Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminiarium reżyserskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminiarium reżyserskie III
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok IV sem VIII
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności przygotowania profesjonalnego egzemplarza reżyserskiego, który mógłby posłużyć mu w realizacji spektaklu dyplomowego w zawodowych teatrach lalkowych. Zajęcia są kontynuacją nauczania z poprzedniego roku.

Dodatkowo w trakcie zajęć student powinien posiąść pełen zakres wiedzy dotyczący finansowych, marketingowych oraz prawnych aspektów zawodu reżysera.

Pełny opis:

Wybór tekstu, reżyserska analiza tekstu, przygotowanie zarysu inscenizacji.

Opracowanie eksplikacji reżyserskiej

Precyzyjne określenie zadań dla zespołu aktorskiego, scenografa, kompozytora i innych możliwych współtwórców spektaklu.

W trakcie dwóch semestrów, w różnej kolejności, i w zależności od indywidualnych predyspozycji, oczekiwań, potrzeb i osobowości danego studenta, opracowywane będą egzemplarze reżyserskie w oparciu o wybrane teksty.

Literatura:

1. L. Schiller, Wykształcenie reżysera

2. W. Szulczyński – Reżyseria teatralna

3. Teorie współczesnego teatru - red. K. Puzyna

1. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą

2. F. Lang – O działaniu scenicznym

3. I. Sławińska – Teatr w myśli współczesnej

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Znając tradycyjną i współczesną dramaturgię /w tym sztuki dla dzieci/ potrafi wybrać interesujące teksty.(R_W4)

Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu literatury pisanej na potrzeby teatru. Zna też możliwości pozyskiwania nowych tekstów. (R_W1)

Posiada wiedzę na temat prawnych, marketingowych i finansowych aspektów zawodu reżysera( R_W8)

W zakresie umiejętności (U) student:

Potrafi opracować scenariusz widowiska teatralnego nie tylko w oparciu o dramaty. Umie na potrzeby teatru czerpać inspirację z prozy, poezji i innych form literackich; potrafi też dramaturgicznie wykorzystać pozasłowne środki wyrazu (R_U1, R_U4)

Potrafi przeanalizować dany tekst, odkryć wpisane w tekst przesłanie lub odczytać je na nowo, znaleźć interesującą, adekwatną formę inscenizacyjną, określić zasadnicze zwrotne punkty dramaturgiczne, połączyć z wizją plastyczną; student potrafi zaadaptować tekst prozatorski na potrzeby sceny (R_U2)

Potrafi w formie krótkiej prezentacji zainteresować słuchaczy swoim przedsięwzięciem.(R_U12, R_U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Pracuje samodzielnie przygotowując i opisując nowatorskie realizacje teatralne (R_K1)

Potrafi twórczo dyskutować na temat zaprojektowanego przez siebie spektaklu, bronić swojej wizji, ale umie też zaakceptować krytyczne opinie po to, żeby umiejętnie wykorzystać je w ewentualnych zmianach koncepcyjnych (R_K3, R_K5)

Metody i kryteria oceniania:

Sem VI - zaliczenie z oceną

Sem VIII i egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)