Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika pracy z aktorem II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/TPzA2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika pracy z aktorem II
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Kształcenie umiejętności: samodzielnej analizy tekstu dramatycznego, dokonania jego podziału na mniejsze części stanowiące wyraźnie wydzielone cząstki dramaturgiczne; formułowania podstawowych (kierunkowych) „zadań aktorskich” w stosunku do poszczególnych „postaci scenicznych” przeprowadzania powyższych „zadań aktorskich” w procesie praktycznego reżyserowania niewielkiego fragmentu dramatu (sceny).

Pogłębienie umiejętności zdobytych przez studenta w trakcie realizowania przedmiotu Technika pracy z aktorem na roku II.

Pełny opis:

Praktyczna współpraca ze studentami kierunku aktorskiego oraz z aktorami zawodowymi na wybranym materiale literackim, adaptacji, lub scenariuszu własnym

metoda omówień reżyserskich konkretnych prób i sposób prowadzenia tychże omówień, formułowanie uwag aktorskich

wyreżyserowanie dwudziestominutowej formy teatralnej w postaci etiud, scen lub jednoaktówek.

Literatura:

Konstanty Stanisławski: "Moje życie w sztuce"

Konstanty Stanisławski: "Praca aktora nad sobą" cz. I i II.

Zygmunt Hübner: "Sztuka reżyserii"

Peter Brook: "Pusta przestrzeń"

Peter Brook: "Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych 1946-1987"

Lektury związane z aktualnymi tematami realizowanych przez studentów tematów w poszczególnych semestrach (lista ustalana każdorazowo dla każdego semestru)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Zna zasady analizy tekstu dramatycznego (R_W07)

Zna metody pracy z aktorami (R_W05)

W zakresie umiejętności (U) student:

Samodzielnie zbiera pełne kompendium wiedzy na temat wybranego utworu dramatycznego wraz z jego uwarunkowaniami historycznymi i tekstularnymi; przedstawia i uzasadnia dokonanie takiego a nie innego wyboru (R_U02) Samodzielnie analizuje tekst dramatyczny i prezentuje analizę pozostałej grupie studentów (R_U06, R_U07))

Formułuje i przedstawia aktorom „zadania aktorskie” na niewielkich fragmentach materiału dramatycznego. (R_U04)

Wykazuje się umiejętnością bieżącego dokonywania korekt w działaniach aktorów w trakcie przeprowadzanych przez siebie prób (R_U08)

W zakresie kompetencji społecznych (K):

Samodzielnie przeprowadza swoje zamierzenia reżyserskie w niewielkiej grupie aktorów (R_K01)

Komunikatywnie przedstawia aktorom swe koncepcje i postulaty (R_K03) Umiejętnie prowadzi dyskusje na temat przyjętych przez siebie rozwiązań scenicznych (R_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Sem V - zaliczenie z ocena

Sem VI i egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Michalik, Marta Rau
Prowadzący grup: Bogdan Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Magdalena Turna
Prowadzący grup: Magdalena Turna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)