Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja prozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/IP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja prozy
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Interpretacja prozy” jest kontynuacją pracy rozpoczętej w ramach przedmiotu „Wstęp do interpretacji prozy”.

Kurs obejmuje wstępne przygotowanie studentek i studentów reżyserii do pracy nad tekstem pisanym prozą. Głównym celem zajęć jest uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy i aktorskiej interpretacji utworu. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli przyszłym reżyserkom /reżyserom lepiej zrozumieć specyfikę pracy aktorskiej, co może zaowocować lepszą współpracą.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Interpretacja prozy” obejmują pracę nad wybranymi utworami z polskiej i światowej prozy klasycznej.

W trakcie tego kursu studentki / studenci reżyserii po konsultacji z wykładowczynią decydują o charakterze swojego uczestnictwa w zajęciach. Mogą podobnie jak podczas zajęć "Wstęp do interpretacji prozy" realizować zadania dla aktorów i aktorek lub skupić się na pracy z aktorami i aktorkami.

Proza klasyczna może być dla studentów i studentek pierwszego roku większym wyzwaniem od prozy współczesnej. Starsze utwory charakteryzują się językiem dalekim od tego, którym posługujemy się na co dzień. O ile w czytaniu klasycznej literatury liczne archaizmy czy długa fraza nie powinny sprawiać kłopotu, o tyle w mowie, może być to problematyczne. Zadaniem studentki/studenta jest opanować styl i język na tyle by „nie przeszkadzał” prawdzie scenicznej i realizowaniu zadania aktorskiego.

Zajęcia z przedmiotu „Interpretacja prozy” obejmują wykłady i ćwiczenia dotyczące analizy tekstu pisanego prozą, interpretacji wybranego fragmentu, pobudzenia wyobraźni studenta a dalej, przełożenia efektów tej pracy na interpretację aktorską.

Podczas zajęć z przedmiotu „Interpretacja prozy” oczekiwana jest samodzielność studentów w pracy nad tekstem.

Kurs obejmuje tematy i zagadnienia takie jak:

1. Wykłady i ćwiczenia z zakresu poetyki

2. Wybór tekstów z pośród polskiej i światowej prozy klasycznej oraz analiza wybranych utworów. Samodzielne dokonywanie skrótów tekstu.

3. Budowanie własnych założeń interpretacyjnych utworu - kontynuacja pracy rozpoczętej podczas zajęć „Wstęp do interpretacji prozy”.

• Posługiwanie się prawdą sceniczną

• Samodzielne znajdowanie i nazywanie okoliczności założonych

• Skupienie na celu aktorskim. Świadomość, że emocje są wypadkową dążenia do osiągnięcia aktorskiego celu, a nie są celem same w sobie.

• Dalsza praca nad ewentualnymi złymi nawykami w mowie czy ruchu.

• Rodzaje narracji – wykład i ćwiczenia

• Opowiadanie historii – dramaturgia, budowanie napięcia, znaczenie pauzy i rytmu.

• Mówienie tekstu z różnych perspektyw – ćwiczenia

• Fraza w tekstach klasycznych.

• Kontynuacja pracy nad poprawną intonacją, akcentowaniem, impostacją i artykulacją.

4. Improwizacje aktorskie

• Dalsze ćwiczenia z zakresu uważności.

• Zmiany założeń interpretacyjnych.

• Improwizacje w grupie – budowanie wspólnej sytuacji i małych zdarzeń scenicznych.

5. Ćwiczenia ze świadomości ciała niezbędne do aktorskiej pracy z tekstem

• Kontynuacja ćwiczeń relaksacyjnych mających na celu zredukowanie napięć w ciele.

• Ćwiczenia polegające na łączeniu ruchu z mową. Świadome używanie gestu.

• Kostium – jak wpływa na mówienie tekstu? - ćwiczenia.

Literatura:

1.K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą" wyd. PWST 2010

2.K. Stanisławski "Praca aktora nad rolą" wyd. PWST 2011

3.S. Book, "Podręcznik dla aktorów", wyd. Wojciech Marzec 2007

4.B. Chrząstowska, „Poetyka stosowana”, wyd. WSIP, 2000

5. A. Kulawik, Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, Kraków 2005 - wybrane fragmenty

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student/ka rozróżnia rodzaje i gatunki literackie oraz potrafi je scharakteryzować (R W06)

2.Student/ka zna podstawowe pojęcia z zakresu poetyki (R W06)

3.Student/ka dokonuje samodzielnej analizy treściowej i formalnej utworu (R W03)

Umiejętności:

1. Student/ka posługując się prawdą emocjonalną tworzy aktorska interpretację utworu ( R U04)

2. Student/ka samodzielnie potrafi dokonać wyboru środków aktorskich dla najlepszego przekazania zamierzonych treści (R U09)

3. Potrafi nawiązać kontakt z publicznością, zwłaszcza podczas wypowiadania monologu (R_U14)

4. W pracy stosuje metodę improwizacji, potrafi odejść od założeń zapisanego tekstu. (R_U05)

Kompetencje społeczne:

1. Zarówno na etapie pracy jak i podczas występów przed publicznością student potrafi efektywnie korzystać ze swojej wyobraźni, intuicji i

emocjonalności. (R_K04)

2. W trakcie rozwiązywania problemów wykazuje się zdolnością twórczego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się założeń interpretacyjnych (R_K04)

3. Student/ka wykazuje się umiejętnościami komunikacyjnymi, podczas pracy zespołowej jest rozważny/na w wyrażaniu swoich opinii, wykazuje

otwartość na poglądy innych (R_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie publicznego pokazu podczas którego student/tka przedstawia aktorską interpretację wybranego wiersza i/lub prezentuje pracę z aktorami nad teksem pisanym prozą.

Na ocenę końcową wpływa cały proces pracy nad tekstem w trakcie semestru, zaangażowanie studenta/tki w pracę indywidualną i grupową, stosunek do przedmiotu, postępy w kształceniu.

Student/tka ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności. W przypadku większej ilości nieobecności może nie uzyskać zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zbudowanie umiejętności aktorskiej pracy z tekstem. Studenci powinni swobodnie interpretować tekst zarówno w ramach szeroko pojętych zadań aktorskich jak i podczas pracy z lalką. Zajęcia składają się na wstępny kurs interpretacji dzieł literatury mający na celu wszechstronne przygotowanie studentów do pracy z tekstem we współczesnym teatrze.

Pełny opis:

Studenci opracowują fragmenty tekstów prozatorskich wybranych w porozumieniu z wykładowca lub przez wykładowcę. Praca ma dwie fazy. Pierwsza to analiza mająca uzmysłowić złożoność problematyki zawartej w wybranym utworze. Pozwala również wstępnie nakreślić motywację do wypowiedzenia danego tekstu i określić cel, jaki ma zostać osiągnięty. Druga faza to praktyczna praca , w trakcie której studenci prezentują własne propozycje interpretacji tekstu. Wykładowca w trakcie obu faz pracy wskazuje trafne pomysły i koryguje błędy i niedoskonałości. Pierwszy semestr poświęcony jest ćwiczeniom wprowadzającym w problematykę przedmiotu i prozie współczesnej.

Literatura:

Wybór literatury w zależności od doboru repertuaru.

K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”, Kraków 2014.

K. Stanisławki „Praca aktora nad rolą”, Kraków 2012

M. A. Czechow „O technice aktora”, Kraków 2000

Viola Spolin, Improvisation for Theater. Third edition

J. Tischner, „Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady”, Kraków 2012

B. Wieczorkiewicz „Sztuka mówienia”, Wydawnictwo Radia i Telewizji Warszawa 1980 r

S. Wysłouch, B. Chrząstowska, „Poetyka stosowana”, Wydawnictwo WSIP, 2000

Odette Aslan, „Aktor XX wieku”, Państwowy Instytut Wydawniczy

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)