Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PZ-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok V sem IX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem praktyki jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności, ułatwiających zatrudnienie, szczególnie przez poszerzenie i weryfikację umiejętności zdobytych w uczelni

Zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia

Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach i rozwijanie umiejętności ich wykorzystywania

Kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki

Rozwój postawy zawodowej

Pełny opis:

Praktyki mogą przyjąć formę:

współpracy z instytucjami teatralnymi oraz teatrami nieinstytucjonalnymi – statystowanie, asystentura, praca związana z obsługą działań artystycznych;

pomocy w działaniach organizacyjnych związanych z cyklem produkcyjnym i promocyjnym przedstawienia teatralnego oraz działań związanych z eksploatacją spektaklu w konfrontacji z publicznością;

pomocy i uczestnictwa w przygotowaniu wszelkich działań artystycznych wychodzących poza program nauczania na kierunku reżyseria;

prowadzenia działalności artystycznej, pedagogicznej lub popularyzatorskiej w instytucjach publicznych, placówkach kultury, instytucjach oświatowych;

udziału w programach radiowych, filmowych, telewizyjnych oraz pracach dziennikarskich i menadżerskich;

udziału w międzynarodowych programach i praktykach zawodowych.

Literatura:
Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

ma poszerzoną wiedzę na temat specyfiki pracy reżysera, a także na temat funkcjonowania sceny; R_W9,R_W10,R_W13

ma poszerzoną wiedzę na temat etapów pracy w teatrze R_W6, R_W7,

W zakresie umiejętności (U) student:

student ma zaawansowane umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów R_U4,

świadomie posługuje się techniką i technologią teatru lalek R_U3

współpracuje z innymi osobami w ramach prac zespołowychR_U6

słucha współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny R_U 7

samodzielnie rozwija umiejętności warsztatowe R_U8, R_U9

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

samodzielnie i kreatywnie korzysta ze swojej wyobraźni, intuicji, emocjonalności; adaptuje się do nowych i zmieniających się okoliczności, kontroluje swoje zachowania związane z publicznymi prezentacjami; R_K2

potrafi współpracować w ramach wspólnych projektów i doskonali umiejętności w zakresie pracy w zespole; R_K6

wykazuje umiejętność samooceny R_K3

jest zdolny do podjęcia refleksji na temat etycznych aspektów związanych z pracą R_K5

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Karta praktyk zweryfikowana i potwierdzona przez opiekuna artystycznego ze strony Uczelni lub instytucji, w której praktyka była prowadzona

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 360 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)