Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/TM-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika mowy
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

zagadnień wyrazistej mowy:

świadomego i umiejętnego posługiwania się głosem, polegającym na koordynacji oddechu – fonacji , emisji, rezonansu – artykulacji oraz na sprawności, poprawności wymawianiowej i wyrazistości mowy.

wrażliwości słuchowej na wypowiadane słowo: umiejętności samokontroli słuchowej oraz umiejętności korekty własnych błędów.

umiejętności stosowania zasad poprawnej i wyrazistej mowy.

swobodnego posługiwania się warsztatowymi środkami ekspresji w zakresie wyrazistej mowy oraz umiejętności kreatywnego dostosowania ich do różnorodnych potrzeb artystycznych.

2. Wspieranie studenta w nabywaniu i w rozwijaniu umiejętności warsztatowych oraz inspirowanie go do nieustającego rozwoju, samokształcenia

Pełny opis:

Ćwiczenia warsztatowe z zakresu zagadnień wyrazistej mowy.

III Semestr, IV Semestr.

1. Ćwiczenia relaksacyjne i aktywizujące fizycznie. Ćwiczenia aparatu oddechowego. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia emisyjne, rezonansu.

2. Ćwiczenia usprawniające i utrwalające wymowę (artykulację, brzmienie ) głosek (samogłosek, spółgłosek) oraz grup tych głosek w: sylabach, logatomach, wyrazach, zdaniach i tekstach dykcyjnych.

a) Ćwiczenia korygujące niewyrazistości wymowy,

dopasowane do indywidualnych potrzeb studenta.

1. Ćwiczenia z tekstem (zdania i teksty dykcyjne, teksty literackie).

usprawniające wymowę (artykulację, brzmienie) i utrwalające zasady poprawnej i wyrazistej mowy.

rozwijające sprawność i wyrazistość wymawianiową w oparciu o teksty zawierające nagromadzenie grup spółgłoskowych wewnątrz wyrazu i na pograniczu wyrazów.

rozwijające środki ekspresji z zakresu wyrazistej mowy, w obrębie: akcentu, intonacji, frazowania, rytmu, tempa mówienia, barwy, dynamiki (nośności, siły, natężenia ) głosu.

Istnieje możliwość pracy online.

Literatura:

1. „Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny”, pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2012.

2. M. Walczak – Deleżyńska „Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej.” Wrocław 2004.

3. D. Michałowska „O polskiej wymowie scenicznej”, PWST, Kraków 2006.

4. B. Toczyska „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk 2010.

1. K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą” cz. II, PWST Kraków 2010.

2. M.A. Czechow „O technice aktora”, Kraków 1995.

3. K. Linklater „Uwolnij swój głos”, PWST Kraków 2012.

4. B. Wieczorkiewicz „Sztuka mówienia”, Warszawa 1980.

5. B. Toczyska „Głośno i wyraźnie”, Gdańsk 2007.

6. B. Toczyska „Sarabanda w chaszczach”, Gdańsk 2006.

7. B. Tarasiewicz „Mówię i śpiewam świadomie”, Kraków 2006.

8. J. D. Bednarek „Ćwiczenia wyrazistości mowy”, Wrocław 2005.

9. M. Lombardo „ Przewodnik po starannej polszczyźnie z ćwiczeniami”, Warszawa 1988.

10. M. Kotlarczyk „Sztuka żywego słowa”, Lublin 2010

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

zna budowę i funkcjonowanie aparatu mowy oraz zasady umiejętnego posługiwania się głosem w wyrazistej mowie (R_W08)

zna zasady wymowy (artykulacji, brzmienia), normy wymawianiowe oraz środki ekspresji artystycznego przekazu z zakresu wyrazistej mowy (R_W09)

W zakresie umiejętności (U) student:

sprawnie posługuje się aparatem mowy i koordynuje czynniki (właściwa postawa ciała, oddech – fonacja, emisja, rezonans – artykulacja) kształtujące głos oraz wyrazistą mowę; w zakresie norm wyrazistej mowy wykazuje poprawność i sprawność wymowy(artykulacji, brzmienia) w kontekstach fonetycznych zawierających nagromadzenie trudności wymawianiowych; operuje środkami ekspresji w obrębie: akcentu, intonacji, frazowania, rytmu, tempa mówienia, barwy, dynamiki (nośności, siły, natężenia )głosu

podejmuje samodzielną pracę nad rozwijaniem umiejętności warsztatowych (R_UO9)

posługuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu wyrazistej mowy w formach prezentacji scenicznej (R_U14)

posługuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu wyrazistej mowy współdziałając z innymi osobami w ramach prac zespołowych; słucha współpracowników i wykorzystuje ich uwagi w trakcie realizacji wspólnych prac twórczych (R_UO8)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student :

wykazuje świadomość własnych niewyrazistości, błędów w zakresie mowy i dąży do ich korekty (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

III Semestr : Zaliczenie

IV Semestr : Zaliczenie

Zaliczenie kolejnych semestrów na podstawie:

pracy w trakcie wykonywania ćwiczeń warsztatowych przeprowadzanych na zajęciach oraz wypracowanych w domu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Iwona Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Iwona Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)