialności, samoasekuracji, samokontroli, wyczucia rytmu, orientacji przestrzennej. Poprawienie estetyki ruchu, wyrobienie systematyczności. Przygotowanie bazy wyjściowej do zadań aktorskich w żywym planie, a także do pracy z lalką czy w masce.

1. Ćwiczenia zwiększające pojemność płuc i ruchomość klatki piersiowej.

2. Ćwiczenia z przyrządami gimnastycznymi.

3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne:

- skoki przez przeszkody

- skok zawrotny przez skrzynię

- przeskok kuczny przez skrzynię

- przeskok chyłkiem przez skrzynię

- wychwyt z karku na materacu

- wychwyt z głowy na 4 częściach skrzyni

- wychwyt z karku przez partnera

- mostek ze stania na rękach

- przerzut w przód

- salto w przód

- rundak

4. Obwody wytrzymałościowe.

5. Ćwiczenia ze współćwiczącym.

6. Doskonalenie koordynacji ruchowej.

7. Przewroty w przód synchroniczne

8 Przerzuty łączone bokiem

9. Układy ćwiczeń wolnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: forma zaliczenia zależy od etapu studiów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników zajęć.

Wzmocnienie i utrzymanie jak najwyższego poziomu sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Umiejętności szybkiego przygotowania organizmu do stawianych wyzwań.

Ergonomia i estetyka ruchu.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współćwiczących.

Pogłębianie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych.

Gotowość do pracy zdalnej , on-line.

Pełny opis:

Wzmocnienie i utrzymanie jak najwyższego poziomu sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Rozbudzenie świadomości ciała i jego biodynamiki. Zmuszenie do przełamywania barier i indywidualnych zachowań. Wyrobienie u ćwiczących refleksu, zaufania do partnera, współpracy w zespole, odpowiedzialności, samoasekuracji, samokontroli, wyczucia rytmu, orientacji przestrzennej. Poprawienie estetyki ruchu, wyrobienie systematyczności. Przygotowanie bazy wyjściowej do zadań w zawodzie.

Semestr II

1. Ćwiczenia skocznościowe

2. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne

3. Ćwiczenia mimiki plastycznej

4. Ćwiczenia koordynacyjne z przyborami

5. Ćwiczenia zwiększające szybkość reakcji

6. Ćwiczenia rozciągające – streching

7. Łyżwiarstwo

Literatura:

1. Górecki „Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora” tom 1,2. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury Warszawa 1985r.

2. M. Michalska „Hata Joga dla wszystkich” Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1974r.

3. K. Barański K. Winnicka „ Gimnastyka sportowa” Sport i Turystyka Warszawa 1968 r.

4. K. Barański, D. Janowski, A. Mazur, B. Morzycki „Technika i metodyka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych” Wyd. AWF 1971r

1. „Fitness i Wellness Kondycja, sprawność ,zdrowie” Charles B. Corbin, William R. Cobin, Gregory J. Walk, Karen A. Welk Copyright 2007.

2. „Ćwiczenia z piłką” Świat książki 2007 Warszawa Chrissie Gallagher – Mundy

3. „Joga . Równowaga wewnętrzna połączona z harmonią ciała, duszy i umysłu” Christina Brown Copyright 2006 Parragon Books Ltd.

4. „Pilates. Energia, fitness i zgrabna sylwetka” Copyright 2006 Parragon Books Ltd.

5. “Atlas treningu siłowego” Federic Delawier, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2007

6. Strony internetowe poświęcone sprawności fizycznej.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)