Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy interpretacji prozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy interpretacji prozy
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje wstępne przygotowanie studentek i studentów reżyserii do pracy nad tekstem pisanym prozą. Głównym celem zajęć jest

uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy i aktorskiej interpretacji utworu. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli przyszłym reżyserkom /reżyserom lepiej zrozumieć specyfikę pracy aktorskiej, co może zaowocować lepszą współpracą.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy interpretacji prozy” obejmują pracę nad wybranymi utworami z polskiej i światowej prozy współczesnej.

Proza końca XX wieku ,a przede wszystkim proza najnowsza jest często najbliższą pod względem języka i treści literaturą dla studentek i

studentów pierwszego roku. Dzięki temu jest to doskonały materiał do pracy nad podstawowymi zagadnieniami związanymi z aktorską

interpretacją tekstu.

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy interpretacji prozy” obejmują wykłady i ćwiczenia dotyczące analizy tekstu pisanego prozą, interpretacji

wybranego fragmentu, pobudzenia wyobraźni studenta a dalej, przełożenia efektów tej pracy na interpretację aktorską.

Uczestnictwo studentów i studentek reżyserii z zajęciach i spróbowanie swoich sił w zadaniach typowo aktorskich, pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę zawodu aktora i przyczyni się do lepszej współpracy w przysłości. Studenci/tki reżyserii dowiedzą się jakich informacji i zadań potrzebuje aktor/ka do pracy z tekstem.

Kurs obejmuje tematy i zagadnienia takie jak:

1.Wykłady i ćwiczenia z zakresu podstaw poetyki.

2. Wybór tekstów z pośród polskiej i światowej prozy końca XX wieku i XXI wieku oraz analiza wybranych utworów.

3. Budowanie własnych założeń interpretacyjnych utworu:

• Na czym polega aktorska interpretacja i czym różni się od innych rodzajów interpretacji tekstu?

• Pojęcie „prawdy scenicznej”. Co sprawia że komuś wierzymy lub nie?

• Czym są okoliczności założone? – wykład i ćwiczenia

• Intencja. Szukanie i nazywanie aktorskiego celu wypowiadania konkretnego tekstu.

• Zwrócenie szczególnej uwagi studentek i studentów na to „co?” przekazują poprzez mówienie tekstu, a nie „jak” to robią. Skupienie na

temacie aktorskim, praca nad ewentualnymi nawykami „grania emocji”.

• Znaczenie roli podtekstu w komunikacji.

• Czym jest fraza? I co znaczy „mówić frazą?” – wykład i ćwiczenia

• Poprawna akcentacja i intonacja.

• Jak mówić by nas słuchano i rozumiano? Znaczenie impostacji i artykulacji podczas prezentacji aktorskiej interpretacji tekstu.

4. Improwizacje aktorskie

• Obecność aktora - ćwiczenia z zakresu uważności, skupienia na byciu „tu i teraz”. Praca nad koncentracją.

• Ćwiczebne zmiany założeń interpretacyjnych rozwijające wyobraźnię i elastyczność aktorską

• Podstawowe improwizacje w grupie – budowanie wspólnej sytuacji scenicznej

5. Podstawowe ćwiczenia ze świadomości ciała niezbędne do aktorskiej pracy z tekstem

• Jak pozycja ciała wpływa na mówienie tekstu?

• Poruszanie się w przestrzeni scenicznej.

• Ćwiczenia relaksacyjne mające na celu zredukowanie napięć w ciele.

6. Ewentualnie: warsztat z pisania tekstów własnych.

Podstawowe ćwiczenia z kreatywnego pisania, mające na celu rozwinięcie wyobraźni studentów i wykorzystaniu w praktyce wiedzy

dotyczącej poetyki. Warsztat może być impulsem do własnej praktyki pisania, która przyda się studentom w realizacji autorskich projektów

teatralnych.

Literatura:

1. U. Hagen, "Szacunek dla aktorstwa" wyd. PWSFTViT 2015

2. M. Czechow, "O technice aktora", wyd. Arche 2000

3. B. Chrząstowska, „Poetyka stosowana”, wyd. WSIP, 2000 - wybrane fragmenty

4. R.Queneau, "Ćwiczenia stylistyczne", wyd. Świat Literacki 2005

5. A. Kulawik, Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, Kraków 2005 - wybrane fragmenty

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student/ka rozróżnia rodzaje i gatunki literackie oraz potrafi je scharakteryzować (R W06)

2.Student/ka zna podstawowe pojęcia z zakresu poetyki (R W06)

3.Student/ka dokonuje samodzielnej analizy treściowej i formalnej utworu (R W03)

Umiejętności:

1. Student/ka posługując się prawdą emocjonalną tworzy aktorska interpretację utworu ( R U04)

2. Student/ka samodzielnie potrafi dokonać wyboru środków aktorskich dla najlepszego przekazania zamierzonych treści (R U09)

3. Potrafi nawiązać kontakt z publicznością, zwłaszcza podczas wypowiadania monologu (R_U14)

4. W pracy stosuje metodę improwizacji, potrafi odejść od założeń zapisanego tekstu. (R_U05)

Kompetencje społeczne:

1. Zarówno na etapie pracy jak i podczas występów przed publicznością student potrafi efektywnie korzystać ze swojej wyobraźni, intuicji i

emocjonalności. (R_K04)

2. W trakcie rozwiązywania problemów wykazuje się zdolnością twórczego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się założeń interpretacyjnych (R_K04)

3. Student/ka wykazuje się umiejętnościami komunikacyjnymi, podczas pracy zespołowej jest rozważny/na w wyrażaniu swoich opinii, wykazuje

otwartość na poglądy innych (R_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie publicznego pokazu podczas którego student/tka przedstawia aktorską interpretację wybranego utworu i/lub prezentuje

pracę z aktorami nad teksem pisanym prozą.

Na ocenę końcową wpływa cały proces pracy nad tekstem w trakcie semestru, zaangażowanie studenta/tki w pracę indywidualną i grupową, stosunek do przedmiotu, postępy w kształceniu.

Student/tka ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności. W przypadku większej ilości nieobecności może nie uzyskać zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Marta Rau
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)