Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja wiersza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/IW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja wiersza
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów reżyserii do pracy z wierszem klasycznym. Głównym celem zajęć jest zbudowanie warsztatowych umiejętności samodzielnej analizy tekstu i budowania własnej interpretacji wiersza, z poszanowaniem jego poetyki, ale bez zatracania indywidualności aktorskiej.

Możliwa jest również próba reżyserskiego przygotowania sceny na bazie wybranego tekstu literackiego.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu "Interpretacja wiersza" obejmują wykłady i ćwiczenia dotyczące wiersza klasycznego z kanonu polskiej literatury romantycznej (np. "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza, "Beniowski" J.Słowacki). Zadaniem w tym semestrze jest poznanie formy regularnego jedenasto- i/lub trzynastozgłoskowca, w oparciu o tę formę wybudowanie interpretacji aktorskiej.

- wykład z zakresu poetyki

- specyfika wiersza sylabicznego, sylabotonicznego, tonicznego

- średniówka- wykład i ćwiczenia

- ćwiczenia dotyczące wiersza klasycznego (pauzy -średniówkowe, klauzulowe, przerzutnie, funkcja intonacji, funkcja rymu).

- wybór fragmentów z polskiej literatury romantycznej

- analiza literacka, historyczna i kulturowa utworów

- tworzenie aktorskiej interpretacji wybranych fragmentów

- praca nad podtekstem, konfliktem, założonymi okolicznościami itp.

- ćwiczenia łączące ruch i mowę

- ćwiczebne zmiany założeń interpretacyjnych

- improwizacje aktorskie

- praca reżyserska nad sceną zbiorową

Literatura:

1. U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

2. M. Czechow "O technice aktora", wyd. Arche 2000

3. D. Michałowska „Mówić wierszem”, Kraków 1999

4. A. Kulawik "Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej", Kraków 2005

5. L. Pszczołowska " Dlaczego wierszem", Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy Student:

- zna pojęcia dotyczące poetyki (R_W01)

- zna zasady dotyczące mówienia wierszem (R_W06, R_W11)

Z zakresu umiejętności Student:

- dokonuje samodzielnej analizy treściowej i formalnej utworu (R_U02)

- odnajduje i umiejętnie stosuje podtekst, konflikt i okoliczności założone (R_U01,R_U10)

- umiejętnie posługuje się frazą, średniówką, klauzulą, intonacją (R_U01,R_U10)

- umie nawiązać kontakt z partnerem i/lub widzem (R_U07,R_U14)

- posługując się prawdą emocjonalną tworzy aktorską interpretacją utworu (R_U05)

Z zakresu kompetencji Student:

- wykazuje kreatywność w pracy (R_K04)

- jest otwarty na poglądy innych (R_K02, R_K10)

- otwarcie wyraża własne zdanie z poszanowaniem godności innych studentów (R_K01, R_K03)

- wykazuje się dyscypliną pracy w grupie (R_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie publicznego pokazu, podczas którego student przedstawia aktorską interpretację wybranego wiersza i/lub prezentuje pracę z aktorem nad teksem pisanym wierszem.

Przy uzyskiwaniu zaliczenia pod uwagę będzie brany cały proces pracy nad tekstem w trakcie semestru, zaangażowanie studenta w pracę indywidualną i grupową, stosunek do przedmiotu, postępy w kształceniu samodzielność w pracy.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski, Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski, Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)