Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 2. Wolny wybór

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR08
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 2. Wolny wybór
Jednostka: Kierunek RTL rok IV
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok IV sem VIII
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, stanowiące podsumowanie trwającego cztery semestry cyklu, mają na celu wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu reżysera w zakresie wstępnego przygotowania i opisania koncepcji przyszłego spektaklu teatralnego opartego na dowolnym materiale.

Pełny opis:

Pierwszy etap pracy na seminarium stanowi wybór materiału. Przedmiotem twórczego namysłu może być zarówno tekst skierowany do widza dziecięcego, jak i dorosłego, proza bądź dramat, tekst klasyczny lub współczesny, a także zbiór tekstów albo temat, który wymaga literackiego opracowania.

Na przestrzeni zajęć prowadzone są rozmowy na temat wybranego materiału, omawiane szeroko rozumiane konteksty dotyczące jego tematyki, tła obyczajowego, biografii autora, kulturowych odniesień. Podczas dyskusji, w których biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć wyłania się ogólna koncepcja przedstawienia. Celem jest stworzenie twórczej, obfitej w znaczenia wypowiedzi, a nie jedynie zaprojektowanie scenicznego przeniesienia tekstu literackiego.

Kiedy wyklarują się kierunki interpretacji wybranego materiału u poszczególnych studentów, do współpracy zaproszone zostaną uczestniczące w zajęciach studentki kierunku Technologia Teatru Lalek. Studenci obu kierunków zobowiązani będą do odbywania spotkań w poszukiwaniu inspiracji wizualnych, a docelowo - wspólnej wizji plastycznej przedstawienia. Wyrobienie narzędzi niezbędnych do współpracy reżysera z osobami odpowiedzialnymi za warstwę wizualną spektaklu jest jednym z celów zajęć seminaryjnych na semestrze VIII.

Podlegający ocenie egzemplarz reżyserski powinien składać się z części badawczej zawierającej analizę materiału literackiego (bądź tematu) oraz towarzyszących mu kontekstów kulturowych oraz części interpretacji reżyserskiej składającej się z eksplikacji idei spektaklu, stworzenia planu zdarzeń, wyznaczenia miejsca i czasu akcji, określenia grupy docelowej odbiorców spektaklu, nazwania napędzającego fabułę konfliktu, opisu środków wyrazu scenicznego właściwych dla przekazania wyznaczonej idei (m.in. scenografia, kostiumy, animanty, muzyka, ruch sceniczny), a także przygotowanie scenariusza spektaklu.

Równolegle do pracy nad reżyserskimi koncepcjami spektakli, w procesie zajęć konwersatoryjnych omawiane będą teksty źródłowe z zakresu antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, wiedzy o teatrze, performatyki, historii sztuki, psychologii a także reportażu. Bibliografię uzupełnią materiały audiowizualne prezentowane podczas zajęć. Refleksja teoretyczna będzie stanowiła kontynuację rozważań prowadzonych na semestrze V i VI. Interpretacja wybranych tekstów ma ułatwić studentom konieczne w zawodzie reżysera poruszanie się po świecie humanistyki, poszukiwanie kontekstów pogłębiających interpretację branego na warsztat materiału oraz budowanie złożonych znaczeniowo i estetycznie narracji.

Literatura:

Dobór lektur podstawowych będzie zależny od decyzji studentów dotyczących materiału, nad którym rozpoczną pracę.

Lektury uzupełniające, stanowiące kontynuację ogólnohumanistycznych rozważań z poprzednich semestrów:

1. Zbigniew Majchrowski, „Dziady jako arcy- „dzieło w ruchu”, w: „Cela Konrada”, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998,

2. Leszek Kolankiewicz, „Zmarli śpieszą, gdzie ich guślarz woła” w: „Dziady. Teatr Święta zmarłych”, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020,

3. Tadeusz Kantor, „Teatr Śmierci” w: „Pisma”, Ossolineum, Kraków 2005,

4. Marek Pieniążek, „Akt twórczy jako mimesis: Dziś są moje urodziny - ostatni spektakl Tadeusza Kantora” (fragmenty), Universitas, Kraków 2005,

5. Erica Fischer-Lichte, „Estetyka performatywności” (fragmenty dot. obecności i reprezentacji), Księgarnia Akademicka, Kraków 2008,

6. Jean Baudrillard, „Symulakry i symulacja” (fragmenty), Sic! Warszawa 2005,

7. Józef Opalski, „Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie” (fragmenty), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006,

8. Denis Diderot, „Paradoks o aktorze” w: „Paradoks o aktorze i inne utwory”, Czytelnik, Warszawa 1958,

9. Mariusz Szczygieł, „Nie ma”, Dowody na Istnienie, Warszawa 2018.

Materiały audiowizualne:

1. „Dziś są moje urodziny” reż. Tadeusz Kantor,

2. „Życie i śmierć Mariny Abramovic według Boba Wilsona” reż. Giada Colagrande,

3. „Wszystko na sprzedaż” reż. Andrzej Wajda,

4. „Wyjście przez sklep z pamiątkami” reż. Banksy.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- rozumie rozszerzone zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego (R_W01),

- rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz dysponuje poszerzoną wiedzą, która pozwoli mu na zbudowanie kontekstu historycznego i kulturowego w dziele teatralnym (R_W04),

- zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (R_W08),

- rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego (R_W11),

- rozumie istotę procesów kulturowych, posiada umiejętność rozpoznawania wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok, obszarów i warstw społecznych (R_W14);

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi dysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację (R_U01),

- potrafi zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza, samodzielnie ocenić tekst literacki i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (R_U02),

- umie wykorzystać nabyte doświadczenia w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności (R_U04),

- potrafi współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych; pełnić wiodącą rolę w pracy w grupie (R_U07),

- umie słuchać współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny (R_U08),

- potrafi tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (R_U12);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest gotowy na sformułowanie konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób (R_K03),

- jest gotowy do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą (R_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, napisanie egzemplarza reżyserskiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony tegoż egzemplarza podczas ustnego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin
Skrócony opis:

Zadaniem w ramach przedmiotu "Seminarium reżyserskie. Wolny wybór" jest reżyserskie opracowanie tekstu oraz stworzenie koncepcji przedstawienia na podstawie dowolnego utworu literackiego, tekstu kultury, dzieła, inspiracji czy zagadnienia. Sugerowany przez pedagoga kierunek wyboru determinowany jest jedynie zamierzeniem, by praca mogła stać się propozycją reżyserską możliwą do zrealizowania w ramach spektaklu dyplomowego, debiutu lub spektaklu stanowiącego konkretną propozycję dla wybranego teatru lub podmiotu twórczego. Sugerowane środki wyrazu mieścić się powinny w szeroko pojętym obszarze teatru formy, przez który rozumieć należy zarówno teatr plastyczny, teatr ruchu, teatr lalek, teatr wizualny oraz wszelkie odmiany łączące w sobie różnorodność języka teatru operującego znakiem, metaforą i obrazem.

Pełny opis:

Zadaniem w ramach przedmiotu "Seminarium reżyserskie. Wolny wybór" jest reżyserskie opracowanie wybranego samodzielnie tematu, oraz stworzenie koncepcji przedstawienia na podstawie dowolnego utworu literackiego, tekstu kultury, dzieła, inspiracji czy zagadnienia. Sugerowany przez pedagoga kierunek wyboru determinowany jest jedynie zamierzeniem, by praca mogła stać się propozycją reżyserską możliwą do zrealizowania w ramach spektaklu dyplomowego, debiutu lub spektaklu stanowiącego konkretną propozycję dla wybranego teatru lub podmiotu twórczego. Sugerowane środki wyrazu mieścić się powinny w szeroko pojętym obszarze teatru formy, przez który rozumieć należy zarówno teatr plastyczny, teatr ruchu, teatr lalek, teatr wizualny oraz wszelkie odmiany łączące w sobie różnorodność języka teatru operującego znakiem, metaforą i obrazem.

W ramach przedmiotu student/ka dokona niezbędnych dla realizacji przedstawienia prac koncepcyjnych wedle następującej kolejności: wybór tekstu lub tematu, analiza, stworzenie kontekstu historyczno-literackiego, interpretacja tekstu, wybór języka realizacji, opracowanie autorskiej koncepcji przedstawienia dramatu na wybranej przez siebie (hipotetycznie) scenie.

Analiza:

W ramach pracy reżyserskiej nad dramatem klasycznym student ma za zadanie:

dokonać reżyserskiej analizy tekstu lub tematu przez co rozumieć należy:

-odczytanie sensów i kontekstów oraz określenie miejsca tekstu/tematu w kontekście literackim i kulturowym

-analiza postaci i ich wzajemnych relacji

-odczytanie poetyki tekstu

-analiza dramaturgi tekstu, interpretacja zdarzeń i metafor

-określenie punktów zwrotnych, punktu kulminacyjnego i pointy

-określenie kontekstu historycznego i/lub współczesnego

-interpretacja znaków i metaforyki

-samodzielne odszukanie tekstów literackich i opracowań tematu oraz ich lektura i analiza

-porównanie własnych wniosków z powyższymi tekstami, oraz poszerzenie kontekstu poprzez odniesienia i interpretacje w nich zawarte

Kontekst kulturowy:

-analiza biograficzna, sytuująca tekst i autora w określonym kontekście kultury, w tym w szczególności kontekście teatru i literatury

-samodzielny wybór i analiza tekstów literackich dotyczących wybranego tekstu/tematu analiza dzieł wybranych dziedzin sztuki poszerzająca kontekst kulturowy i estetyczny

Interpretacja reżyserska:

-odczytanie wątków, znaczeń i metafor

-analiza metafory pod kątem jej możliwości narracyjnych, w tym szczególności narracji wizualnej i scenicznej

-odczytanie kontekstu historycznego, współczesnego, społecznego i psychologicznego dzieła/tematu

-określenie adresata

-określenie osobistego stosunku do tekstu

-określenie własnych asocjacji i skojarzeń dotyczących treści, formy, estetyki i filozofii

Wizja:

-zbudowanie koncepcji przedstawienia w oparciu o powyższe etapy pracy

-określenie założeń adaptacyjnych i dramaturgicznych. Wybór scen, wątków, zdarzeń, narracji

-określenie postaci, ich charakterów znaczeń i relacji w oparciu o pozyskaną wiedzę i własną ich interpretację

-stworzenie wizji spektaklu obejmujące koncepcję sceniczną

-określenie języka spektaklu z uwzględnieniem teatru formy jako jego podstawowego komponentu narracyjnego

-zbudowanie metaforyki spektaklu w oparciu o własną, samodzielną interpretację treści dramatu

-opis przykładowych rozwiązań scenicznych

-wybór przykładowych scen i rozwiązań opisujących realizację metafory scenicznej

-określenie założeń dotyczących treści, formy oraz estetyki

-stworzenie podstawowych zadań scenograficznych, muzycznych i choreograficznych w oparciu o przygotowaną wizję spektaklu

Efektem pracy nad dramatem będzie stworzenie eksplikacji reżyserskiej obejmującej interpretację i analizę tekstu, wizję spektaklu, określenie języka i estetyki spektaklu oraz zaplanowanie zadań dla scenografa/ki, kompozytora/ki i aktorów. Eksplikacja powinna zawierać także koncepcję dramaturgiczną zrealizowaną w formie opisu lub szkicu adaptacji.

Literatura:

W związku z założeniem przedmiotu, stanowiącym o wysokim kryterium wolności wyboru i samodzielności, pedagog pozostawia literaturę wyborowi studenta. Wybrane pozycje mogą być zasugerowane przez pedagoga w trakcie zajęć na podstawie już dokonanego wyboru.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)